Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

Alternativ tittel: Veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling gjennom iverksetting av bønders rettigheter til plantegenetiske ressurser

Tildelt: kr 6,0 mill.

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse matproduksjonen til virkningene av klimaendringer, slik som temperaturøkning, tørke, flom, skadegjørere og plantesykdommer. Fra dette mangfoldet kan de identifisere planter som er mer motstandsdyktige mot klimaendringer. Plantemangfold gjør det også mulig å spre risiko for avlingstap. Lokale frøbanker og deltakende planteforedling har utviklet seg som plattformer for å forbedre lokalt tilpassede sorter og maksimere fordelene for matsikkerhet og innovativ små-skala næringsutvikling i utviklingsland. Det er behov for mer kunnskap for å forstå hva som betinger suksess og muligheter for å oppskalere gode modeller. Samtidig er bønders rettigheter til å oppbevare, bruke, utveksle og selge frø fra egne avlinger under økende press over hele verden på grunn av lovverk knyttet til frø, patenter og sortsbeskyttelse. Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (Plantetraktaten) har bestemmelser om iverksetting av bønders rettigheter. Dette er svært viktig for matsikkerhet og næringsutvikling blant småbrukere. Da det er sterke interessekonflikter knyttet til temaet, er det behov for mer kunnskap for å informere iverksettingen av bønders rettigheter. DIVERSIFARM vil møte disse kunnskapsbehovene ved å analysere muligheter og hindringer for iverksetting av bønders rettigheter på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan, og sette søkelyset på betingelser for at lokale frøbanker og deltakende planteforedling kan bidra til klima-robuste jordbruksmetoder, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling. Case studier vil bli gjennomført i Etiopia, Malawi og Nepal, og relevansen for utviklingsland og implikasjoner for internasjonale forhandlinger samt utviklingssamarbeid vil bli utledet fra disse case studiene. DIVERSIFARM har med en oppnevnt ekspert deltatt i den tekniske arbeidsgruppen under Plantetraktaten som skulle utarbeide en database med gode eksempler på iverksettingen av bønders rettigheter globalt og som på grunnlag av disse eksemplene skulle utvikle en liste med tiltak som land kan velge å gjennomføre for dette formålet. Gruppen avsluttet sitt arbeid i august 2021 og hadde da fått etablert en rikholdig database med eksempler og en fyldig liste med mulige tiltak for å iverksette bønders rettigheter. Men sentrale spørsmål som hvilke tiltak man kan treffe i forhold til lovverk om immatrialrett og omsetting av frø, forble uløst. Dette skjedde til tross for at eksperter i gruppen strakk seg svært langt for å imøtekomme bøndenes krav. Da flere bønder i gruppen valgte å avslå denne muligheten, som ville ha betydd et langt normativt skritt i retning realiseringen av bønders rettigheter, ble man på dette punktet i stedet stående på stedet hvil. Flere forhold kan forklare dette resultatet: (1) Ulike oppfatninger av de faktiske forholdene knyttet til saksområdet blant ekspertene; og (2) ekspertene hadde svært forskjellige forutsetninger for deltakelse i ekspertgruppen med hensyn til kunnskap om forhandlingenes historie, hvordan arbeidet i en slik gruppe foregår og ikke minst om hvordan man kan oppnå størst mulig gjennomslag for egne standpunkt. Plantetraktatens styringsorgan vil diskutere resultatene av gruppens arbeid på sitt møte i mai 2022. Dersom en ny gruppe skal nedsettes, vil disse forklaringsfaktorene kunne være til hjelp i utformingen av prosessen. Et av de sentrale spørsmålene i internasjonale forhandlinger om genetiske ressurser er hvordan man skal forholde seg til såkalt digital sekvens-informasjon (DSI). Dette er informasjon som beskriver genetiske ressurser så presist at planteforedlere og forskere ikke lenger nødvendigvis trenger tilgang til de fysiske ressursene for å kunne analysere dem med henblikk på planteforedling eller annen innovasjon. Slike data er nå tilgjengelig i stort og raskt økende monn og dette endrer forutsetningene for internasjonale forhandlinger om tilgangsregulering, godefordeling og bønders rettigheter betraktelig. I en fagfellevurdert artikkel har vi undersøkt forholdet mellom DSI og bønders rettigheter, slik de er adressert i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Vi har benyttet et teoretisk rammeverk som beskriver to grunnleggende forskjellige tilnærminger til å forstå politikken knyttet til plantegenetiske ressurser: Forvaltertilnærmingen og eierskapstilnærmingen. Med dette som utgangspunkt viser vi implikasjoner for politikken knyttet til DSI og utleder mulige retninger for å søke løsninger på denne nye og grunnleggende utfordringen for både forvaltningen av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk og bønders rettigheter i denne sammenhengen.

Due to rapid climate change in many developing countries, small-scale farmers are increasingly exposed to crop failure, hunger and poverty. Crop genetic diversity is an important key in adapting food production to climate change, spreading the risks of crop failure and contributing to food and nutrition security. Community seed banks and participatory plant breeding have emerged as platforms and pathways to improving locally adapted crops and maximising the benefits for food security and innovative means of income. More knowledge is needed to understand their conditions for success and for scaling out best practices nationally. However, farmers' rights to save, use, exchange and sell farm-saved seed are under increasing pressure worldwide through seed laws and intellectual property legislation. The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture provides for the realization of farmers' rights. This is of great importance for food security and livelihoods among small-scale farmers. As the issue is beset with interest conflicts, more knowledge is needed to guide the implementation of farmers' rights. The project is designed to meet these knowledge needs. Options and barriers to the implementation of farmers' rights will be analysed at the international level, and at the national level in Nepal, Ethiopia and Malawi, guided by a theoretical framework of structural, instrumental and normative power. On this basis, conditions under which local level community seed banks and participatory plant breeding schemes succeed in achieving climate resilient farming systems, food security, poverty alleviation and livelihoods will be analysed. This will be informed by issue specific studies on climate resilient farming systems, gender equality, and models of community seed banks and participatory plant breeding. Finally, the general relevance for developing countries and implications for international negotiations and development cooperation will be derived.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner