Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CONMIG: Geographies of Conflict-Induced Migration

Alternativ tittel: Konfliktmigrasjonens Geografi

Tildelt: kr 7,8 mill.

Hvorfor utløser noen konflikter betydelig migrasjon, mens andre konflikter ikke gjør det? Og hvor flykter mennesker når konflikt bryter ut? Konflikt-migrasjon er en av de viktigste globale utfordringene i vår tid. Forskning på temaet har derimot ikke vært i stand til å forklare variasjonen i omfang av konflikt-migrasjon, foruten å fastslå at konflikt er en viktig faktor. CONMIG prosjektet benytter et bredt utvalg metoder for å forstå hvordan ulike voldstyper og intensitet påvirker migrasjon, og samtidig studere hvor, lokalt, migranter drar for å få beskyttelse. Prosjektet forener forskere fra både konflikt- og migrasjonsstudier for å undersøke tre viktige begrensninger i litteraturen, sterkt dominert av aggregerte landnivåstudier. For det første introduserer CONMIG en lokal forskningstilnærming, ved å koble lokale hendelsesdata på konflikttyper og intensitet med nye data over lokale migrasjonsmønstre for Afrika mellom 2000 og 2020. For det andre, mens konflikt ofte blir behandlet som et binært enten eller fenomen, skiller prosjektet mellom effekten av ulike typer konflikt og dets intensitet på migrasjon, som for eksempel ved å skille mellom vold mellom regjering og en opprørsgruppe; mellom to opprørsgrupper; eller hvor sivile blir angrepet. For det tredje har forskning som forsøker å forklare konflikt-migrasjon, ikke tilfredsstillende klart å fange mulighetene for hvor en kan flykte, eller om slike muligheter i det hele tatt eksisterer. CONMIG vil bruke lokale data, spørreundersøkelser, samt intervjuer, for å analysere migrasjonsbeslutninger, samt egenskapene til steder der folk søker tilflukt. Kvalitativ kartlegging av individers migrasjonsruter benyttes for å undersøke individers refleksjoner over faktorer som har innvirket på deres beslutning om å migrere, samt til hvor å migrere. Våre funn vil gi bedre kunnskap om hvordan konflikt forårsaker tvungen migrasjon, samt til hvor folk flykter. Dette vil bidra til å forbedre forskningsbaserte intervensjoner, samt til å utvikle system for tidlig varsling som kan identifisere sårbare populasjoner og områder.

Why do some conflicts trigger migration, while others do not? Conflict-induced migration is one of the most pressing global issues of our time. However, existing literature has been largely unable to explain this phenomenon. CONMIG employs mixed-methods to understand how different forms of violence and levels of intensity affect forced migration, and where individuals are likely to flee to. Hosted at PRIO, it brings together talented scholars within both conflict and migration studies. CONMIG addresses three fundamental shortcomings in the literature, which is heavily dominated by aggregated country-level studies. First, CONMIG will introduce a sub-national research approach, by linking disaggregated data on conflict types and intensity with novel data on sub-national migration patterns for Africa between 2000 and 2015. Second, rather than ignoring the heterogeneous nature of conflict, which is often conflated to a binary phenomenon, the CONMIG project will measure the local impact of different forms and intensities of violence on displacement, separating between state-based violence (between government and a rebel group); non-state violence (between two rebel groups); and one-sided violence, where civilians are attacked by either a government or a rebel group. Third, research attempting to explain conflict-induced migration has largely failed to capture the available opportunities of where to flee, or whether such opportunities exist at all. CONMIG will use sub-national data and qualitative interviews to analyse the characteristics of locations where people seek refuge. Qualitative mapping will be used to trigger retrospective reflections on push and pull factors for individuals' decision to migrate. Our findings will provide improved knowledge about how conflict causes forced displacement and where people flee to. This will help facilitate research-based interventions to develop early-warning systems that identify populations and areas at risk.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam