Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Severity and priority setting in health care

Alternativ tittel: Alvorlighet og helseprioriteringer

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige og har vidtrekkende, endog fatale, konsekvenser for pasienter og pårørende. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært en hjørnesten i hele den norske prioriteringstradisjonen siden det første Lønningutvalget i 1987. Alvorlighetsgrad består som ett av de sentrale begrepene i etterfølgende prioriteringsutvalg (Norheim 2014, Blankholm 2018). Den tilsynelatende konsensusen omkring viktigheten av alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium er mer broket ved nærmere ettersyn: tenker vi alle sammen på det samme når vi beskriver en tilstand som «alvorlig»? Er begrepet robust nok som grunnlag for gode prioriteringer som befolkningen vil slutte opp om? Hva mener egentlig helsearbeidere, helseøkonomer, eller politikere om saken? Hva synes pasientene selv, og betyr alvorlighet noe annet i Alta enn i Oslo? SEVPRI skal kartlegge hvilket meningsinnhold som tillegges begrepet «alvorlighet» generelt, og i forbindelse med helseprioriteringer spesielt. Handler alvorlighet om smerte, funksjonstap og død? Om pasientens sosiale situasjon? Om fordelingshensyn? Er alvorlighet noe her-og-nå, eller handler det om livsløp? Gjennom samtaler med et bredt utvalg mennesker skal SEVPRI fremskaffe et kvalitativt råmateriale for videre analyse. Ulike kvantitative og kvalitative metoder anvendes for å beskrive meningsmangfoldet fra ulike teoretiske rammeverk. Forskergruppen er bredt sammensatt med filosofer, økonomer, og helsepersonell. SEVPRI skal analysere alvorlighet som prioriteringskriterium så uttømmende som mulig, slik at vi kan skille områder der vi er enige fra områder med reell uenighet. Målet er å forbedre språket i den offentlige prioriteringssamtalen, slik at prioriteringer oppfattes som rettferdige av flest mulig, og med akseptable kompromisser der uenigheten er uløselig.

The aim of SEVPRI is to achieve a better public discussion about priority setting. It is about understanding how peoples' values impact their views on priority setting in health care, and about translating this into criteria for priority setting that achieve the ideal of democratic, open, and fair priority setting in health care. The duty to first direct resources to the most severely ill appears widespread, and many health jurisdictions today employ a 'severity' criterion. These criteria are often interpreted as a counterbalance to the cost-per-Quality Adjusted Life-Year (QALY) criterion; a utilitarian criterion. But, what does severity really mean in this context? The academic literature does not contain clear answers, and the public debate reveals very different views on this issue. SEVPRI sets out to improve on this state. By gauging the public’s subjective views on severity and fairness with qualitative and quantitative methods, and subjecting these views to analysis by a multidisciplinary team including leading philosophers, economists, psychologists and physicians, we will characterise the public's various views about what severity and fairness means to people by systematically mapping these views to ethical theories. We will also ascertain which non-utilitarian concerns can be integrated within the utilitarian QALY-models, and analyse the moral tensions between discovered ethical values. The most critical phases of SEVPRI are data-acquisition – when our researchers will enter in a dialogue with the public through country-wide workshops – and the dissemination of our outcomes to a wide audience of citizens, policy makers and politicians. With an impressive team, with expertise and experience that will help to surmount these challenges, SEVPRI will change how philosophers think about severity, how health economists construct their formalisms, and how we speak about priority setting both as citizens, as health professionals and as policy makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester