Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Alternativ tittel: Universell energitilgang: konsekvenser og klimaendringer av overgang til ren matlaging

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

303066

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Overgang til ren matlaging. Målet med prosjektet var å gi kunnskap om betingelsene for å støtte en inkluderende omstilling mot renere matlaging i Tanzania og utforske mulige effekter på helse og klima. Funnene kan gi relevant kunnskap også for andre lav- og mellominntektsland med stor avhengighet av biomassebrensel. Gjennom tverrfaglig forskning har prosjektet utforsket mulighetene for en inkluderende overgang mot renere matlagingsløsninger for husholdningenes energibruk. Ved å kombinere samfunnsfaglige og naturvitenskapelige perspektiver har prosjektet tatt for seg fire dimensjoner ved en overgang til renere matlaging: 1) Helse: Måling av eksponering for helseskadelige luftforurensninger fra bruk av brensler til matlaging. 2) Klima: Estimere et lands langsiktige reduksjonspotensial med renere matlaging. 3) Husholdning: Forstå utfordringer og løsninger for energibruk til matlaging fra et husholdningsperspektiv. 4) Rammebetingelser: Nasjonale og internasjonale vilkår for å skalere opp tilgangen til renere matlaging. Helse: Luftforurensning i hjemmene rangerer som den niende største risikofaktoren for en for tidlig dødelighet globalt. Tanzaniske husholdninger står overfor en betydelig sykdomsbyrde fra dette, som utgjør en av de største miljørisikofaktorene som gir mange dødsfall. Resultatene våre fant svært lave eksponeringsnivåer i peri-urbane Dar es Salaam under feltarbeidet vårt og viste ikke-signifikante forskjeller i PM2.5 mellom matlaging med trekull og LPG. For eksempel ble kullovner tent utenfor hjemmene før de ble flyttet inn på kjøkkenet for matlaging, noe som begrenset luftforurensningen innendørs. Resultatene viser viktigheten av å utføre forskning i en virkelig kontekst som kan avvike fra laboratoriemiljøer. Klima: Vi estimerer en reduksjon i den globale temperaturen ved en energiomstilling i forhold til referansebanen. Mens utslippene vil øke, drevet av befolkningsvekst, estimerer vi en reduksjon i den globale temperaturen i 2100 mellom -0,63 og -2,9 milli °C fra omstillingen i forhold til referansebanen. Hoveddriverne for denne relative temperaturnedgangen er økende fornybar energi i elektrisitetsblandingen og økt bruk av LPG til matlaging. I tiltaksscenarioet reduseres etterspørselen av biomasse, noe som fører til redusert avskoging og reduserte utslipp av sot og metan. Matlaging med trekull har størst klimapåvirkning per måltid når man inkluderer indirekte utslipp fra produksjon, mens elektrisitet og LPG har minst påvirkning. Husholdninger: Vi har undersøkt matlagingspraksis og relaterte energivalg i peri-urbane og urbane områder i Kinondoni-distriktet, i Dar es Salaam. Av respondentene i undersøkelsen vår kombinerer 79 % av husholdningene forskjellige drivstoff. Trekull og LPG er de vanligste brenslene som brukes. Sosiale forskjeller påvirker valg av drivstoff ved å påvirke hva som er økonomisk mulig. LPG, promotert av aktører i privat sektor, er populært i urbane områder, men mange sliter med å betale for påfyllingstanker. PayGo LPG overvinner denne barrieren ved å la forbrukere kjøpe brensel i små mengder. Det er vanlig å beholde litt trekull i matlagingsenergimiksen selv for husholdninger som ikke sliter med å ha råd til moderne, rene alternativer. Våre funn tyder imidlertid på at slike husholdninger gradvis bruker mindre trekull over tid. Vi finner at bruk av flere drivstoff også fungerer som et springbrett for energiomstillingen ved å muliggjøre fleksibel bruk av nye teknologier og bygge ny kompetanse. Husholdningsintervjuene indikerer at regjeringens innsats på kjønnsulikhet når det gjelder utdanning og inntekt i Tanzania har hatt en positiv effekt på renere matlaging. Når kvinners tid verdsettes (for eksempel for betalt arbeid), kan tidseffektive matlagingsløsninger bli høyere prioritert. Rammebetingelser: Den nylige Clean Cooking-konferansen i Tanzania har resultert i økt oppmerksomhet rundt ren matlaging, i tillegg til etableringen av en nasjonal arbeidsgruppe for ren matlaging. En strategi for ren matlaging er under utvikling. De ulike energisystemene for matlaging har ulike utfordringer og ulik sosioteknisk dynamikk, og må håndteres på forskjellige måter. Trekullsektoren er dypt forankret på landsbygda og bidrar til betydelige skogbruksinntekter, men er i liten grad hensyntatt når fremtidens energisektor planlegges. Våre funn tyder på at innsatsen for å skalere opp tilgangen til moderne og ren matlagingsenergi tidligere kan ha blitt hemmet av mangel på koordinering av intervensjoner og av kortsiktig støtte fra utviklingspartnere. Videre fokuserer ikke hovedaktørene som er engasjert i energiomstillingen i Tanzania på ren matlaging, eller engasjerer seg ikke tilstrekkelig i utfordringene til husholdningene. Aktørene er også til en viss grad 'låst inne' til bestemte teknologibaner, som skiller seg fra husholdningens matlagingspraksis. Prosjektet ble ledet av CICERO med NMBU, University of Liverpool og University of Dar es Salaam som samarbeidspartnere.

