Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Alternativ tittel: Å gå over grensen for å få den stengt: Transnasjonale dimensjoner ved Europas anti-immigrasjon bevegelser

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektnummer:

303219

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde for isolasjonisme, nasjonalisme og kulturell tradisjonalisme. Samtidig ser vi at disse bevegelsene i stor grad samarbeider på tvers av grenser, med felles arrangementer, kampanjer og strategier. Anti-Mig prosjektet studerer nåtidens europeiske bevegelser mot migrasjon, med et fokus på de transnasjonale aspektene av mobiliseringen. Analytisk ser vi på tre hovedspørsmål. 1) Interaksjon: Hvilke nettverk og samarbeid ligger til grunn for bevegelsene? 2) Innramming: Hvordan settes målsettingen i en politisk og kulturell ramme? 3) Effekter: Hva betyr effekten av mobiliseringen for politikkutvikling? Med utgangspunkt i en grundig kartlegging av kunnskapsstatus vil vi gjøre en pilot-studie der vi sporer de politiske effektene av anti-immigrasjons mobilisering. Sentralt i prosjektet står studier av utviklingen i seks land som til sammen representerer mye av variasjonen innen det vestlige Europa: Norge, , Italia, , Portugal, Tyskland, Storbritannia og Østerrike (etter at prosjektet ble lansert har vi gjennom ekstern finansiering kunnet legge til Portugal som et sjette case; samtidig planlegger vi å skifte ut Polen med Østerrike). Vi involverer et knippe internasjonale eksperter i en (Covid-tilpasset) virtuell metodelab for å utvikle innovative metodetilnærminger, og vi vil engasjere en rekke folk fra forvaltning og sivilsamfunn i et praksis-forum. Sentrale datakilder er spørreundersøkelser, sosiale media og intervjuer. Prosjektteamet ligger i skjæringsfeltet mellom studiet av politisk mobilisering og studiet av migrasjon, og har sin tyngde i sosiologi, med solide innslag fra statsvitenskap og samfunnsgeografi. Med en mangefasettert kommunikasjonsstrategi tar prosjektet sikte på å stimulere offentlig debatt, bidra til læring og refleksjon blant de som jobber med politikk, og å gi faglige bidrag som kan legge grunnlaget for en ny forskningsagenda. I oktober 2021, halvannet år etter oppstarten av det fireårige prosjektet, så ligger hovedvekten på data innsamling. Samtidig har forskningsgruppen diskusjoner om et spekter av metodologiske og analytiske spørsmål, som også her ført frem til et sett av publikasjoner som overlapper med prosjektets sentrale forskningsspørsmål, og som drar på data samlet inn i prosjektet. Disse publikasjonene har spesielt sett på hvordan migrasjonsspørsmål figurerer i ytre høyre mobilisering, på anti-Islam mobilisering, på hvordan kjønn og familie begrunner ytre høyre og anti-migrasjons mobilisering, samt relasjonen mellom pro- og anti-migrasjonsbevegelser. Hjemmesider: https://www.prio.org/projects/1857

Immigration is seen as a major concern by many Europeans. Simultaneously, opposition to immigration - across the political spectrum - is the issue which most forcefully mobilizes politically. It is a paradox that anti-immigration movements, whose key concern is opposing mobility across borders and who advocate isolationism, nationalism and cultural traditionalism, often work transnationally, with joint events, strategies and campaigns across borders and in multilateral forums. Anti-Mig studies contemporary European anti-immigration movements, by focusing on 1) interaction (forms and consequences), 2) framing (political-ideological underpinnings), and 3) outcomes (on migration policies). A comprehensive analytical state-of-the-art framing will be followed by a pilot study to trace transnational outcomes in Europe, five comprehensive studies of most different cases (Germany, Italy, Norway, Austria, UK), and a major synthesizing comparison. A Methodology Lab, including leading scholars with various specialties, will be engaged to inform the ambitious multi-methods design, with process-tracing as the key methodology aiming for theory development. The main sources of data are surveys, internet (both to map interaction and gather documents), and interviews. The multidisciplinary team of five draws from globally leading research environments on social movements, radicalization, conflict and migration. Anti-Mig will engage with users in a Practitioners Exchange, from the initial design phase to the ultimate dissemination of findings. Through its platforms for engaging both scholars and users, research communication is an integral part of the project from day one, including an integrated outreach strategy on multiple platforms to reach all relevant audiences. A core ambition of the project is to inspire new projects on transnational anti-immigration mobilization, while also drawing up and generating interest in a new agenda on the contentious governance of migration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon