Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Municipalities in the European Multilevel Union Administration: Towards Multi-Hatted Local Governments?

Alternativ tittel: Kommuner i den flernivå-administrative europeiske unionsadministrasjonen: mot flere-hattede lokalforvaltninger?

Tildelt: kr 9,0 mill.

Forskningen på hvordan Den europeiske union (EU) påvirker medlemsstatene har i senere år vært særlig opptatt av å beskrive de mange forbindelsene som oppstår i grenseflaten mellom nasjonale og overnasjonale beslutningsorganer. En rik litteratur beskriver hvordan nasjonale forvaltninger veves inn i en felleseuropeisk forvaltning hvor de delene av nasjonale sentralforvaltninger som iverksetter EU-relatert politikk utvikler tette koplinger til EUs utøvende organ ? EU-kommisjonen. I hvilken grad, og i så fall hvordan, det lokale og regionale styringsnivået påvirkes av tilsvarende «oppkoplingsprosesser» har imidlertid blitt langt mindre studert. Tatt i betraktning at lokale og regionale myndigheter har ansvar for å iverksette politikk som har sitt opphav i nasjonale tilpasninger til EU-regelverk, er det naturlig å spørre seg om også kommunene kan sies å være del av en slik felleseuropeisk forvaltning. I MIMAS tar vi utgangspunkt i norske og svenske kommuners arbeid med iverksetting av EU-relatert regelverk, med et særlig fokus på to politikkområder - offentlig innkjøp og miljøvern - for å belyse denne problematikken. Med utgangspunkt i juridiske og statsvitenskapelige analytiske rammer kartlegger vi hvordan EU-relatert regelverk inneholder føringer på organisering og arbeidsprosesser på lokalt nivå. Ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser og casestudier blant kommunebyråkrater belyser vi så hvordan også lokalforvaltninger veves inn i nettverk over og utenfor nasjonalstaten, med de implikasjoner dette kan få både for lokalnivåets autonomi men også for hvordan vi kan forstå utviklingen av EU som en transnasjonal flernivå-administrativ forvaltningsorden.

The project deals with current developments in the EU multilevel union administration, in which administrative bodies located across different levels of governance are becoming increasingly interlinked in the implementation and application of EU legislation. A key finding has been that the relevant national actors are becoming "double-hatted", serving both national and supranational principals. Although subnational authorities have been at the center of much research on EU multilevel governance the last decades, the ground-level practices and implications of their embedding into EU multilevel structures are scantly understood, despite the fact that municipalities are increasingly involved in the implementation and practicing of EU legislation. This project aims at developing new knowledge regarding how municipal authorities implement, coordinate and practice EU legislation. It links vertical implementation studies to horizontal impacts by illuminating how European multilevel administration relates to and affects municipal autonomy and local government. Based on a comparative study of municipalities in two countries - Norway and Sweden - and two sectors - public procurement and environmental/climate policy, the project aims to examine to what extent, how and why, municipalities are organized into a multilevel union administration. We ask how they practice EU legislation, how they coordinate betwen municipal, national and EU principals and how the potential embedding into a multilevel union administration impact on local autonomy and the territorial structure and coherence of municipalities, as well as the nation-state. Combining political science and legal perspectives, the project employs both qualitative and quantitative methods in order to elucidate the role and function of municipalities in the EU multilevel administration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning