Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics

Alternativ tittel: Et forvaltningsverktøy for lakseoppdrett basert på simuleringer av kystnær havsirkulasjon

Tildelt: kr 12,0 mill.

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus. For å oppnå dette har prosjektet fokus på to områder: 1) å forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og representasjonen av disse prosessene i numeriske modeller, og 2) å bygge et digitalt risikoanalyse-verktøy for oppdrettsnæringen, basert på forbedrede sirkulasjonsmodeller. Lakselus befinner seg som oftest nær overflaten, og sirkulasjonen og transport-prosessene nær overflaten bestemmer spredningen av lakselus. En nøyaktig beskrivelse av disse transport-prosessene kan brukes av oppdrettsnæringen til å unngå oppdrettslokaliteter som effektivt sprer lakselus til mange andre lokaliteter og lokaliteter som mottar mye smitte. Med gode sirkulasjonsmodeller som utgangspunkt, kan man optimalisere lokalitetsstrukturen slik at spredning av lakselus blir minimert. Et annet problem er lus som faller av fisken under avlusning. Denne kan spres videre til naboanlegg, men med gode strømvarsler kan dette unngås. Vi har satt opp et modell-system som er spesielt designet til å simulere transportprosesser i havet nær kysten. Modellen er utstyrt med et ustrukturert beregningsgitter, som gjør det mulig å bruke høy oppløsning i trange sund og fjorder, og samtidig bruke en grovere oppløsning der behovet ikke er like stort. En stor del av forskningen vil fokusere på hvordan bølger og strøm vekselvirker og påvirker drift av lakselus. Vi vil gjennomføre dedikerte felt-eksperimenter for å støtte opp om utviklingen av modellsystemet. Til sist vil det nye, topp moderne, modellsystemet, sammen med forbedret kunnskap om bølger og strøm, bli brukt inn i det digitale risikoanalyse verktøyet som vi utvikler. I tillegg til å predikere drift av lakselus, vil dette verktøyet også beregne usikkerheter i prediksjonene, noe som vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for drift av næringen. Alle deler av prosjektet i god gjenge. Modeller kjøres for 3, 4, 10 og 11. Vi har arbeidet med å koble havmodellen mot en bølgemodell. Som følge av dette arbeidet har Meteorologisk Institutt oppgradert sin operasjonelle bølgemodell til å skrive ut felter til bruk i havmodell. Den operasjonelle havmodellen med inkluderte bølgeeffekter er i en testfase. I studier av transportprosesser nær kysten har vi fokusert på transporter gjennom trange sund med sterke tidevannstrømmer. Vi har vist at netto transport gjennom slike sund kan være betydelig. For å gjengi denne type nær-kysten transport i modeller er det viktig med fin oppløsning (~50 m) og modeller med ustrukturerte grid er en stor fordel. Vi har laget en ny lusemodell basert på partikkelmodellen OpenDrift. Vi har utviklet en driver for ustrukturerte grid i OpenDrift. I lusemodellen har partiklene fått egenskaper som karakteriserer lakselus basert på basert kunnskap om lakselusas biologi. En viktig del av prosjektet er å bygge et digitalt risikovurderingsverktøy for oppdrettsnæringen. Verktøyet lar brukeren visuelt definere scenarier, som f.eks. spredning av lus under eller analyse av smittenettverk, under gitte betingelser. Den første versjonen av dette verktøyet er nå utviklet. I denne versjonen kan man visualisere fysiske parametere og som saltholdighet, temperatur og strømhastighet, og i tillegg studere spredning av lus. Man kan også utføre enkle spredningssimuleringer direkte i verktøyet.

MATNOC’s main aim is to aid the aquaculture industry in reducing the spreading of sea lice, a main problem for the industry with large economic consequences. To achieve this, MATNOC has two distinct foci: 1) to improve the understanding and numerical model representation of near-coast upper-ocean transport processes, and 2) to build an improved digital risk assessment tool based on enhanced model capabilities to be used by the aquaculture industry. The project partners will assemble a numerical model system especially designed for near-shore drift prediction along the complex Norwegian coastline. For this purpose, the model will use unstructured computational grids that allow unprecedented resolution in narrow straits and fjords. It will also account for lice drift by both currents and waves, and major scientific component of the project will be to better understand interactions between currents and waves---and their consequences for net drift. A dedicated field experiment will back up the development of the model system. Finally, the state-of-the art model system and the gained knowledge on current-wave interactions will be fed into a digital decision-making tool to be used by the aquaculture industry. The core novelty of this tool is that ensemble predictions made by the model system will be used to form uncertainty estimates that should improve the knowledge base for decision making.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2