Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

Alternativ tittel: AFO-JIGG: Tjenestedesign for å forbedre fisker- og fiske -velferd, samt produktkvalitet i den norske småskala fiskeflåten

Tildelt: kr 12,0 mill.

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det er behov for å styrke "sikkerhetskulturen" i dette segmentet, er det et rom for å benytte den siste utviklingen innen kunstig intelligens (AI) og tjenestedesign tenkning med formålet om å i) skape et tryggere og sunnere miljø på norsk juksaflåte, ii) senke sitt økologiske fotavtrykk og iii) forbedre produktkvaliteten og den økonomiske avkastningen til fiskeriet og kystsamfunnet. AFO-JIGG-prosjektet vil utforske dette langs to integrerte linjer. Én linje skal utføre en analyse av arbeidsoppgaver og en produktflytanalyse, for å evaluere hvilke operasjoner som kan optimaliseres fra et fisker- og fiske -velferdsperspektiv, og hvilke operasjoner som kan automatiseres eller optimaliseres for å levere produkt av høy kvalitet på en bærekraftig måte. Den andre forskningslinjen vil se på kompetansen hos den nåværende arbeidsstyrken, ferdigheter som skal kreves i fremtiden, og aksept av fiskere og samfunnet for øvrig av den nye teknologien. Automatisering av visse oppgaver, inkludert navigasjon og håndtering av fisk, kan reise juridiske og etiske spørsmål som må tas i betraktning i tidlige stadier av utviklingen. Prosjektet integrerer tverrfaglig innsikt fra miljømessige, teknologiske, sosiale og etiske perspektiver. Med en vektleggingen av den småskala flåten forsøker vi å utfylle den generelle mangelen på forskning, utvikling og innovasjon i denne sektoren. I en tid der den maritime industrien står overfor en teknologisk revolusjon med innføringen av autonome fartøyer og tjenester, har vi et mulighetsvindu til å forbedre og modernisere forholdene i den juksaflåten.

In Norway, the number of fatalities among fishers in the small-scale fleet (SSF) is about five times larger than in the larger coastal vessels and nearly 20 times larger than in the deep sea fishing vessels. The main reason for fatalities involves drowning after vessel disasters, but man-overboard events and drowning in port are also relevant causes. Although there is a need to re-enforce the “safety culture” in this segment, there is a scope to utilize latest developments in Artificial Intelligence (AI) and service-design thinking with the ambition of creating a safer and healthier environment in the Norwegian jigging fleet, of lowering its ecological footprint, and improving the product quality and economic return to the fishery and coastal society. AFO-JIGG will explore this along two integrated lines of investigation. One line will perform a work (boat and human) and product (fish) flow analysis, to evaluate what operations can be optimized from a human and fish welfare perspective, and what operations can be autonomised or optimized to ensure delivery of a high quality product in a sustainable way. The other line of research will look at the competences of the present work force, skills required in the future and the acceptance by fishers and society at large of the new technology. Automatisation of certain tasks, including navigation and fish handling, may raise legal and ethical issues that must be taken into consideration at early stages of development. AFO-JIGG integrates interdisciplinary insight from environmental, technological, social, and ethical perspectives. The emphasis on the SSF of northern Norway attempts to mitigate the general lack of R,D&I in this sector and builds on the consensual political support for this fleet. At a time when the maritime industry is facing a technological revolution with the introduction of autonomous vessels and services, there is a window of opportunity to improve and modernize conditions in the jigging fleet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri