Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Alternativ tittel: Urban gruvedrift: Institusjonalisering for grønn omstilling

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektnummer:

303031

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Samarbeidsland:

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkelser, dokumentstudier og andre aktiviteter hvordan systemene fungerer i dag, men også hvor det kan forbedres. Her vil det også gjøres casestudier i Namdalen, Salten og Lofoten. Hvilke hindringer står i veien? Hvilke muligheter ligger åpne? For å få svar på disse spørsmålene, må vi undersøke hvem som er ansvarlig, hvilken rolle forbrukere, politikk og næringsliv har, og hvilke lover og regler som påvirker avfallshåndtering. Kort sagt hva slags institusjon er miljøvennlig avfallshåndtering og hvordan kan mineraler komme inn i en gjenvinningsordning. Det grønne skiftet krever omstilling mot mindre klimautslipp, og reduksjon av den samlede belastningen på natur og miljø. Begreper som sirkulærøkonomi og «urban mining» er sentrale i tiden og uttrykker et behov for at vi som samfunn må håndtere avfallet vårt på en bedre måte. Tradisjonell gruvedrift er konfliktskapende, ressurskrevende og innebærer store naturinngrep. Hvis avfall kan brukes som råvarer i nye produkter, slipper vi å hente ut nye ressurser fra sårbar natur i distriktene. Økende søppelproduksjon er ikke bare ressurssløsing og svært arealkrevende, men også et klimaproblem. «Urban mining» eller urban gruvedrift kan bidra til å nå klima- og bærekraftsmål. Mens tradisjonell gruvedrift blir stadig mer kostbar, blir gjenvinning mer og mer lønnsomt. Derfor er det viktig med tiltak og systemer som ser på avfall som en ressurs, og nettopp dette ligger til grunn for vårt prosjekt. Vi ser på menneskeskapte avfallsprodukter som et nytt felt, som berører hele samfunnet. Prosjektet vil kartlegge både begrensninger og muligheter, hva som fungerer godt, og hva som fungerer mindre godt. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan rammebetingelsene kan endres slik at begrensningene fjernes. Prosjektet er også med på aktiviteter som skaper kunnskap og bevissthet om forbruk og gjenbruk og er med på arrangementer knyttet til dette. Gjenbruksdager og gjenbruksuker i de casekommunene er et viktig bidrag for UrbanMine prosjektet. Vår ambisjon er å løfte frem suksesshistoriene og øke forståelsen av hvor viktig gjenbruk av mineraler er for framtidas samfunn.

-

The UrbanMine project investigates the barriers and opportunities that exist in the path of urban mining institutionalisation. The project sees the urban mining as an exemplary case of institutional change in the context of the green shift. It is a political process (both top-down and bottom-up) in which new practices arise, and roles and functions are distributed and maintained in new ways and find their way within social structures. Based on the recognition that institutions play fundamental roles in addressing the current environmental challenges we face, the project will influence how we explore new pathways to sustainability. The UrbanMine project has a national scope of interest, but looks in depth into the cases of recirculation practices in Namdalen, Salten and Lofoten. The project engages in collaboration with waste management actors in these selected regions, as well as municipal actors, who will assist in the process of institutional mapping and data collection, while the knowledge generated by the project will help steer regional and national strategies for the recirculation of minerals from anthropogenic sources. The project adopts a multi-method approach that includes analysis of policy frameworks, a survey concerning attitudes towards recycling practices in household and businesses, a material flow analysis in the selected cases, innovative system arrangements and business models for enabling urban mining, and analysis of modes of governance. Findings will be published as independent research papers, included some as a part of a PhD-thesis produced. Additionally, we will present results and findings at scientific conferences and workshops. The team will also provide the public with outcome through multy medial platforms i.e. web pages, popular magazines and local/national social and edited media.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling