Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol)

Alternativ tittel: Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet – om polske immigranter i Norge (NorPol)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere personer som har norsk som sitt andrespråk. Det er denne gruppa vi retter søkelyset mot, og mer spesifikt ser vi på polske immigranter i Norge. Polakker er den største innvandrergruppa vi har i dag, og polsk er et språk som på mange måter er veldig forskjellig fra norsk. Dette gjør akkurat denne gruppa særlig interessant å studere for å få bedre kunnskaper om sammenhengen mellom språk og integrering. I prosjektet undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn. Vi ser både på sosiokulturelle, interaksjonelle og lingvistiske faktorer, og stiller spørsmål som: Hvilke typer språklig samhandling er særlig utfordrende for polakker når de snakker norsk? Hva karakteriserer norsk snakket av polakker, og hvordan blir sosiale relasjoner påvirket av ulike måter å kommunisere på? I hvilken grad påvirker stereotypier om polakker og nordmenn måten vi oppfatter hverandre på i samtaler, særlig når det gjelder troverdighet, rettskaffenhet og engasjement? I 2021 har noen viktige milepæler vært gjennomføringen av et digitalt kick-off-seminar med internasjonal deltakelse; en postdoktor nummer to er kommet på plass, vi er i gang med datainnsamling på arbeidsplasser, særlig i helsevesenet, og vi har formidlet fra prosjektet gjennom kronikk, intervju og foredrag.

The population makeup of Norway is constantly changing due to migration. By scrutinizing and assessing the importance of language and communication for understanding inclusion and exclusion in professional settings, the NorPol project responds to societal challenges grounded in communication problems encountered by migrants. The goal is to generate beyond-state-of-the-art knowledge on one of the central dimensions of our contemporary working life: communication involving employees speaking Norwegian as their second language (L2), more specifically the case of Polish migrants. Being the largest migrant group in Norway, without official Norwegian language training, and speaking a first language in many ways structurally different from Norwegian, Poles constitute a highly relevant case to gain better understanding of the interplay between language skills, inclusion and welfare in professional settings. Communication challenges are most likely not only a result of linguistic differences, but also socio-cultural and attitudinal differences. Hence, the project adapts an ambitious multi-layered approach, including: a) a socio-cultural level of analysis, which focuses on cultural representations and their role in L2 communication; b) an interactional level of analysis, which focuses on the structural organization of L2 communication; and c) a linguistic level of analysis, which focuses on the lexical, grammatical and stylistic characteristics of L2 communication. Data will involve a triangulation of methods, including focus group interviews, audio- and video-recordings of naturally occurring interactions involving Polish users of Norwegian as a second language in and across professional settings, as well as personal narratives elicited as responses to media representations of stereotypical perceptions of Poles. The body of knowledge generated by NorPol is likely to have impact on policy and practice pertaining to inclusion, welfare and secure working life for all citizens.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder