Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Alternativ tittel: Planlegging av ren energieksport fra Norge til Europa

Tildelt: kr 14,7 mill.

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutvikling og -modning, karbonprisen og mer. For å begrense utvalget av mulige utfall for fremtidig energieksport har vi delt scenariene inn i fire kategorier: Avkarbonisert gass-push, grønn hydrogen-push, elektrisitets-push og en balansert systemutvikling. Fremtidig verdiskapning av Norges energiressurser og infrastruktur, både eksisterende og ny, vil variere sterkt avhengig av hvilket av disse scenariene som eventuelt realisere i tiårene som kommer. CleanExport-prosjektet har i år gjort implementert modellgrunnlaget for å analysere scenarier for ren energieksport innenfor disse definerte scenariokategoriene. Modellen er utviklet som et omfattende, modulært modelleringsrammeverk for å kunne inkludere flere energibærere, detaljerte teknologibeskrivelser og nødvendig tid og romlig oppløsning for å analysere langsiktig utnyttelse av infrastruktur for ren energieksport. I år har kjernefunksjonalitet i energisystemmodellen blitt implementert, testet og validert på en begrenset casestudie om utnyttelse av havvind. Det nåværende modellrammeverkt utgjør grunnlaget for implementering av omfattende, sammenkoblede CCS- og hydrogenverdikjeder i 2022, samt start av storskala casestudier om ren eksport av flere energibærere

The energy system is currently undergoing a dramatic transition. Climate change mitigation requires a carbon constrained energy with renewable energy and other low emission energy carriers playing an increasingly important part. This transition is especially important for Norway whose industry and exports rely heavily on fossil fuels. In order to maintain its position as an energy-exporting nation, it is important to analyse how Norwegian energy export can be decarbonised and what the best route to said decarbonised energy export is. Furthermore, as different energy carriers in the energy system become increasingly connected, an analysis of the complete energy system is required. CleanExport will analyse both how Norway can maintain a position as an energy-exporting nation in a decarbonised energy system, and how to exploit synergies between the Norway's available energy resources. A novel, open and integrated modelling framework will be developed by combining and tailoring existing modelling tools for the integration of natural gas with carbon capture, hydrogen, hydropower and wind power. The new framework will provide analysis of interactions and complementaries between these different energy carriers, and enable investment analysis on how different scenarios affect the best solution to decarbonised Norwegian energy export. A central part of the project will therefore be to identify the role that different energy sources and conversion technologies will play in the forthcoming years. The multi-disciplinarity of the project will be assured by putting together the expertise of the SINTEF Energy Research, SINTEF Industry, and NTNU, together with close industrial collaboration with Equinor, Gassco, Total, Agder Energi, and Air Liquide.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleCO2-håndteringCCS - lagringByFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningMiljøvennlig energiInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeCO2-håndteringBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Fagmiljøer og talenterTjenesterettet FoUFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidCO2-håndteringCCS - fangstAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPortefølje Energi, transport og lavutslippMiljøteknologiCO2-håndteringCCS - transportLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Industri og tjenestenæringerLavutslippLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet