Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Alternativ tittel: Offentlig ledelse, organisatorisk prestasjon, og tillit til forvaltningen

Tildelt: kr 8,0 mill.

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelsesrik for organisasjons prestasjoner. Imidlertid vet man lite om hvem administrative ledere er og om deres profesjonelle bakgrunn påvirker organisatoriske resultater. PART undersøker om organisasjoner som blir ledet av «sektorbyttere» - ledere med bakgrunn fra privat sektor eller som politiker - presterer annerledes enn organisasjoner med ledere fra offentlig sektor. Den profesjonelle bakgrunnen til administrative ledere har etter alt å dømme ikke bare betydning for organisatoriske resultater. Rekruttering av sektorbyttere kan også føre til økt mistillit til forvaltningen blant innbyggere, som kan stille spørsmål ved upartiskhet i rekrutteringen og ledernes kompetanse for å lede offentlige organisasjoner. PART samler inn systematisk informasjon om profesjonell bakgrunn til ledere i direktorater og statlige selskaper i Norge og en rekke land i ulke deler av Europa over en 30 års periode for å kartlegge omfanget av sektorbyttere i et større perspektiv. Sentralt i PART står analysen av hvordan organisasjoner med ulike typer ledere presterer. En sentral antakelse i prosjektet er at de ansattes motivasjon og hvordan de prioriterer sine oppgaver er viktige forklaringsfaktorer for organisatorisk prestasjon. For å kunne forstå hvordan lederbakgrunn påvirker de ansattes motivasjon og prioriteringer, analyserer PART eksisterende spørreundersøkelser og gjennomfører egne undersøkelser blant offentlige ansatte i Norge gjennom Norsk fovaltningspanel (NFP). PART analyserer også effekten av rekrutteringsprosedyrer og ledernes kvalifikasjoner på medborgernes tillit til forvaltningen gjennom spørreskjema-eksperimenter i Norsk medborgerpanel (NMP). Dette er en unik og ny tilnærming som gjør at PART vil skape kunnskap av høy kvalitet for å forbedre resultatene i offentlig sektor og styrke innbyggerens tillit til offentlige institusjoner.

The leaders of public organizations play an important role in the governing of democratic societies. They ensure that political decisions are implemented in an efficient, effective, and unbiased way. Through their decision-making, leaders affect organizational performance, and ultimately, the performance of democracy. PART studies the impact of administrative leadership on organizational performance and on citizens' trust in government. Its main assumption is that public leaders are increasingly recruited from outside the public sector, either from politics or from the private sector. However, we lack systematic knowledge about the pervasiveness of mixed careers and about their implications. Through a systematic analysis of leadership backgrounds and the performance of agencies and state-owned enterprises in Norway, the project analyses how leadership background makes a difference for organizational performance. The motivation of employees and how they set priorities are important antecedents of organizational performance. Through survey experiments with public officials and an innovative analysis of existing survey data, PART analyses the underlying causal mechanisms connecting leadership and organizational performance. The legitimacy of democracy depends on citizens’ trust in governmental institutions. Administrative leaders are the ‘face’ of the state in their area of responsibility. The recruitment of leaders with mixed career backgrounds is susceptible to generate mistrust among citizens regarding the fairness of recruitment procedures and leaders’ competence for overseeing public organizations. The project theorizes and tests the effect of different forms of recruitment procedures and leaders’ qualifications through survey experiments with citizens. This is a unique approach, putting the project at the forefront of public sector research. PART's results will help to improve public sector performance and enhance citizen trust in government institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam