Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Alternativ tittel: Oppskalering av bærekraftig konsum gjennom offentlige bibliotek

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektnummer:

303227

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En organisert deling av varer og tjenester, såkalt «samarbeidskonsum», har i økende grad blitt fremmet som en måte å utvikle et mer bærekraftig forbruk, samtidig som det kan gi sosiale og økonomiske gevinster. Ved å dele på forbruksgjenstander kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå overkonsum av varer som er ressurskrevende å fremstille. Så langt har imidlertid de fleste delingsordningene tiltrukket seg marginale grupper mennesker, eller blir tatt i bruk i uregulerte markeder som bryter med bærekraftprinsippene. I UPSCALE prøves det ut ordninger som kan bidra til at deling blir mer vanlig, med biblioteket som nav og drivkraft. En del av prosjektet er å prøve ut et system der bibliotekenes lånekort benyttes for å låne gjenstander i jernvarebutikker. Systemet ble i 2020 blitt tilpasset og implementert i Jernia-butikker i Drammen og Tromsø, og utlån startet i januar 2021. Pandemien har satt utprøvingen på vent, men denne er nå gjenopptatt. For å få et innblikk i befolkningens interesse for å dele annet enn bøker gjennom bibliotekene har prosjektet gjennomført en survey-undersøkelse i fem kommuner (Lillestrøm, Drammen, Lier, Tromsø og Nordre Follo) og en som er rettet mot bibliotek-brukerne her. Disse studiene viser at det er stor interesse for nye typer deling med utgangspunkt i bibliotekene og butikkene, men også at det er store demografiske forskjeller. Videre er prosjektet i gang med å gjøre kvalitative undersøkelser med brukere av bibliotekenes nåværende delingsordninger organisert av frivillige organisasjoner (BUA og TURBO) og i butikkene. Dette gir en bredere forståelse for den rolle deling spiller i mange familiers hverdagsliv og hvordan dette kan utvikles videre. Det er blitt avhold et møte med referansegruppen i februar der resultater fra WP1 og 2 er blitt lagt frem og diskutert.

Transformation to a sustainable society requires major changes in how we organize our societies, also in how and what we consume and produce. Circular economic perspectives are needed to ensure a closed loop between outtake of natural resources and use and reuse of those in production and consumption; a system that is regenerative in its design. Sharing of goods and services represent one way to ensure more sustainable consumption both with beneficial environmental, social and economic effects. Public libraries are in in a unique, but largely unexploited, position to take lead as a facilitator for upscaling of shared consumption due to its current position as an institution organizing sharing and lending. This project will conduct extensive comparative case studies of local communities where local public libraries are facilitating sharing of tools, sports and leisure equipment as well as sharing of knowledge and information. The project will rely on a combination of qualitative and quantitative approaches within the framework of a case study design. Case of local sharing coordinated by local public libraries in four cities will be studied over a period of two years. An innovative functionality applied in the cases is to use the library key card as an access point for borrowing and sharing various types of items, also outside the library facilities. The project seeks to engage a broad specter of citizens and it will actively involve local partners from public and private enterprises, as well as NGOs. The Upscale- project will deliver critical knowledge about how public libraries can operate as motors for transitions to greener consumer practices, while at the same time strengthening local communities and facilitating social innovations for collaborative consumption. It will also develop novel estimations of sustainability impacts and reduction in climate emissions based on a strong foundation of quantitative and qualitative data.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Temaer og emner

Kjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingKlimaGlobale klimautfordringerResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålInternasjonaliseringKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBioøkonomiMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålByKlimaFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnPortefølje Mat og bioressurserFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerNaturmangfold og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Banebrytende forskningResponsible Research & InnovationPortefølje Klima og miljøKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Demokrati, styring og forvaltningNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonTjenesterettet FoULTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Tillit og fellesskapInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerAnvendt forskningKjønnsperspektiver i forskningDemokrati, makt og styringBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningBransjer og næringerAnnen tjenesteytingPortefølje InnovasjonPortefølje ForskningssystemetKlimarelevant forskningPortefølje Energi og transportLTP3 Klima, miljø og energiGrunnforskningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerSirkulær økonomi