Tilbake til søkeresultatene

Ukjent-Ukjent

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Alternativ tittel: Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering

Tildelt: kr 9,9 mill.

Govout har gjennom fire år utforska tre utmarksområde frå Sør-Noreg til Nord-Noreg. I sør har forskinga konsentrert seg om nedskytinga av villreinen i Nordfjella og etterverknadane av kampen mot gyro i Lærdalselva. Eit sentralt funn her er korleis summefektar av naturinngrep også fører med seg sosiale summefektar og at det er viktig å ta omsyn til desse for å få ei berekraftig forvaltning av natureressursane. Summefektar har også vore i fokus i studia av Fosen-Orkland regionen i midt-Noreg, der forskninga har vist ei kommunal og lokal forvalting som ikkje har nok eller rett ressursar til å handtera alle konfliktane som oppstår som summverknader av forskjellige naturinngrep. Det er også mangel på fora for dialog og koordinasjon. I Nordland har forskninga konsentrert seg om forvaltninga av staten sin grunn, og identifisert forskjellige, kryssande konfliktlinjer som mellom anna har i seg sentrum-periferi dimensjonen. Desse konfliktane, saman med uavklarte rettigheiter knytt til samisk bruk av utmark, gjer debatten om nytt forvaltningsregime for staten sin grunn her fastlåst. Prosjektet har også gjort ei analyse av fordeling av utmarksressursane i historisk lys med utgangspunkt i grunnrentebegrepet. Denne drøftinga kjem fram til at fordeling av grunnrenta på forskjellige vis kan ha bidrege til å skapa sosialt berekraftige lokalsamfunn og sosialt berekraftige relasjonar mellom sentrum og periferi. Til sist har prosjektet gjort nokre overordna refleksjonar om konfliktane i utmarka som føresleg at utmark kan vera eit fenomen i oppløysing mellom dei mange interessekonfliktane og samfunnsendringane som har funne stad dei siste 50 åra. Kan hende gir det ikkje lenger meining å snakka om utmark som samlande kategori lenger? Som eit forslag til betre konflikthandtering kring naturressursane våre, føresleg prosjektet at forvaltinga kan gjera seg bruk av sokalla agonistisk metode. Dette handlar om å aktivt anerkjenna forskjellige interesser som motstridande. Eit slikt perspektiv som ikkje prøver å tona ned konfliktar, men der aktørane anerkjenner dei andre sine interesser som legitime, kan vera med på å skapa tillit mellom aktørane i utmarka og forvaltninga.

1) The project has contributed with new knowledge on how the cumulative effects of land use in the outfields can produce negative social effects in local communities. It is important to map, mediate and minimize such negative cumulative social effects to ensure effective and sustainable management of the outfield. In this respect maintaining trust between residents in rural communities and the government through ensuring that decision processes are carried out on a proper time scale, is key. The project only started exploring and realizing the importance of negative social cumulative effects, and more research is needed on this in the future to ensure functioning co-existence between various societal interests and to maintain sustainable land use. Further, in a time when ground rent taxation has been widely debated in Norway, the project has contributed to a deeper understanding of the effects on ground rent distribution social sustainability and on traditional farm and outfield activities. Finally the project has contributed to new understandings of the conflicts in the outfield by ontologically exploring these conflicts and thus making aground for applying agonistic planning principles. 2) The project has involved stakeholders such as Statsforvalteren in dialogue seminars throughout the project period and problem formulation, questions and results have been continuously been discussed with them. Several public talks and popular writings have been carried out throughout the project to disseminate results to stakeholders. The project manager and one of the project participants have co-edited a special issue in the Norwegian Journal Utmark, where project results are presented in Norwegian and in a form that is accessible to policymakers. 3) Due to covid 19 it was difficult to arrange and create arenas for stakeholder engagement and exchange between researchers and stakeholders. Nevertheless, key stakehoklders, primairily statsforvalteren in Vestland, Viken/Oslo and Nordland has been involved in discussions and meetings throughout the project.

The main objective of the research project is to develop the knowledge and analytical understanding necessary to assess strengths and weaknesses in the institutional arrangements involved in the transformations and pressures stemming from renewed interest in the outfields' material and cultural resources, and provide policy recommendations accordingly. In order to fulfil the main objective, we will conduct a broad analysis of the transition processes within and between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation in selected outfield regions in Norway. The project will identify strengths and weaknesses of current governance mechanisms in the study regions pertaining to the management of cumulative effects, social sustainability and trust, and planning and managing areas of conflicting interests. The regions will be compared, and on this basis we will provide recommendations to local, regional and central authorities, as well as to stakeholders. The work will be carried out in close cooperation with local and regional authorities, and inputs from stakeholders will be an important part of the project. The project will draw on theories of transition, legal geography and neo-institutional theories, and utilizing the emprical findings to analyse the manner in which transitions in the outfields challenge established norms and practices, and its implications for the transition to a green society. In 2017 Ruralis (the applicant) was granted a research network project 'Utmark i endring - eit heilheitleg perspektiv på tida og tilhøva i utmarka' [The outfields in transition - a holistic approach on a changing times and conditions in the Norwegian outfields] from the Norwegian Research Council. The present research project is based on the discussions and stakeholder inputs from these seminars. Thus, a novel aspect of the proposed project is that it is so deeply rooted in urgent issues brought forward by stakeholders directly to the project partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

Ukjent-Ukjent