The 4CImpacts project occurred simultaneously while the policy field on clean cooking in Tanzania was changing. We have, through the project, contributed to and enabled this policy process, for instance by holding a workshop on clean cooking in Dar es Salaam that gathered many of the relevant actors in the field. An important milestone event in the field was the Clean Cooking Conference held in Dar es Salaam in November 2022. A task force was recently initiated from the President and the Ministry of Energy to develop a strategy for clean cooking in Tanzania towards 2033. Further, a Rural Energy Master Plan with a section specifically on cooking energy and related targets for 2030 was launched in 2023. A long-term impact of the 4CImpacts project is likely a contribution to a transition to electricity, LPG, and other clean cooking fuels in Tanzanian households, leading to health and climate benefits, as well as to inform other countries in Sub-Saharan Africa that are going through similar transitions. Our research will help decisionmakers recognize the complexities of the household sector as the primary ‘actor’ in energy transitions and realize the complexity of framework conditions and the need for localized, integrated, and economically sensitive approaches to drive a transition towards cleaner cooking practices. The outcome for the project participants is increased interdisciplinary knowledge on the household cooking field and a stronger research collaboration across countries and between research partners.

Half the world relies on biomass energy for cooking, indoor heating, and heating for sanitation. Firewood and charcoal constitutes 4/5 of Total Primary Energy Supply in many countries in the global South. Inefficient combustion in traditional stoves has direct negative impact on people’s health and their wellbeing, forest resources and global climate. Can energy poverty be addressed while also mitigating climate change and deforestation? The project 4CImpacts presents a novel approach for addressing the interlinked issues in SDG 3, 5, 7 and 13: Health, gender, clean energy and climate. Transition to Clean Cooking Technologies and alternative energy sources is at the nexus of addressing the interlinked challenges of deforestation, indoor air pollution and climate change. The project is mainly focusing on LPG, while considering energy transition in general. Our research is specifically on Tanzania; however, the findings will be applicable and relevant for most of sub-Saharan Africa. The objective is to provide knowledge on the conditions that need to be in place to support more equitable uptake of LPG as clean cooking fuel of scale in Tanzania, as well as develop a better understanding of the potential positive impacts of an energy transition. The 4CImpacts project team is interdisciplinary to develop new knowledge on this broad topic. Among the research challenges are the interdisciplinary nature of the project and the reliance of successful field work in Tanzania, both of with the project team has experience with. By combining social sciences and natural sciences, modelling of health and climate impacts will be combined with a critical view of the messy, complex realities on the ground, which together makes the results as realistic as possible. A key societal impact expected is growing access to Clean Cooking Technology for households in Tanzania, which can improve the quality of life for people in resource poor settings, especially for women and children.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner