Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care (SUPPORTPRIM)

Alternativ tittel: Optimalisering av behandling av muskel- og skjelettplager i primærhelsetjenesten (SUPPORTPRIM)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til antall leveår med redusert funksjon globalt. Hver fjerde pasient i primærhelsetjenesten i Norge har en muskel- og skjelettlidelse. Studier viser at behandlinger som tilbys pasienter har kun liten til moderat effekt, og det er begrenset kunnskap om hva som er den beste tilnærmingen. Det er derfor behov for å finne behandlingsstrategier som er bedre tilpasset den enkelte pasient eller grupper av pasienter med like symptomer. Delprosjekt 1 – For å optimalisere persontilpasset behandling vil SUPPORTPRIM anvende en innovativ metode fra kunstig intelligens, case-basert resonnering (CBR), til å utvikle et klinisk beslutningsstøttesystem som gjenbruker informasjon om tidligere pasienter hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. CBR metoden vil framstille og formidle råd om valg av "beste" behandling for nye pasienter basert på systematisert kunnskap om behandling, forløp og behandlingssuksess hos tidligere like pasienter. Effekten vil bli undersøkt i en randomisert kontrollert studie blant pasienter hos norske fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Delprosjekt 2 – Stratifisert behandling: Prosjektet skal utføres blant pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager hos norske allmennleger. The Keele STarT MSK Tool er et screening-verktøy utviklet for allmennpraksis i Storbritannia. Her besvarer pasientene 9 spørsmål som gir grunnlag for å stratifisere eller inndele pasientene i en av tre risikogrupper for langvarige plager; "lav" "middels" og "høy" risiko. Pasientene blir deretter matchet til en behandling tilpasset risikogruppen. Effekten av den stratifiserte behandlingen vil bli testet i en randomisert kontrollert studie i allmennpraksis. SUPPORTPRIM legger stor vekt på et tett samarbeid og samvalg mellom pasient og fysioterapeut/lege.

Musculoskeletal disorders (MSDs) is the number one cause of years lived with disability andreduced health worldwide. In Norway, every fourth patient in primary care suffers from MSDs. Treatment effects are however modest and knowledge of best practice limited. The SUPPORTPRIM project will address these challenges in two main steps:1) To optimize person-centered care, we will employ innovative methods from artificial intelligence in terms of Case-Based Reasoning to build a clinical decision support system (cDSS ) based on patient data already collected in primary care physiotherapy. Case-Based Reasoning aims to solve new problems based on the solutions to similar problems in the past. In other words, previous MSD cases will be used to help similar cases in the future, just as humans learn from their own experience. We will then assess the efficacy of the cDSS in physiotherapy practice in a randomised controlled trial.2) This effort will be expanded to general practice by implementing The STarT MSK screening Tool as basis for stratified care for MSD patients. The efficacy of the stratified care will be assessed in a randomized controlled trial in general practice. Finally, the cDSS from physiotherapy practice will be extended and adapted to fit general practice. State-of-the-art personalized treatment plans are envisioned to benefit a much larger proportion of MSD patients than a "one-size-fits-all" approach. In addition, SupportPRIM facilitates and emphasizes the co-decision process between the patient and physiotherapist. The innovative approach using artificial intelligence to develop personalised decision support systems are far beyond current state of art, is highly relevant for other patient groups in health care, and can be integrated in future medical record systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering