Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

On Fair Terms: The Ethics of Peace Negotiations and Mediation

Alternativ tittel: På rimelige vilkår: Etikk for fredsforhandlinger og fredsmekling

Tildelt: kr 6,0 mill.

Hva innebærer rimelighet i fredsforhandlinger? Dette er utgangspunktet for dette prosjektet om etiske sider ved fredsforhandlinger og fredsmekling. Formålet er å kartlegge og analysere ulike syn på dette spørsmålet fra filosofisk perspektiv. Vi ønsker med det å legge grunnlag for bedre diskusjoner og praksiser. Prosjektet består av fire sammenhengende elementer: - en introduksjon til feltet fredsforhandlingsetikk, presentert gjennom et symposium i et vitenskapelig tidsskrift, samt et bokprosjekt for et bredere publikum, - et sett med tilfellestudier av etiske premisser og kontroverser ved utvalgte forhandlinger, - konsultasjoner med eksperter om hva de opplever som de viktigste etiske utfordringene som forhandlere bør være oppmerksomme på, - samt filosofiske analyser av rimelighet som kriterium for rettferdighet i fredsforhandlinger og fredsmekling. Prosjektet foregår ved Institutt for fredsforskning (PRIO), i samarbeid med: - Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), Ghana - Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia - Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og det NUPI-ledede Efficiency of Peace Operations Network (EPON) Prosjektet ledes av Henrik Syse (PRIO), i tett samarbeid med Kristoffer Lidén (PRIO) og koordinator Julie Marie Hansen (PRIO). Det består av en fremragende gruppe av 15 filosofer og samfunnsvitere, så vel som en gruppe ledende internasjonale eksperter på fredsforhandlinger. Prosjektet hadde kick-off 23. oktober 2020. Her ble det gjort rede for det teoretiske og metodiske bakteppet, og prosjektmedlemmene deltok i en diskusjon om etiske dilemmaer i forhandlinger. Deretter gikk Henrik Syse og Kristoffer Lidén i gang med en litteraturstudie som skal presenteres som artikkel i et tidsskriftsforums-format. Det er inngått en foreløpig avtale om samarbeid om dette forumet med et ledende internasjonalt tidsskrift innen internasjonal etikk. Gjennom våren 2021 ble det holdt flere møter med forskerne som er involvert i prosjektets ti case-studier om normative kontroverser i fredsforhandlinger. Prosjektet avholdt en workshop 9.-10. september 2021 i hybrid format, hvor disse studiene ble presentert og diskutert. De bearbeidede utkastene skal innen utgangen av 2021 gjennom en peer review-prosess og vil bli publisert tidlig i 2022 i et "case brief"-format. Disse vil senere inngå i prosjektets bokutgivelse. Neste fase i prosjektet består i konsultasjoner med prosjektets ekspertgruppe. Dette skulle i utgangspunktet skje gjennom en internasjonal ekspertworkshop vår/sommer 2021. Pga. pandemirestriksjoner ble planene endret, og vi har nå forberedt en serie med ekspertintervjuer over nett - både én-til-én og i fokusgrupper. Disse intervjuene skal lede frem mot et utkast til en veileder om etikk i fredsforhandlinger som deretter legges frem til diskusjon i en ekspertworkshop i 2022. Det er inngått et samarbeid med en gruppe bestående av bl.a UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) og UN Mediation Support Unit om denne veilderen. Det er dessuten inngått et samarbeid med PRIO-forsker Jørgen Jensehaugen som arbeider med et tilgrensende initiativ rundt fredsmekleres ansvar i forhandlinger sett i historisk perspektiv. Videre vil Lea Matthaei, MA-student ved MF Vitenskapelig høyskole, delta i prosjektets datainnsamling og skrive sin oppgave på dette grunnlaget.

Introducing the ethics of peace negotiations and mediation as a field of systematic research and debate, this project is divided into four complementary research components: (1) an overview of the field, setting the agenda through a book project and journal special section, (2) a set of case studies of normative controversies, (3) expert consultations on ethical principles for negotiations, and (4) philosophical analyses of justice in peace negotiations and mediation. Aiming at influencing public debate and negotiation practices as well as research and education, the project is designed to have an immediate as well as a longer-term impact. The immediate impact is guaranteed by the participation of central actors in international peace mediation - scholars as well as practitioners - who will be involved in workshops on the ethical dimension in their work. This expert group will also be challenged to formulate ethical guidance for peace negotiations - as an invitation to reflect on ethical problems and dilemmas rather than as a ‘rulebook’ for negotiations. The longer-term impact will be achieved through a variety of targeted outputs - ranging from scholarly articles to podcasts and a book directed at a broader audience. The project is led by Henrik Syse, Research professor at PRIO, and mobilizes a strong research team of philosophers and social scientists as well as a group of leading international peace negotiation experts. PRIO is joined by three partner institutions of high quality and outreach: The Faculty of Academic Affairs and Research at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre, Ghana; the Department of Politics and International Relations at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia; and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner