Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Alternativ tittel: Utdanning for bærekraftig jobbskaping

Tildelt: kr 12,0 mill.

Jobbskaping for fattige mennesker kan gi en direkte reduksjon av fattigdom og kan derfor være viktig for å oppnå flere av bærekraftsmålene. Mange arbeidsplasser i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønninger og arbeidsvilkår som kan bidra til produktivitetsvekst og fattigdomsreduksjon. En indikator er høy gjennomtrekk av arbeidere. I den raskt ekspanderende industrisektoren i Etiopia slutter de fleste arbeidere i løpet av sitt første år i arbeid. Dette er kostbart for arbeiderne, både ifht. tid for å lete etter/søke jobber de ikke egentlig ønsker, og ifht. lave lønninger i oppløringstiden i bedriften. Ekstrem gjennomtrekk er også veldig kostbar for bedriftene gjennom redusert produktivitet når nye arbeidere er under opplæring, og i den første fasen når de nye arbeidstakerne er mindre produktive enn mer erfarne arbeidere. Å redusere disse kostnadene kan gjøre bedriftene mer lønnsomme og øke etterspørselen etter arbeidskraft og derfor skape nye arbeidsplasser. Reduserte kostnader for arbeidere vil øke velferden deres. Industriarbeid kan være hardt, farlig og lite attraktivt. Samtidig kan slike jobber, spesielt for de fattigste, være en sårt tiltrengt inntektsgivende mulighet. Mange fattige mangler imidlertid både ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å beholde en jobb, og dette kan være viktig for å redusere gjennomtrekk. Det kan være viktige synergier arbeidsgiver-arbeidstakersynergier: opplæring av arbeidsgivere i personalforvaltning, f.eks., kan ha begrenset verdi hvis ansatte ikke forstår viktigheten av tid og tidsbruk. Tilsvarende kan opplæring av arbeidstakere i langsiktig perspektiv på arbeidet ha begrenset verdi hvis arbeidsgiveren fokuserer på nåtiden. I vår studie gjennomfører vi randomiserte kontrollerte eksperimenter med arbeidsgivere og arbeidstakere, samt kvalitative studer og lab eksperimenter for å identifisere effekten av trening for hver av dem, effekter av incentivordninger samt om det er ekstra gevinster ved å trene begge gruppene samtidig i samme bedrift.

Jobs can provide a direct route out of poverty and job creation is thus key to achieving several of the Sustainable Development Goals. However, research shows that many jobs do not offer wage and working conditions that can sustain a path of productivity growth and poverty reduction. One indicator of this is the high turnover rate in industrial employment: Blattman and Dercon 2018 report that 77 percent of those offered an industrial job in Ethiopia had quit within a year. Often referred to as sweatshops, jobs in this sector are typically poorly paid and often hazardous, and may offer worse prospects than informal sector activities. But also supply-side constraints, that of the employee, may be important in this respect: workers may lack both the technical skills and the soft skills necessary to hold on to a job. Unsustainable jobs are costly both to the employer and to the employee, so why is this phenomenon so pervasive? We propose that insufficient knowledge and suboptimal attitudes on both sides are important factors behind the lack of sustainable jobs. In order to test this hypothesis, we propose a field experiment addressing the knowledge and attitudes dimensions on demand and supply side of jobs through targeted training programs. There may be important complementarities in employer-employee relations: Training employers about human resource management may have limited value if the employees do not appreciate the importance of time management. Training workers to take long-term perspectives may have limited value if the employer only focuses on the present. Offering training to both the employer and the employee may be essential for decent job creation. There are no studies addressing such complementarities, and our project should provide important new insights to the literature. Our research has high potential impacts as most large donors run one-sided programs focusing on either workers or employers.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner