Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

Alternativ tittel: Risikofaktorer for demens i et livsløpsperspektiv. Tiltak for å overkomme barrierer for påvirkning av helseatferd.

Tildelt: kr 12,0 mill.

De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenheng mellom livsstil og risiko for demens, men det er uklart om påvirkningen er sterkest tidlig, midt eller sent livet. Selv om man det er en sammenheng mellom forskjellige typer helseatferd og risiko for demens, har tiltak for å endre helseatferd, med få unntak, vært lite vellykket. I dette prosjektet vil vi bruke data fra en av de største helseundersøkelsene i verden, Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Den er blitt gjennomført tre ganger tidligere, med ti års mellomrom, fra 1980-årene. Som del av den fjerde runden av HUNT (HUNT4) ble det gjort en kartlegging av kognitiv funksjon og demens blant alle som er 70 år og eldre, og vi følger dem opp 3 år etter i Aldring i Trøndelag (HUNT AiT) som startet opp 01.09.2021. Siden så å si alle kjente risikofaktorer for demens er blitt kartlagt i HUNT1-HUNT3, vil dette gi oss en unik mulighet til å undersøke hvordan helseatferd og livsstil 30 år før debut av kognitiv svikt og demens, påvirker risikoen. Vi vil rette et særlig fokus mot hvordan sosioøkonomiske faktorer, som utdanning og arbeidsliv, har betydning for sammenhengen mellom andre livsstilsfaktorer og risiko for demens. Det vil gjennomføres to landsomfattende spørreundersøkelser for å kartlegge befolkningens kunnskap om helseatferd og demensrisiko, og i hvilken grad de er villige til å endre sin helseatferd. Den første undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021, og den andre vil gjennomføres i slutten av prosjektperioden. Det ble sendt ut brev til et tilfeldig utvalg på 8000 personer i alderen 40-70 år fra Oslo, Innlandet, Trøndelag og Nordland, med invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen. De samme spørsmålene som omhandler kunnskap om risikofaktorer for demens, er også inkludert i spørreskjemaet i Aldring i Trøndelag (AiT), hvor tidligere HUNT4 70+ deltakere inviteres på nytt til undersøkelse. Vinteren 2021/2022 vil vi intervjue personer som deltar i HUNT AiT om levevaner og risikofaktorer for demens, for å få en dypere forståelse av tematikken. Senere i prosjektperioden vil vi intervjue beslutningstakere i kommunene om samme tematikk. Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan en kan forebygge demens.

The present project focuses on the most common type of neurodegenerative disorders, dementia, and how these disorders may be prevented or postponed by lifestyle change. As the prevalence of dementia is increasing rapidly and there is no indication that curative treatment will be available soon, other ways to decrease the individual and societal burden of this disorder are sought for. Several lifestyle risk factors for dementia have been identified, but the timing of these risk factors is still poorly understood. One lifestyle factor may increase the risk in midlife and decrease it in late-life. Social inequalities may be associated with both dementia risk and lifestyle risk factors of dementia and may impact on willingness to change health behaviour. Knowledge about possible prevention of dementia is a prerequisite for willingness to change health behaviour. We will use the data from one of the largest population studies worldwide on health-related lifestyle, the HUNT study. It has been carried out four times, from the 80's to 2019. In 2017-19, 9200 participants 70 years or older participated in HUNT4 70+, where they were thoroughly examined for cognitive impairment or dementia. We will investigate how lifestyle factors 30, 20 and 10 years prior to HUNT4 70+ are associated with their current dementia risk. Furthermore, we will follow-up a subgroup of the HUNT4 70+ sample to study more specifically how the lifestyle risk manifest itself in late-life. To investigate knowledge about dementia risk prevention and willingness to change health behaviour we will carry out two national public surveys, one at the start and one at the end of the project period. To get deeper understanding of this topic we will interview the public individually and decision makers in groups, applying qualitative methods. Finally, we will gather all the project information and develop plans for health behaviour interventions that are feasible for the authorities and acceptable to the public.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet