Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Alternativ tittel: Husdyrbeiting i rovdyrskogen for bærekraftig produksjon av mat, tømmer og biologisk mangfold

Tildelt: kr 8,6 mill.

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utryddet på slutten av 1800-tallet. Vernebestemmelser gjorde at rovdyrene nå er tilbake i deler av deres opprinnelige utbredelsesområder. Det er en politisk målsetting om å bevare både utmarksbeiting og rovdyrene, men geografisk atskilt i ulike soner. Denne arealdifferensierte forvaltningen blir utfordret av at rovdyrene bruker store leveområder og kan streife langt. Vårt prosjekt «Beiting i rovdyrskogen» ser på muligheten til å bruke utmarka til husdyrbeiting i skogsområder med alle fire store rovdyr tilstede, sørøst i Norge mot grensen til Sveriges rovviltbestander. Utmarksbeiting vil sees i sammenheng med skogbruks- og jaktinteresser, samt artsmangfoldet. Vår første arbeidspakke er viet til storfe i utmark: Hvor og hvordan skjer skader? Hva gjør at noen storfebrukere ikke opplever store problemer, mens andre har regelmessig rovdyrangrep? Vi skal også se på stressnivået hos storfe som beiter i områder med ulv og bjørn, og hvordan rovdyrene beveger seg i forhold til storfeflokkene i utmarka. Det finnes to forsøk innenfor ulvesonen der man har sau på utmarksbeite i store, rovviltavvisende gjerder. I den andre arbeidspakken evaluerer vi dette tiltaket i forhold til rovdyrangrep, skogbruk og klauvviltets områdebruk. I den tredje arbeidspakken tar vi for oss beitingens betydning for mangfoldet av planter og pollinatorer i skogsområder. I den siste arbeidspakken vil vi bruke resultatene fra de første tre arbeidspakkene for en kostnad-nytte analyse og kartlegge rovdyrutsatte skogområder for egnetheten av ulike former for utmarksbeiting. Ut fra dette planlegger vi arbeidsmøter for å diskutere tiltak, innovasjon og målrettet økonomisk støtte. Prosjektet startet offisielt 1. april 2020, men koronarestriksjonene gjorde at vi måtte utsette den første feltsesongen. Slik prosjektet er lagt opp, kan vi likevel få til de tre planlagte beitesesongene i løpet av prosjektperioden. Våren 2020 fikk vi utlyst PhD-stillingen som følger prosjektet, og i august var en ny stipendiat på plass. Stipendiaten kommer til å jobbe med arbeidspakke 3 som omhandler skogbeitingens effekt på skogforyngelse og artsmangfold, og hun vil også analysere beiteatferden til storfe i arbeidspakke 1. Vi har i vår også jobbet med søknader om tilleggsmidler, og det har ført til ansettelse av en postdoc med oppstart 1. desember. I høst har vi startet samarbeidet med storfebønder, og i møter og befaringer har vi diskutert hvordan vi legger opp feltarbeidet neste sommer. Vi har bistått bøndene med søknader om midler for elektroniske klaver, slik at de kan merke samtlige dyr som skal på utmarksbeite neste sommer og gi forskningsprosjektet tilgang til langt flere data enn det som var planlagt. I denne sammenheng har vi begynt et samarbeid med Nofence, en norsk bedrift som lager elektroniske klaver for beitedyr med innebygget gjerdefunksjon, GPS og akselerasjonsmåler. Tanken er å kunne bidra til utviklingen og tilpasningen av Nofence-klaven til storfe i rovdyrutsatte områder. Det finnes mange erfaringer, kunnskap og statistikk også utenfor våre landegrenser. Vi har i høst som et ledd i arbeidspakke 1 samlet inn data om storfetetthet, forekomst av rovdyr og tapsstatistikk i mange europeiske og nordamerikanske land. Dessuten har vi nå forberedt en spørreundersøkelse som omhandler forebyggende tiltak mot rovviltskader på storfe. Undersøkelsen skal ut til landbruksforvaltere i ulike land. Vi har gjennomført et vellykket oppstartsmøte i høst. På grunn av korona ble det et digitalt møte, men det var stor oppslutning og aktiv deltakelse . Et samlet forskningsteam, de fleste partnere i referansegruppen og en bruker var tilstede. Vi ser nå fram til å komme i gang med aktivitetene i de fire arbeidspakkene!

The recovery of large carnivores in the Scandinavian boreal forest has limited the potential of free-ranging sheep production in the outfields due to depredation. Policy-makers have decided to keep outfield-based sheep production spatially separated from carnivores by zoning management. However, we envision carnivore-compatible livestock production in the outfields that enhances tree growth in young forest stands, increases pollinator abundance and diversity and contributes to local and regional economy and food security. This can be achieved by having cattle rather than sheep free-ranging in the forest. Smaller livestock needs to be protected with carnivore-proof fences. Both measures are realized in some areas, but have not been evaluated. There is a large need for knowledge on how livestock production in the forested carnivore zones successfully can trigger local and regional economy and at the same time ensure carnivore conservation and ecosystem services, such as forestry, pollinator diversity and game harvest. We here propose a novel research project with four working packages. WP1 focuses on free-ranging cattle in carnivore-exposed, forested areas. We will evaluate this practice with regard to depredation statistics and user experience. We will also study cattle-carnivore interactions and animal welfare with the help of GPS-collars on sympatric cattle, wolves and bears, and biosensors in cows to assess animal welfare. WP2 evaluates the use of large sheep enclosures in commercial forests based on depredation statistics, stakeholder interviews, and distribution of game species. In WP3, we measure the abundance and diversity of plants and pollinators, and forest regeneration in areas with and without grazing. Finally, we complement the results of WP1-3 with cost-benefit analyses in WP 4 and build a spatial suitability model for sustainable, carnivore-compatible livestock production. We initiate workshops to discuss innovation and subsidy policies.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling