Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore worker heliport database cohort and new studies on exposure-related health

Alternativ tittel: Kohort av offshorearbeidere basert på helikoptertransport og nye studier om helseutfall relatert til eksponering

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshore petroleumsarbeidere i nyere tid. Prosjektet skal etablere en ny studiepopulasjon med oversikt over offshorearbeidere som har arbeidet offshore i tidsperioden 1980-2021, med hovedvekt på de siste 20 årene. Denne etableringen skjer basert på innsamling av registerdata og spørreskjemadata. Innsamling av registerdata skjer gjennom mottak av informasjon om transport- og yrkesaktivitet fra oljeselskapenes registre, og danner hovedgrunnlaget for studiepopulasjonen som etableres. I tillegg vil det gjennomføres en supplerende datainnsamling, der informasjon samles inn direkte fra offshorearbeiderne gjennom en elektronisk spørreundersøkelse. Dette vil gi mer komplette data på yrkeshistorikk, i tillegg til nyere data på livsstilsfaktorer, blant norske offshorearbeidere etter 1980-tallet. Registerdata og spørreskjemadata utgjør hovedinnholdet i det vi kaller «Heliport-kohorten». Heliport-kohorten vil kobles sammen med den allerede eksisterende Offshore-kohorten, som ble etablert gjennom en stor spørreundersøkelse i 1998 (med informasjon om yrke- og livsstilsfaktorer). Sammen utgjør de en utvidet kohort med ansatte som har vært offshore siden 1965 og frem til i dag. Etter etablering av den utvidede kohorten, vil den kobles til Kreftregisteret. Prosjektet vil bruke oppdaterte eksponeringsestimater og informasjon om kreftforekomst for å undersøke to vitenskapelige spørsmål som er viktige for selskapene, arbeiderne, tilsynsmyndigheter og for det internasjonale vitenskapelige samfunnet: 1) Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for kreft i lymfe- og bloddannende organer? 2) Vil lavgradig benzeneksponering målt som en tidsavhengig variabel øke risikoen for lungekreft etter justering for røykevaner? Med en slik kohort vil man få et "state-of-the-art" monitoreringsverktøy. Gitt godkjenning fra Etisk komité (REK), finansiering, og i forståelse med referansegruppen, vil kohorten kunne koples også til andre nasjonale helseregistre og datakilder, og derved gi mulighet til å evaluere effekten av HMS-tiltak. Etter kopling vil datamaterialet være svært sensitivt, og det legges derfor stor vekt på personvern. Regelverket for personvern er nylig skjerpet, og store deler av 2021 blitt brukt på å sikre avtaleverket og etiske og juridiske godkjenninger, både fra oljeselskapene, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). I september 2021 startet en phd-stipendiat som skal undersøke de vitenskapelige spørsmålene. Utviklingen av prosjektet har skjedd i samarbeid med eksperter ved Universitetet i Bergen (eksponeringsvurderinger), Universitetet i Oslo (epidemiologi og statistikk), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonalt Traumeregister (anestesi og traumatologi). De epidemiologiske og statistiske analysene vil bli utført i et samarbeid med noen av verdens ledende spesialister på området fra US National Cancer Institute, Albert Einstein College of Medicine (NY, USA), Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University (Netherlands ), og Occupational Cancer Research Center (Toronto, Canada).

The project will provide more precise and reliable insight in potential exposure-related risks of disease among Norwegian offshore petroleum workers who have been active in recent years. The results will be achieved by establishing a new cohort based on detailed information on their work-history and transport between heliports on the Norwegian mainland and offshore platoforms (hereafter, the heliport cohort). The cohort data will be used to perform series of studies of health outcome among offshore workers. The first two studies will use updated estimates of exposure (Research Council on-going project no. 280904) and information on cancer incidence to address two scientific questions that are important to the companies, workers, regulatory agencies, and for the international scientific community: 1) Does benzene exposure measured as a time-dependent variable and occurring at low levels increase the risk of lymphomas, leukaemia and related cancers? 2) Does benzene exposure measured as a time-dependent variable lead to increased lung cancer risk when smoking habits are adjusted for? The challenge is to obtain and develop quality-controlled cohort data, can be linked to national registries containing individual health outcome. The project involves handling of sensitive individual information, and will do so in a way that secures personal secrecy. The development of the project has been assisted by experts at the University of Bergen (exposure assessment), University of Oslo (epidemiology and statistics), The National Institute of Occupational Health (STAMI), the National Trauma Registry, and international experts. The epidemiological and statistical analyses will be conducted in collaboration with some of the world's leading specialists in the field, from the U.S. National Cancer Institute, Albert Einstein College of Medicine (NY, U.S.A.), the Utrecht University (Netherlands), and the Occupational Cancer Research Centre (Toronto, Canada).

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum