Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Evidence for action to reduce social inequalities in health

Alternativ tittel: Kunnskapsbaserte tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse

Tildelt: kr 11,5 mill.

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert nasjonalt og internasjonalt mål, men for å lykkes med dette må de underliggende strukturene som skaper ulikhet i helse adresseres og alle sektorer i samfunnet må samarbeide for å sikre koordinert innsats. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bærekraftige, multi-sektorielle tiltak og gi innspill til politiske retningslinjer ('policies') som kan bidra til å fremme helse og likhet i helse og redusere ulikheter i helse. Dette skal gjøre i, for og sammen med kommuner. Prosjektet har særlig fokus på mental helse blant barn, unge og deres familier. Basert på kvalitativ forskning skal prosjektet identifisere hva som fremmer og hemmer brukermedvirkning og multi-sektoriell koordinering, samt identifisere brukeropplevd effekt av tiltak. Det benyttes også populasjonsbasert registerdata for å identifisere effekt av tiltak samt forhold som gir positive helseutfall. Basert på en sammenstilling av kunnskap og innsikt gjennom kvalitative og kvantitative data, vil det også utvikles modell(er) for god praksis i multi-sektorielt folkehelsearbeid. Prosjektet muliggjør samarbeid mellom sektorer i kommunen og bidrar til koordinert og sterkere innsats, økt kunnskap og kompetanse om folkehelse. Erfaringene og forskningsresultatene fra kommunene som deltar vil samles systematisk og sammenlignes for å sikre robuste konklusjoner om effektive tiltak og effektiv organisering av samarbeidsprosesser. For sluttbrukeren vil kunnskapen som utvikles kunne bidra til økt medvirkning og eierskap til tiltak som har som mål å sikre sosial og politisk endring. Dette kan gi individer økt livskvalitet og bedre muligheter for mestring i skole, fritid og i arbeid. På lang sikt forventes reduserte ulikheter i helse. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og kommuner i regionen. Alle kommunene benytter Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid som metodikk for planlegging og implementering av tverrsektorielle folkehelsetiltak.

Mental illness are the leading cause of disability in children and youth, and account for a quarter of all years lived with disability globally. It has been emphasised that childhood and adolescence represent a critical stage of the life course where many behavioural patterns determining both current and later health outcomes are established. There is e.g. found a strong and bidirectional association between mental health problems and secondary school dropout. Non-completion of secondary school is one of the major risk factors for permanent exclusion from the labour market, and low education and adverse living conditions increase the risk. Together, these factors may result in a downward spiral, increasing socioeconomic inequalities in health during the life course. To improve the mental health among children and adolescents effectively and prevent social gaps from widening, the literature indicated that it is necessary to develop interventions targeting multiple domains. Multiple domain interventions do not only address the need of the individual child or adolescent, they do also involve important domains from their everyday support system. This is essential, since the relationship between social environments and the individual has been found to be interdependent, and different social levels can therefore form and influence mental health. However, a majority of interventions are not connected to multiple domains. They only addressed the needs in one domain, focusing on downstream factors such as individual behavioural change. Thus, this project aim to develop coordinated multi-sector interventions and policies, reducing inequalities in health and promoting health and health equity in, for and with municipalities. Special attention is directed to social transitions (in the peer-groups) in children in general and vulnerable groups of children in particular.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet