Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

Alternativ tittel: Fra mål til mening til handling: Samproduksjon av kunnskap for å nå FNs bærekraftsmål i regionalt og lokalt planarbeid

Tildelt: kr 8,0 mill.

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de skal omsette bærekraftsmålene til praksis. I forbindelse med forarbeidet til de regionale scenarioworkshopene i oktober 2020 har vi utviklet en metodikk for å vurdere den regionale relevansen av de 169 delmålene og vi har jobbet videre med 55 delmål som har relevans for planlegging. Bodø komme har anvendt denne metodikken for å gjøre relevansvurdering av delmål i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og sammen med Vestvågøy kommune har vi språklig bearbeidet og omsatt delmål for å kunne bruke disse i medvirkningsprosesser i utarbeidelsen av byplanen for Leknes og Gravdal. Dette har gitt oss verdifulle erfaringer om utfordringer og muligheter når bærekraftsmålene brukes i konkrete planprosesser, og vi har videreformidlet disse erfaringene til de andre kommunene i prosjektet. Dette danner grunnlaget for rammeverket vi er i ferd med å utvikle, med fokus på anvendelsen av bærekraftsmålene i ulike plantyper. Vi jobber med å ferdigstille fire regionale scenarier for fremtidig planlegging og disse skal nå testes ut i de ulike kommunene. I arbeidspakken hvor vi har oppsummert historiske erfaringer i det norske arbeidet med bærekraftig utvikling i planlegging har vi gjennomført intervjuer med alle planleggerne som deltar i prosjektet og vi har også undersøkt hva slags forventinger de har til arbeidet med bærekraftsmålene, samt hva de ønsker av veiledning og bistand. Dette har vi i neste runde diskutert med fylkeskommunen og statsforvalterne i de to regionene, med hensikt om å bidra til planveiledning på regionalt nivå, samt tilpasse prosjektet slik at vi møter forventingene til planleggerne. Vi har gjort en kunnskapsoppsummering av tidligere erfaringer med utvikling og bruk av bærekraftsindikatorer og arrangert et digitalt webinar om bruk av indikatorer i arbeidet med bærekraftsmålene i planlegging. Vi jobber med å ferdigstille en norsk prosjektrapport med planleggere som målgruppe samt en vitenskapelig artikkel om disse problemstillingene. I juni 2021 la Solberg-regjeringen frem den nasjonale handlingsplanen for Norges arbeid med bærekraftsmålene og vi jobber med å analysere hva slags rolle lokal og regional planlegging er tiltenkt fra nasjonalt nivå. Vi vil følge den videre behandlingen av Stortingsmeldingen for å vurdere hva slags styringssignaler det sendes til kommuner og fylkeskommuner, samt hvordan dette følges opp i praksis. I arbeidspakken som handler om planutdanning har arbeidet med å kartlegge hvordan bærekraftsmålene inngår i undervisningen på de fire utdanningsstedene begynt. Vi har bidratt til å veilede flere masterstudenter, og i juni 2021 ble en masteroppgave om erfaringene fra Indre-Østfold kommune med bærekraftsmålene i planlegging levert ved NMBU. For øyeblikket er det to andre masterstudenter som er tilknyttet FOG og som skriver om ulike kommuners erfaringer med bærekraftsmålene i planlegging. Vi har hatt og har fremdeles et sterkt fokus på formidling fra prosjektet. I stor grad handler dette om at det er et stekt kunnskapsbehov blant kommuner, fylkeskommuner og statsforvalterembeter knyttet til hva det vil si å anvende bærekraftsmålene i planlegging. Vi har stilt opp på alle henvendelsene vi har fått så langt, og bruker disse anledningene til å presentere foreløpige funn fra prosjektet og diskutere erfaringer så langt. Dette har gjort at vi har opprettet samarbeid med kommuner og regioner også utenfor Nordland og Vestland, noe som er veldig positivt for prosjektet fordi det gir oss en større oversikt over hva som er statusen for arbeidet. Vi har etablert en månedlig digital møteplass for formidling fra prosjektet og hvor de ulike samarbeidspartnerne møter hverandre. I løpet av året har vi gjennomført 6 «FOG-lunsjer», hvor vi har invitert eksterne foredragsholdere og brukt ressurspersonene i referansegruppa både til å planlegge og gjennomføre webinarene. Tilbakemeldingen fra kommunene er at dette er svært nyttig og vi planlegger å videreføre dette arbeidet. I løpet av perioden har vi arrangert en digital sesjon på Day Zero under Universitetet i Bergens SDG-konferanse som handler om å omsette bærekraftsmålene til handling og deltatt med innlegg på en sesjon under Fjordkonferansen 2021. Vi har medvirket til en klimapodkast i regi av Miljødirektoratet, samt webinarer i regi av blant annet KS, Miljødirektoratet og Nordisk Vej, og bidratt med et bokkapittel til en lærebok i miljøplanlegging etter invitasjon fra NMBU.

-

Fields of goals is a truly interdisciplinary project addressing the urgent call for implementing the UN sustainable development goals (SDGs) at the regional and local level. The point of departure is how context-specific dimensions to societies and natural systems, must be at the core when implementing these global standards. The complexity connected to balancing environmental, economic and social values in societal planning, pose several challenges to planners, authorities and businesses. The overall ambition of FOG is to develop a framework for implementing the SDG in local and regional planning. This framework will be based on lessons learned from Local and Regional Agenda A21 and output from workshops and focus groups where relevant SDG goals and targets, will be contextualized with the help of regional scenarios and indicators. The FOG framework will be developed through five interlinked work packages. The project consortium consists of experienced and young scholars, regional and local planning authorities in two Norwegian regions (Nordland and Vestland), four educational institutions, and representatives from the wider society. Through workshops and focus groups, stakeholders and planners will contribute to co-production of knowledge and social learning to the wider community. The project is expected to contribute to the overall objectives of DEMOS by strengthening the concept of sustainable development through co-production of knowledge and social learning across sectors and stakeholder groups, as well as how sustainable development can be aligned with the Planning and Building Act.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning