Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Alternativ tittel: PATHWAYS - på vei mot redusert klimaavtrykk av korte og lange fritidsreiser

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk fra lokale/regionale fritidsreiser (oftest bilbaserte) og langdistansereiser (hovedsakelig flyreiser). Prosjektet vil foreslå virkemidler for atferdspåvirkning, begrensninger og samfunnsmessige innovasjoner som kan redusere klimaavtrykket fra fritidsreiser. Videre vil prosjektet bidra til å styrke samfunnsmessige, næringsmessige og politiske drivkrefter for tilpassing til fremtidige fritidsreiser med redusert klimapåvirkning. Sammen med partnere i offentlig sektor og frivillige organisasjoner vil man også søke å avdekke og prøve ut forretningsmuligheter gjennom attraktive og mer bærekraftige reisemuligheter. Videre vil prosjektet bidra med forslag til nye politiske rettesnorer og realisering av tidsmessige private og/eller offentlige initiativer for mer bærekraftige fritidsreiser. Covid-19-pandemien medførte flere endringer i prosjektet. Samtidig ga pandemien unike muligheter til å studere mer og mindre tvungne reiseendringer samt potensialer for permanent endrede reisevaner på basis av nye erfaringer. Prosjektet har i 2020 og 2021 gjennomført fire nettbaserte spørreundersøkelser blant personer i Osloområdet; en survey om tvungen hjemmeferie i påsken og tre undersøkelser om sommerferie preget av en del reiserestriksjoner. I tillegg er det utført nettbaserte dybdeintervjuer om husholdningers reisevaner, ferieopplevelser under pandemien og holdninger og tanker om fremtidige feriereiser. I samarbeid med partnerne er det i 2021 gjennomført en nettbasert survey av brukere/reisende, og en rekke nettbaserte dybdeintervjuer av brukere av fritidsreise-pilotprosjektene samarbeidspartnerne gjennomfører. De akademiske prosjektpartnerne er Transportøkonomisk institutt - Norsk senter for samferdselsforskning (prosjektledelse), Universitet i Oxford, Universitet i Otago, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I tillegg er Den Norske Turistforening og Innlandstrafikk samarbeidspartnere i prosjektet.

Passenger transport in Norway and elsewhere is a huge and rapidly growing source of global GHG emissions and has been depicted as a major roadblock to climate change mitigation. Still, there is a dearth of research on realistic potentials to reduce emissions from leisure travel such as local/regional journeying (mostly car-based) and long-distance tours (mainly aviation), as transition towards a low-emission society will require considerable travel alterations. Simultaneously, there is great uncertainty about how leisure mobilities may evolve, since demand-side travel adaptation to climate change mitigation has received limited research attention. In collaboration with NGOs and private and public sector partners, the present project will challenge mobility provision systems. The project will create new knowledge about general public comprehension and acceptance of climate mitigation and adaptation measures within local/regional and long-distance leisure mobilities. It will also support development of more sustainable leisure travel services in the private and the public sector and assess experimental pilot projects aimed at reducing climate footprints of leisure mobilities. Additionally, outcomes will elucidate opportunities and barriers related to society's strategies and capacities to design and implement reduced leisure travel-related climate footprints and advance mitigation roadmaps to support travel and tourism associations, enterprises and public authorities to engage with and adapt to more climate-friendly and sustainable leisure mobilities. New aspects of support and engagements that speed up societal transformations towards lower leisure travel GHC emissions will be illuminated. The project will also consider how governance structures can be set up to design and support policies for leisure travel options with smaller climate footprints.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima