Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

Tildelt: kr 6,7 mill.

ACTOM vil arbeide med overvåking i forbindelse med offshore CO2-lagringsprosjekter i lys av nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer og samfunnsmessige utfordringer. Dette inkluderer også å se på spørsmål omkring CO2-håndtering som et virkemiddel mot drivhuseffektene og forsuring av verdenshavene, og som kan hindre aksept av teknologien i befolkningen. Prosjektet har partnere i USA (Los Alamos National Laboratory og Universitetet i Texas, Austin), UK (Plymouth Marine Laboratory og Universitetet i Dundee), Nederland (TNO) og Norge (Universitetet i Bergen, NORCE og Octio miljø). Prosjektet er tverrfaglig, deltagere i prosjektet har bakgrunn fra jus, geologi, marin kjemi, matematikk, modellering og Ansvarlig Forskning og Innovasjon. (RRI). Prosjektgruppen skal bygge et nettbasert verktøy bestående av algoritmer for utforming av optimale overvåkningsprogrammer for geologiske lagringssteder til havs. Rutiner for å oppdage svake signaler fra en lekkasje i et svært varierende havmiljø vil bli implementert. Gjennom den tverrfaglige tilnærmingen vil verktøyet hjelpe operatører i deres planleggings-fase med å definere overvåkningsprogrammer som er i tråd med internasjonale regler og retningslinjer, og nasjonale regler. De uunngåelige usikkerhetene i alle målinger vil bli vurdert, og metoder for å kvantifisere og representere dem vil bli anbefalt. Verktøyet kan hjelpe til i dokumentasjon og kommunikasjon mellom operatør og myndigheter. Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation; RRI) er en tilnærming for å forutse og vurdere implikasjoner og forventninger til nye teknologier basert på humaniora og samfunnsvitenskapene, et rammeverk som i økende grad blir brukt i marine miljøstudier og i bioteknologi og innovasjon. For første gang blir denne tilnærmingen brukt på CO2 håndtering, sett i lys av FNs mål for bærekraftig utvikling. I en utvidelse av dette, vil potensielle juridiske konflikter mellom lagringsprosjekter, og mellom lagringsprosjekter og annen bruk av havområdene, bli adressert med tanke på marin arealplanlegging (Marine Spatial Planning; MSP). Vi vil utforske bruken av det nettbaserte verktøyet for å kommunisere usikkerheter og styrker ved overvåkningsprogrammet, og dermed som et hjelpemiddel for å demonstrere RRI og sikker lagring av CO2. I oppstartsåret har fokuset vært å definere informasjonsflyten i det nettbaserte verktøyet, mange av komponentene vil avhenge av hverandre. I tillegg har vi undersøkt internasjonale regler og retningslinjer og nasjonale regler, og hvilke krav og retningslinjer slike setter til overvåkningen, og om disse kan tilfredsstilles av tilgjengelig overvåkningsteknologi. Vi har ikke funnet noen konflikter mellom forventninger og tekniske muligheter.

The research proposed in ACTOM will work for the advancement of offshore monitoring to ensure alignment of CO2 storage projects with national and international regulations and societal concerns. An interdisciplinary consortium will apply methods to critically assess secure storage as this technology becomes implemented internationally as a key greenhouse gas emissions reductions strategy. The project team will build a web-based toolkit that will, for the first time, collect algorithms for designing optimal monitoring programs for offshore geological storage sites. Routines related to detecting subtle signals of a leak in a highly varying environment will be implemented in the toolkit. Through the interdisciplinary approach, the tool will assist operators in their pre-operational phase in defining assurance monitoring programs that are aligned with regulations. The inevitable uncertainties in all measurements will be assessed, and methods on how to quantify and represent them will be recommended. Responsible Research and Innovation (RRI) is an approach to anticipate and assess implications and expectations of new technologies grounded in the humanities and social sciences, a framework increasingly being used in marine environmental studies and in biotechnology and innovation. For the first time this framework will be used on CCUS, considering the technology in view of the UN Sustainable Development Goals. In an extension of this, potential legal conflicts between storage projects, and between storage projects and other uses of the seas, will be addressed in view of Marine Spatial Planning. We will explore the utility of the web-based toolkit to provide evaluated assessments of assurance monitoring as an aid to demonstrate RRI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering