Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IROS: Improving radiological services From capricious low-value care to effective high-value services

Alternativ tittel: Optimalisering av radiologiske tjenester (ORT) Fra undersøkelser med lav verdi til effektive tjenester av høy verdi

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet "Optimalisering av radiologiske tjenester" har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å redusere unødvendige undersøkelser og undersøkelser av lav verdi for å øke undersøkelser av høy verdi. 25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske radiologiske undersøkelser hvert år til en samlet kostnad på 813 millioner kroner. Internasjonalt anslås det at 20-50% av alle radiologiske undersøkelser er unødvendige og utgjør et overforbruk. Hvis 20% av undersøkelsene i Norge er unødvendige, betyr det at 260 000 polikliniske undersøkelser i Norge hvert år ikke gir helsegevinst for pasientene. Tvert imot representerer de en risiko ved falske positive resultater, overdiagnostikk, etterfølgende overbehandling og bivirkninger, inklusive unødvendig røntgenstråling. Kostnadene for unødvendige polikliniske radiologiske tjenester alene var på 163 millioner kroner i 2017. Målet med dette prosjektet er derfor å frigjøre ressurser til undersøkelser som gir høyt helseutbytte ved å identifisere og redusere lavverdi-undersøkelser. Med avanserte metoder fra helsetjenesteforskning, implementeringsvitenskap og helseøkonomi, samt solid fagkunnskap, vil prosjektet identifisere radiologiske tjenester med lav verdi. Det vil i nært samarbeide med sentrale aktører skreddersy en intervensjon for å frigjøre ressurser for høyverdige radiologiske tjenester. I tillegg er prosjektets klare mål å øke pasientsikkerheten og kvaliteten på undersøkelsene, samt redusere variasjonen i disse tjenestene. Dette kan bare oppnås ved at alle aktører er aktivt involvert i alle faser av prosjektet. Derfor er Den norske legeforeningen, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer ved regionsykehusene aktive deltagere i prosjektet. Prosjektet knyttes også tett opp til Helsedirektoratets strategi for rasjonell bruk av radiologiske tjenester Dette gjør prosjektet både relevant og aktuelt og svarer direkte på helsetjenestens behov å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og å frigjøre ressurser til tjenester av høy verdi.

IROS aims to improve the quality of the radiological services in Norway and free at least 33 million NOK for high-value care by reducing unnecessary examinations and harm. 25% of the Norwegian population has one or more outpatient radiological examinations every year at the total cost of 813 million NOK. Internationally it is estimated that 20-50% of radiological examinations represent overutilization. A conservative estimate (20%) would mean that 260,000 outpatient examinations in Norway every year are unnecessary and provide no benefit for the patient or for the health services. On the contrary, they represent a risk in terms of false positive test results, overdiagnosis, overtreatment, and side effects, including unnecessary radiation exposure. The costs for unnecessary outpatient radiological services alone are 163 million NOK in 2017. The objective of this proposal is to free resources for high-value care by identifying and reducing low-value radiological services. By using state of the art methodology in health services research, implementation science, and health economics, IROS will identify low-value radiological services and tailor an intervention to target low-value radiological services. Additionally IROS will increase patient safety and quality of care and reduce the variability in these services. To do so IROS will have a strong stakeholder involvement in all phases of the project. It connects perfectly to the Norwegian Medical Association’s Choosing-Wisely-campaign and to the Norwegian Directorate of Health’s Strategy for rational use of radiological services starting 2020. IROS is in line with the strategy’s aim to reduce the number of unwarranted examinations, regional variation in use of radiological services, and overdiagnosis. This gives the project a timewise and topically perfect match between research, professional initiatives, and health policy. Moreover, it addresses the health services urgent need to free resources for high-value care.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester