Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Alternativ tittel: Stresstest av norsk økonomi: Effekter av 1,5 graders scenarioet på globale energimarkeder og norsk økonomi

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

303486

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Paris-avtalens mål er å begrense global oppvarming til ned mot 1.5 grader, som innebærer netto null utslipp i 2050. Norge er en liten økonomi med stor eksport av olje og gass, og bevisst sine klimapolitiske forpliktelser. Men er vi innforstått med omfanget av denne omleggingen og hva den betyr for inntekt, velferd og sysselsetting? Olje og gass har bidratt betydelig til statens inntekter. Det er derfor viktig å analysere hvordan global og nasjonal klimapolitikk vil påvirke Norges posisjon i framtidas energimarkeder. Norge er mer enn olje og gass, med et stort potensial for både vann- og vindkraft. Videre kan vi produsere hydrogen ved bruk av elektrisitet, men også basert på naturgass hvor CO2 kan fanges og lagres under havbunnen (CCS). Hydrogen peker seg ut som alternativ for tyngre kjøretøy og skipsfart. Vi studerer virkninger av klimapolitikk og innfasing av ny energiteknologi på energibruk og -produksjon, og de muligheter og begrensninger dette legger på norsk økonomi og industristruktur. Vi bruker modeller som beskriver energimarkeder globalt og regionalt i en situasjon der null-utslippsteknologier konkurrerer med fossil energi og kan øke sin markedsandel ved streng klimapolitikk. Bruk og produksjon av null-utslippsteknologi krever investeringer som påvirker veksten i andre deler av økonomien. Vår tilnærming fanger opp samspillet mellom økonomisk utvikling og det grønne skiftet, med spesielt fokus på norsk økonomi. I første del av prosjektet har vi skaffet informasjon om nye, grønne energiteknologier, dvs. kostnader, hvilke faktorer som inngår i produksjonen, hvor de får leveranser fra og hvor de selger sin energi. Kostnadene vil avgjøre hvor raskt disse teknologiene vil fases inn og hvor stort potensialet er for norsk eksport av f.eks. hydrogen (et utkast til artikkel foreligger). Vi har laget en detaljert strategi for hvordan et konsistent basisscenario skal implementeres i de tre simuleringsmodellene som brukes i prosjektet, og hvordan modellene skal justeres og sammenkobles (dokumentert i egen rapport). Vi bruker to globale modeller (en med detaljert beskrivelse av hele økonomien, og en med hovedfokus på energimarkeder) og en modell for norsk økonomi.

The green transition implies that vehicles will no longer run on fossil liquids, limited hydro power no longer represents the only source of clean renewable energy, and plastic is no longer based on petroleum. Green energy technology, local environmental concerns and climate policy build up a large uncertainty about future production and use of fossil energy. A significant producer of oil and natural gas, Norway is aware of own and global climate policy obligations. The question is still if we grasp the scale of the challenge and requested change and its effect on global petroleum demand and national activity levels in a climate friendly future. This project will study how electric and hydrogen vehicles, zero fossil subsidies and fossil divestment will influence future volumes and prices of coal, oil, gas and renewable energy in the international markets. Further, we will identify needs for additional international climate policy if the 1.5° scenario shall be met and assess the potential for future energy production globally and on the Norwegian continental shelf in the 1.5° scenario. The impact of future petroleum production levels on the Norwegian economy will be analyzed, also considering the effect of compensating policy measures. We will ensure consistency between analysis of energy markets and economic development, globally and in major regions/countries. Finally, we will discuss our results in relation to authoritative energy and climate scenario analyses (IEA, IPCC) with special focus on baseline assumptions, modeling of the petroleum industry, renewable energy, new transport technologies based on electricity and hydrogen, and energy efficiency improvements. The project will emphasize transparency in communication of results.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi