Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Alternativ tittel: Energisertifikat-basert Digitale Tvillinger for Smarte Energisystemer

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk og besparelser i bygninger. Metoden vil bli anvendt på tre caseområder Sevilla, Berlin og Salzburg/Wien. Vestlandsforsking er ansvarlig for å evaluere effekten som digitale tvillinger vil ha i forhold til energibesparelser. Konsortiet består av 8 partnere fra 4 europeiske land (Spania, Norge, Tyskland og Østerrike). Vestlandsforsking har startet på en todelt evaluering: prosess- og 'outcome'-evaluering. Prosess-evalueringa baserer seg på intervju med nøkkelinformanter og litteraturstudium, for å avdekke muligheter og barrierer for datadrevet energieffektivisering i energi- og byggebransjen for de fire partner landene. Effekt-evalueringa vil være å se på energibruk før og etter i pilotene.

Data som er innhentet gjennom de obligatoriske Energy Performance Certificate (EPC) -ordningene, er en verdifull kilde for beregning av energibruk i bygninger. Dette gjelder både for modellbasert og sektoroverspennende planlegging av fremtidige smarte energisystemer. EPC4SES er et prosjekt som tilrettelegger for utnytting av EPC-data i Europa, og introduserer en ny måte for krav til konvergens som kan bidra til forbedring av kvalitet på slike data. Prosjektet vil utvikle applikasjoner i samarbeid med interessenter, ved å kombinere byggdata med energi-effektiv design. De modell-baserte prediksjonsapplikasjonene vil bli implementert som forskningsprototyper ved hjelp av ekte data fra de tre casene i Sevilla, Berlin og Salzburg / Wien, for å kvantifisere effekter ved etablering av virtuelle tvillinger for bygninger. EPC4SES benytter fagområdene energiforskning, styringsteknologi og samfunnsvitenskap, som kombineres i gjennomføringen ved hjelp av state-of-the art IT-teknologi. Dette inkluderer forskning på: - Sosioøkonomiske aspekter ved smarte energisystemer, ved hjelp av kritisk teknologivurdering og kybernetisk system-dynamikk - Alternativ systemarkitektur og dens egnethet i ulike scenarier, samt vurdering av alternativenes samfunnsmessige konsekvenser Evalueringen vil utføres ved å sammenlikne forventningene fra digital tvilling -simuleringene, med faktiske energi- sparinger som oppnås i de tre casene. En vugge-til-grav tilnærming (livsløpsvurdering) bli benyttet for å gi best kunnskap om konsekvensene av tilnærmingen til energi-effektivisering som utvikles i prosjektet. Prosjektet utføres gjennom 5 arbeidspakker: WP1 Project Management WP2 Specification System Architecture and Verification WP3 Implementation of Research Prototypes WP4 Evaluation and Exploitation WP5 Knowledge Community Konsortiet består av 9 partnere fra 4 Europeiske land (Spania, Norge, Tyskland og Østerrike).

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi