Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Alternativ tittel: Planlegging av ren energieksport fra Norge til Europa

Tildelt: kr 14,7 mill.

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutvikling og -modning, karbonprisen og mer. For å begrense utvalget av mulige utfall for fremtidig energieksport har vi delt scenariene inn i fire kategorier: Avkarbonisert gass-push, grønn hydrogen-push, elektrisitets-push og en balansert systemutvikling. Fremtidig verdiskapning av Norges energiressurser og infrastruktur, både eksisterende og ny, vil variere sterkt avhengig av hvilket av disse scenariene som eventuelt realisere i tiårene som kommer. CleanExport-prosjektet har i år gjort implementert modellgrunnlaget for å analysere scenarier for ren energieksport innenfor disse definerte scenariokategoriene. Modellen er utviklet som et omfattende, modulært modelleringsrammeverk for å kunne inkludere flere energibærere, detaljerte teknologibeskrivelser og nødvendig tid og romlig oppløsning for å analysere langsiktig utnyttelse av infrastruktur for ren energieksport. I år har kjernefunksjonalitet i energisystemmodellen blitt implementert, testet og validert på en begrenset casestudie om utnyttelse av havvind. Det nåværende modellrammeverkt utgjør grunnlaget for implementering av omfattende, sammenkoblede CCS- og hydrogenverdikjeder i 2022, samt start av storskala casestudier om ren eksport av flere energibærere

-

The energy system is currently undergoing a dramatic transition. Climate change mitigation requires a carbon constrained energy with renewable energy and other low emission energy carriers playing an increasingly important part. This transition is especially important for Norway whose industry and exports rely heavily on fossil fuels. In order to maintain its position as an energy-exporting nation, it is important to analyse how Norwegian energy export can be decarbonised and what the best route to said decarbonised energy export is. Furthermore, as different energy carriers in the energy system become increasingly connected, an analysis of the complete energy system is required. CleanExport will analyse both how Norway can maintain a position as an energy-exporting nation in a decarbonised energy system, and how to exploit synergies between the Norway's available energy resources. A novel, open and integrated modelling framework will be developed by combining and tailoring existing modelling tools for the integration of natural gas with carbon capture, hydrogen, hydropower and wind power. The new framework will provide analysis of interactions and complementaries between these different energy carriers, and enable investment analysis on how different scenarios affect the best solution to decarbonised Norwegian energy export. A central part of the project will therefore be to identify the role that different energy sources and conversion technologies will play in the forthcoming years. The multi-disciplinarity of the project will be assured by putting together the expertise of the SINTEF Energy Research, SINTEF Industry, and NTNU, together with close industrial collaboration with Equinor, Gassco, Total, Agder Energi, and Air Liquide.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Bransjer og næringerOlje, gassMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålCO2-håndteringCCS - transportPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMiljøteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetCO2-håndteringCCS - fangstPolitikk- og forvaltningsområderCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningCO2-håndteringByPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøvennlig energiEnergibruk i industriPortefølje Banebrytende forskningMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPortefølje Energi og transportBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriKutt i utslipp av klimagasserPortefølje ForskningssystemetFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneGrunnforskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnKlimarelevant forskningFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerInternasjonaliseringTjenesterettet FoUMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeFNs BærekraftsmålPortefølje InnovasjonLTP3 Fagmiljøer og talenterLavutslippLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet