Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Alternativ tittel: Universell energitilgang: konsekvenser og klimaendringer av overgang til ren matlaging

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

303066

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Overgang til ren matlaging. Prosjektet 4CImpacts kommer til å gi kunnskap om forholdene som må være på plass for å støtte økt bruk av flytende petroleumsgass (LPG) til matlaging i Tanzania, samt utvikle en bedre forståelse av potensielle positive effekter av en energiovergang til ren matlagningsteknologi. Den største miljømessige risikofaktoren for land som er avhengige av tradisjonell biomasse til matlaging og oppvarming i husholdninger er mangelen på ren energi til matlagning. Dette er en av de største årsakene til luftforurensning i hjemmet som fører til sykdommer og funksjonshemminger. I Afrika sør for Sahara bruker fire av fem mennesker biomassebrensel som sin viktigste energikilde for matlaging, og trekull er det viktigste brenselet i byer og byområder. I Tanzania har bare 2% av befolkningen tilgang til ren energi til matlaging og dødelighetsbelastningen fra innendørs luftforurensning er høy, med anslagsvis 17 250 - 27 500 for tidlige dødsfall per år. En utfordring for overgang til renere matlaging er praksis med «fuel staking»: istedenfor å gå over til teknologi som ikke gir innendørs forurensing, bruker man gammel og ny teknologi om hverandre. Tidligere forsøk på å implementere ny teknologi for matlaging har brakt frem behovet for å bedre forstå en slik energiovergang i en sosial, politisk og økonomisk kontekst særlig knyttet til de ulike kjønnsrollene og kvinners rolle i ulønnet arbeid i hjemmet. Litteratur viser at omfattende regjeringsprogrammer (f.eks. I India, Indonesia, Brasil) er nødvendig for å oppnå oppskalering for tilgang til rent drivstoff som LPG for matlaging. Økt tilgjengelighet av LPG krever offentlige investeringer i infrastruktur og distribusjon og detaljhandel helt inn til hver enkelt husholdning. Det kreves kritisk forskning langs flere dimensjoner for å forstå hva matlagingsteknologier betyr i menneskers liv, og hvordan denne informasjonen kan forme retningslinjer for en omfattende og rettferdig energiovergang mot mer bærekraftig energibruk. Prosjektet startet opp i 2020 rett før koronapandemien slo til for fullt. Dessverre har pandemien gitt forsinkelser i prosjektet, blant annet ved at forskere ikke har kunnet gjennomføre feltarbeid i Tanzania som planlagt. Noe av feltarbeidet har vi likevel fått gjennomført i 2021 takket være lokale forskningspartnere i Tanzania. Vi har gjennomført spørreundersøkelser av og målinger av luftforurensing i et stort antall husholdninger i Dar es-Salaam. Materialet fra dette feltarbeidet analyseres nå. Videre kartlegger vi vilkårene i Tanzania for hvordan en overgang til LPG kan skje.

Half the world relies on biomass energy for cooking, indoor heating, and heating for sanitation. Firewood and charcoal constitutes 4/5 of Total Primary Energy Supply in many countries in the global South. Inefficient combustion in traditional stoves has direct negative impact on people’s health and their wellbeing, forest resources and global climate. Can energy poverty be addressed while also mitigating climate change and deforestation? The project 4CImpacts presents a novel approach for addressing the interlinked issues in SDG 3, 5, 7 and 13: Health, gender, clean energy and climate. Transition to Clean Cooking Technologies and alternative energy sources is at the nexus of addressing the interlinked challenges of deforestation, indoor air pollution and climate change. The project is mainly focusing on LPG, while considering energy transition in general. Our research is specifically on Tanzania; however, the findings will be applicable and relevant for most of sub-Saharan Africa. The objective is to provide knowledge on the conditions that need to be in place to support more equitable uptake of LPG as clean cooking fuel of scale in Tanzania, as well as develop a better understanding of the potential positive impacts of an energy transition. The 4CImpacts project team is interdisciplinary to develop new knowledge on this broad topic. Among the research challenges are the interdisciplinary nature of the project and the reliance of successful field work in Tanzania, both of with the project team has experience with. By combining social sciences and natural sciences, modelling of health and climate impacts will be combined with a critical view of the messy, complex realities on the ground, which together makes the results as realistic as possible. A key societal impact expected is growing access to Clean Cooking Technology for households in Tanzania, which can improve the quality of life for people in resource poor settings, especially for women and children.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner