Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Alternativ tittel: Etisk forvaltning av norsk seascape virksomhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

303663

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Forvaltning av marine ressurser etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger har en tendens til å føre til konflikter rundt forvaltnings- og policy målsetninger. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og samfunnsmessige verdier. MENSA har som mål å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig forvaltning av norske «seascapes» - (oversatt til Norsk sjøskap eller havladsskap). Sjøskap (analogt til landskap) representerer skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur, og vitenskap og kunst. MENSA benytter mangfoldet av representasjoner og betydninger av sjøskap som fremkaller både følelser og fornuft, til å engasjere kunnskap, verdier og identiteter hos ulike norske marine interessenter (f.eks. regjeringsrepresentanter, vitenskapelige eksperter, industrimedlemmer og ikke-statlige organisasjoner) og også borgere. MENSAs mål er tredelt: Å fremme teoretisk forståelse av marine verdier og identiteter Å synliggjøre ulike verdier og identiteter knyttet til havlandskap i Norge ved hjelp av nytenkende metoder. Å identifisere og evaluere verdiavveininger og forsone marine ressurskonflikter ved å integrere norske interessenters og innbyggeres preferanser med modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier. Kunnskapen som genereres i MENSA vil bidra til et etisk styringsrammeverk i koblingen mellom vitenskap, samfunn og politikk, som kan bli nyttig for å håndtere konflikter rundt bruk og beskyttelse av marine ressurser. MENSA kan tjene som en ?proof-of-concept-modell? på nasjonalt nivå for hvordan man kan forene verdiavveininger som er iboende i FNs bærekraftsmål, særlig SDG 14 (Life Below Water), 15 (Life on Land) og 16 (Fred, rettferdighet og sterke institusjoner), for å oppnå både bærekraftig og etisk utvikling. I den første fasen av prosjektets arbeid for å oppnå disse målene, har hovedarbeidet bestått av: 1. Utvikling av ideer og nye konseptuelle forståelser av marine verdier og identiteter, informert av deltakelse på internasjonale konferanser og møter, og deres publisering og bred spredning. 2. Utforming av metodikk ved å samle inn havlandskapsbilder og kartlegge relevante kontekstuelle forhold (top-down og bottom-up) for marin forvaltning og politikk i Norge fra statlige politiske dokumenter, offentlige debatter og akademisk litteratur. 3. Økologisk modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier for det norske vårgytende sildefisket, som casestudie for evaluering av verdiavveininger i havforvaltningen. Forberedelser er i gang for neste fase av prosjektet der fokuset er empirisk datainnsamling som vil inkludere både spørreundersøkelser og mer dyptgående casestudier i fiske- og kystsamfunn, samt innlandssamfunn. Spørreundersøkelsesdesignet er inspirert av prosjektets konseptuelle forståelse av verdier og identiteter og internasjonal litteratur, men tilpasset norske temaer og forhold. Prosjektet er registrert i RETTE og NSD.

Management of marine resources, globally and in Norway, strives to achieve sustainable development by balancing resource extraction, biodiversity conservation, and societal acceptability. However, these philosophical paradigms tend to approach sustainability monolithically through rationalization, conservation, and community, respectively, leading to conflicted management objectives and policy goals rooted in competing economic, ecological, and social values. MENSA’s overarching aim is to develop an integrated ethical approach to the sustainable management of Norwegian seascape activities intersecting land and sea by making explicit the values and valuation of the sea and negotiating the ensuing trade-offs with the input of diverse marine stakeholders and citizens. MENSA’s objectives are threefold: 1. To contribute to a theoretical understanding of marine resource values and valuation in seascapes, informed by niche construction theory and sense of place empirical research. 2. To elicit societal values of the seas and coasts and activities associated with marine resources in Norway using the seascape concept and imagery in a novel methodology. 3. To evaluate value trade-offs and negotiate resource conflicts with Norwegian stakeholders by integrating ecological and oceanographic modelling of scenarios with elicited value priorities in an ethical framework for management strategy evaluation. The knowledge gained in MENSA can contribute to ethical governance that can resolve disputes related to competing uses or protection of coastal and marine resources. This can serve as a proof-of-concept model at the national level for how to reconcile value trade-offs toward sustainable development. Such trade-offs must be reconciled to achieve the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs): MENSA focuses on SDG 14 (Life Below Water), SDG 15 (Life on Land), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø