Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Understanding transport properties of e-commerce.

Alternativ tittel: Netthandelens konsekvenser for transportsystemet.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

303094

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Den store økningen i netthandel de siste årene har ført til et skifte i hele logistikk- og transportkjeden. Flere og flere varer går utenom den tradisjonelle butikkhandelen, og leveres rett til forbruker via hentepunkt eller hjemlevering. Det får konsekvenser for flere parter. Forbrukerens reisevaner og transportørenes leveringsrutiner forandres. Butikker må omstille seg, og aktiviteten på utleveringssteder øker. Forskningsprosjektet SNAPSHOT skal undersøke hvilke effekter dette har for hele transportsystemet. Vi skal se på metoder for å samle inn og analysere data fra både forbrukere og transportører, for å forstå mer av varenes reise fra netthandel til forbruker. Ved å fokusere på hvordan varene flyttes, får vi en helhetlig tilnærming til problemstillingen, i stedet for et begrenset fokus på forbrukere eller transportører. Sett i lys av tidens fokus på klimautslipp fra transport, er det viktig å legge til rette for at både person- og varetransport gjøres på en så effektiv og klimavennlig måte som mulig. Spesielt i byer, hvor økt transport kan har store ringvirkninger. Derfor vil SNAPSHOT også bidra med retningslinjer for hvordan byer kan bruke resultater fra prosjektet i planlegging og regulering av transport. Dette gjøres i tett samarbeid med bykommuner og myndigheter som deltar i prosjektet. I oppstartsperioden hadde prosjektet søkelys på å finne relevante brukstilfeller for bykommuner, for å eksemplifisere hvordan data om varemobilitet kan gjøres om til nyttig kunnskap. De brukstilfellene som ble identifisert i prosjektet er: 1. Pakkeautomater, som er digitalt låsbare skap, der vareleverandører kan levere varer man har bestilt på nett. Hver boks har en digital lås som er tilknyttet et sentralt system som kan gi vareleverandører tidsavgrenset engangstilgang til boksen via en app på mobiltelefonen, og som hindrer at utenforstående får tilgang til den. Dette gjør at vareleverandører kan levere varer uten å måtte forsikre seg om at de som mottar er til stede. En pakkeautomat kan plasseres både i butikkområde, boligområde, sentrumsområde, ved knutepunkt eller på offentlig område. I dette brukstilfellet vil databehov rundt areal og eierskap være sentralt. 2. Offentlige anskaffelser som gjøres via nett. Dette brukstilfellet vil ha fokus på å kartlegge anskaffelsesprosessen, særlig relatert til leveringsprosessen og transportarbeidet som knytter seg til offentlige anskaffelser. Her søker vi å få kunnskap om sammenhengen mellom kriterier i offentlige anskaffelser og omfang av transportarbeid via ulike distribusjonsmåter og hvordan det påvirker verdikjeden fra bestilling til levering. Ved å optimalisere alle ledd i denne prosessen, kan anskaffelsesprosessen i kommunene bidra til kutt i klimautslippene relatert til anskaffelser. 3. E-dagligvarer, det vil si hjemlevering av dagligvarer bestilt på nett. Dette kan være flere ulike leveringstjenester som bestilling av mat via f.eks. Meny eller Oda. Det kan også være matkasser man bestiller via nett, og får levert hjem av en uavhengig transportør. Hovedformålet med brukstilfellet er å kartlegge hvilke leveringstilbud som er mest brukt samt hvordan betalingsvilligheten til klimavennlige leveranser er. Det er også interessant å undersøke størrelse på kjøretøy som benyttes til slike typer leveranser, hva slags drivstoff de benytter, samt hva slags tilgjengelighet de har i ulike nabolag. I 2021 har SNAPSHOT sett nærmere på metoder for datainnsamling og analyse, og har gjort en sammenstilling av hvilke datakilder som brukes til hvilket formål. Dette arbeidet kan benyttes som en retningslinje for å kartlegge hvilke data som bør samles inn i hvert enkelt brukstilfelle. Det har i prosjektet også blitt jobbet mye med å studere planprosesser i norske bykommuner. Arbeidet er oppsummert i en forskningsartikkel hvor tre ulike tilnærminger er presentert og sammenlignet: en tradisjonell, en eksperimentell og en hybrid. Prosjektet skal arrangere en internasjonal vitenskapelig konferanse 16-17. juni 2022 i Trondheim, hvor temaet er integrering av netthandel i urban mobilitetsplanlegging.

The past years have witnessed a continuous growth in e-commerce and a parallel growth in research on impacts it might have on mobility systems. However, research mainly investigates effects on personal travel and have been unable to provide a holistic understanding of the impacts of e-commerce on entire mobility systems. Balancing this deficit is the main motivation behind this project. SNAPSHOT will improve the decision-making of authorities through increased knowledge about the mobility of e-commerce shipments. Identifying shipment mobility and understanding the role of e-commerce in mobility systems requires data on the mobility of goods and consumers. In cooperation with transport companies, SNAPSHOT will collect, fuse and analyse freight and consumer data within the scope of use cases defined by the user partners. Active user engagement is essential for defining strategies that enable authorities to incorporate holistic knowledge about e-commerce into planning, regulation and operation of mobility systems. In identifying the mobility of shipments, regardless of whether they are transported by professional transport providers or individual consumers, SNAPSHOT takes a new approach to studying e-commerce. This approach provides new knowledge about impacts of e-commerce and freight as well as impacts on entire mobility systems. Data fusing therefore produces a wealth of potential empirical knowledge which can improve public and private decision making and allow Norwegian research to take a lead position in international research on e-commerce and transport. The SNAPSHOT consortium consists of SINTEF and Molde University college (research partners,), the Norwegian Public Roads Administration, and the cities of Oslo and Bodø (user partners). In addition, two large transport companies have confirmed willingness to provide data. The project will be conducted in 2020-2021, and closes with an international research conference on e-commerce and transport.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025