Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

Alternativ tittel: Det mørkner i horisonten: en analyse av handelspolitikk og konflikt i Europa

Tildelt: kr 4,9 mill.

TradeCont fokuserer på håndteringen av fordelingsmessige konsekvenser som følger av økonomisk globalisering. Selv om frihandel fører til økonomisk vekst og velstandsøkning i samfunnet som helhet, vil selv de mest ivrige tilhengere innrømme at globalisering skaper både vinnere og tapere. Dermed står beslutningstakere overfor en utfordring: å sørge for at de utnytter fordelene ved frihandel, samtidig som de tar vare på de som må bære de negative konsekvensene av globalisering. Handel er vanligvis ikke særlig høyt oppe på den politiske agendaen, men er blitt mer omstridt de siste årene. Flere har for eksempel hevdet at én viktig årsak til at Trump vant valget i 2016 var fordi han appellerte til grupper i det amerikanske samfunnet som følte at de hadde mistet jobb og inntekt på grunn av økt konkurranse fra internasjonal handel. Også her i Europa har en rekke store handelsavtaler blitt møtt med voldsomme protester, for eksempel EUs avtale med Canada, og ikke minst forsøket på å få på plass en avtale med USA. Som et svar på protestene har flere tatt til orde for mer inklusiv vekst. Men hva betyr det? Et sentralt aspekt er ulike former for kompensasjon, for eksempel ulike typer inntektssikring eller kompetansehevingstiltak. Flere studier har påvist en positiv sammenheng mellom økonomisk åpenhet og sosiale utgifter. Åpne økonomier vil med andre ord ha større velferdsstater. Vi vet at grupper som er mer eksponert for økonomisk globalisering i større grad anser internasjonal handel som en risiko, og ønsker større grad av beskyttelse. Likevel vet vi ikke om disse gruppene vil bli noe vennligere innstilt til frihandel dersom de får den beskyttelsen de ønsker. Det første spørsmålet vi stiller i TradeCont er derfor: Hva er effekten av kompensasjonstiltak? Vi gjennomfører surveyeksperimenter i ulike EU-land for å studere holdninger til ulike tiltak hos ulike grupper av befolkningen. Vi vil også teste responsen på proteksjonistiske tiltak, fordi dette er et aspekt som kompensasjonshypotesen ikke tar innover seg, nemlig at mange kanskje foretrekker begrensninger på frihandel, heller enn å bli kompensert. TradeCont ser også på om det er slik at politikere anser kompensasjonstiltak som viktig for å styrke støtten til en liberal handelspolitikk, eller om vi i stedet ser en dreining i retning av større proteksjonisme. Det overordnede målet med TradeCont er å gjennomføre en systematisk analyse av sammenhengen mellom økonomisk åpenhet og kompensasjonspolitikk, samt hvordan dette påvirkes av økt økonomisk nasjonalisme. Ambisjonen er at funn fra prosjektet skal kunne bidra inn i debatten om den sosiale bærekraften i fremtidig handelspolitikk.

Recent trade talks in the European Union have been met with unprecedented levels of contestation. The essence of the conflict is the distributional consequences resulting from economic globalization. Although free trade might lead to economic growth, it also privileges some groups over others, which potentially gives rise to increasing inequality. As a result, policy-makers face the challenge of both making sure that they capitalize on the benefits of trade, whilst also taking care of those who are vulnerable to exposure from globalization. A key argument in the literature is that open economies are better at compensating those who are at the losing end of globalization. The rationale behind compensatory policies is to reduce negative attitudes toward trade. But is this really so? The goal of TradeCont is to analyse the politics of compensation and explore the potential for adjustment policies to boost support for free trade. The project sets out to answer two questions: 1) What is the effect of compensatory politics on public opinion? TradeCont will run a public opinion survey with an embedded survey experiment in five EU countries to study how information about compensation initiatives can create greater support for free trade. A key aim of the project is also to investigate whether compensation policies might counteract other drivers of negative attitudes towards trade. 2) Do politicians think that compensatory measures are key to shoring up support for a liberal trade policy? This will be tackled through a study of party manifestos to see whether and how politicians suggest compensatory measures in response to the increasing contestation of trade. TradeCont will provide a systematic account of the underlying mechanisms that link support for economic openness and compensatory politics and its findings will inform the debate about the social sustainability of future trade policy.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser