Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling

Alternativ tittel: Cytohesiner i hjertet - regulering av natriuretisk peptid-signallering

Tildelt: kr 8,0 mill.

Hjertesvikt er et økende problem i samfunnet og vi har behov for bedre hjertesviktbehandling. Dette krever bedre forståelse av mekanismen for hjertets funksjon både i normale og sviktende hjerter. I hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod til resten av kroppen. Det er to hovedgrupper for hjertesvikt, i den ene gruppen trekker ikke hjertet seg godt nok sammen, mens i den andre gruppen fyller ikke hjertet seg godt nok med blod mellom slagene. Begge formene for hjertesvikt resulterer i utilstrekkelig pumping av blod fra hjertet til resten av kroppen. Hjertehormonene natriuretiske peptider har i de senere årene mottatt mye oppmerksomhet som potensiell hjertesviktbehandling. Men de direkte effektene på hjertet er fortsatt ikke klarlagt. Legemidler som øker natriuretiske peptider i kroppen har nylig blitt godkjent for bruk i hjertesviktbehandling. Videre har legemidler som etterligner effekten av natriuretiske peptider blitt foreslått som hjertesviktbehandling i mange år. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om både gunstige og ugunstige effekter av natriuretiske peptider i hjertet. Vi fant nylig at natriuretiske peptider er involvert i hjertets evne til å trekke seg sammen. Videre har vi resultater som viser at ulike proteiner kan regulere effektene av natriuretiske peptider i hjertet. I dette prosjektet, ser vi på rollen til en av disse proteinfamiliene som kan regulere ulike funksjonelle effekter av natriuretiske peptider i normale og sviktende hjerter. Foreløpige resultater viser at denne familien proteiner er uttrykt i hjertet, påvirker natriuretisk peptid signallering og kan potensielt påvirke effekten av natriuretiske peptider på hjertets sammentrekning. Prosjektet vil øke kunnskap om natriuretiske peptider og proteiner som regulerer disse i hjertet og forhåpentligvis forbedre fremtidig hjertesviktbehandling.

Heart failure (HF) is still an increasing problem in the society and we are in need for better HF treatment. This requires better understanding of the mechanisms of myocardial function in normal and failing hearts. In heart failure the heart is no longer able to pump sufficient blood to the body. There are two main subgroups of heart failure, diastolic/HFpEF (HF with preserved ejection fraction) and systolic/HFrEF (HF with reserved ejection fraction) heart failure. In HFrEF the heart doesn't contract sufficiently, whereas in HFpEF the heart doesn’t fill with blood sufficiently. Both HFrEF and HFpEF results in insufficient pumping of blood to the body by the heart. The cardiac hormones natriuretic peptides have the recent years received much attention as potential heart failure therapy. However, the direct effect at the heart is still elusive. Drugs increasing natriuretic peptides have recently been approved for the use in heart failure. Further, drugs that mimic the effect of natriuretic peptides have for several years been suggested in treatment of heart failure. There is still need for more knowledge about beneficial and detrimental effects of natriuretic peptides in the heart. We recently found that natriuretic peptides is involved in the hearts ability to contract. Further, we have results showing that different proteins can regulate the effects of natriuretic peptides in the heart. In the suggested project, we will study the role of these proteins in the regulation of different functional responses of natriuretic peptides in normal and failing hearts. This project will increase our knowledge about interacting proteins of natriuretic peptide receptors, natriuretic peptides and of the intracellular mechanisms governing heart function and hopefully contribute to new possible targets and improved treatment of heart failure in the future.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol