Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Alternativ tittel: Etisk forvaltning av norsk seascape virksomhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger til bærekraft har en tendens til å føre til konflikter rundt forvaltnings- og policy målsetninger. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og samfunnsmessige verdier. For å fremme en ikke bare bærekraftig, men også etisk marin ressursforvaltning- og styring, har MENSA som mål å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig forvaltning av norske sjølandskapsaktiviteter som inkluderer fiskeri, olje- og gassproduksjon, shipping, akvakultur, turisme, fritidsaktiviteter og fremvoksende dyphavsgruvedrift. Som en analog til landskap er sjølandskap visuelle representasjoner av sjøen, og representerer ofte skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur, og vitenskap og kunst. MENSA tar i bruk dette mangfoldet av representasjoner og betydninger av sjølandskap for å framkalle både følelser og fornuft hos nordmenn for å forstå hvilken verdi de tillegger sjøen. Mer konkret utforsker MENSA de marine verdiene, identitetene, kunnskapene, preferansene og risikooppfatningene til norske innbyggere, som mangfoldig allmennhet og marine interessenter, når det gjelder ulike marine aktiviteter og konflikter. MENSAs overordnede mål er å fremme både bærekraftig og etisk forvaltning og styring av marine ressurser. Områder der verdier sammenfaller og fraviker fra hverandre blir undersøkt blant representanter for den norske befolkningen, gruppert etter demografiske variabler (som alder, kjønn, sosioøkonomisk klasse og bosted) og yrkesmessige interesser (innenfor havnæringen, akademia og statlige og ikke-statlige organisasjoner). MENSAs mål: 1. Å fremme teoretisk forståelse av marine verdier og identiteter. 2. Å synliggjøre ulike verdier og identiteter knyttet til sjøen i Norge ved hjelp av en kunstbasert metode. 3. Å utforske politiske alternativer, evaluere verdiavveininger og forsone marine ressurskonflikter ved å integrere norske interessenters og innbyggeres preferanser med modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier. Kunnskapen som genereres i MENSA vil bidra til et etisk styringsrammeverk i koblingen mellom vitenskap, samfunn og politikk, som kan bli nyttig for å håndtere konflikter rundt bruk og beskyttelse av marine ressurser. MENSA kan tjene som en «proof-of-concept-modell» på nasjonalt nivå for hvordan man kan forene verdiavveininger som er iboende i FNs bærekraftsmål, særlig SDG 14 (Life Below Water), 15 (Life on Land) og 16 (Fred, rettferdighet og sterke institusjoner), for å oppnå både bærekraftig og etisk utvikling. I år 1 av prosjektet så vi blant annet følgende hovedresultat: Utvikling av en ny konseptuell forståelse av marine verdier og identiteter, på bakgrunn av forskning på stedfølelse og viktigheten av steder for å gi mening til livserfaringen vår, utforming av en kunstbasert, deltakende metodikk som skal samle inn sjølandskapsbilder som indikatorer på hvilke verdier nordmenn forbinder med hav og kystlandskap, som igjen skal sammenlignes med marine verdier vi finner i faglitteratur, statlige styringsdokumenter og offentlige debatter i Norge og økologisk modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier for det norske vårgytende sildefisket, som casestudie for evaluering av verdiavveiningene i havressursforvaltningen. For å komplementere den konseptuelle analysen av marine verdier og identiteter og den økologiske modelleringen for å evaluere verdiavveiningene i fiskerinæringen som ble startet det første året, gjennomførte vi i år 2 empirisk forskning på forholdet norske innbyggere har til kystlandskap og havområder, eller «sjølandskap. Et representativt utvalg (N=1062) svarte på en undersøkelse om norske sjølandskap som ble gjennomført på nett av et profesjonelt firma. Vi spurte om det levde livet deres ved og på sjøen, perspektivene deres på hav- og kystforvaltning- og styring og holdningene deres til ulike hav- og kystrelaterte problemstillinger og oppfatninger av marine trusler. I år 3 år fokuserte vi på å analysere den nasjonale undersøkelsen. Vi fant ut at mange norske innbyggere har en sterk «følelse for sjøen», det vil si at en betydelig andel av respondentene indikerte at identitetene deres domineres av sjøen. Vi utforsker kvantitativt de statistiske korrelasjonene mellom denne variabelen og andre spørsmål i undersøkelsen, samt at vi sammenligner respondentenes oppfatninger av marine næringsmessige og økologiske trusler med litteratur på feltet. En bilde- og tekstkonkurranse om norske sjølandskaper er lansert for å innhente norske innbyggeres verdier og identiteter relatert til sjøen. Lokalsamfunn i Vega har blitt utvalgt for dybdeanalyse, der intervjuer, fokusgruppediskusjoner og workshops skal avholdes i prosjektets siste år.

Management of marine resources, globally and in Norway, strives to achieve sustainable development by balancing resource extraction, biodiversity conservation, and societal acceptability. However, these philosophical paradigms tend to approach sustainability monolithically through rationalization, conservation, and community, respectively, leading to conflicted management objectives and policy goals rooted in competing economic, ecological, and social values. MENSA’s overarching aim is to develop an integrated ethical approach to the sustainable management of Norwegian seascape activities intersecting land and sea by making explicit the values and valuation of the sea and negotiating the ensuing trade-offs with the input of diverse marine stakeholders and citizens. MENSA’s objectives are threefold: 1. To contribute to a theoretical understanding of marine resource values and valuation in seascapes, informed by niche construction theory and sense of place empirical research. 2. To elicit societal values of the seas and coasts and activities associated with marine resources in Norway using the seascape concept and imagery in a novel methodology. 3. To evaluate value trade-offs and negotiate resource conflicts with Norwegian stakeholders by integrating ecological and oceanographic modelling of scenarios with elicited value priorities in an ethical framework for management strategy evaluation. The knowledge gained in MENSA can contribute to ethical governance that can resolve disputes related to competing uses or protection of coastal and marine resources. This can serve as a proof-of-concept model at the national level for how to reconcile value trade-offs toward sustainable development. Such trade-offs must be reconciled to achieve the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs): MENSA focuses on SDG 14 (Life Below Water), SDG 15 (Life on Land), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri