Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Tildelt: kr 50 565

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avveining mellom økosystemtjenester. Fagseminaret skal formidle kunnskap til forskere og brukere, på tvers av klima-, miljø- og jordbruksforvaltning, og til andre brukere, som miljøorganisasjoner og allmennheten. Seminaret vil medvirke til kunnskapsdeling, styrke utvikling av politikk-relevant kunnskapsgrunnlag og generere vitenskapelig samarbeid innen det tverrfaglige fagområdet som gjelder karbonlagring i jord, klimaeffekt av beite og helhetsvurdering av økosystemtjenester fra jordbrukslandskapet. Det er et stort kunnskapsbehov om potensialet for karbonlagring i beitemarksjord, spesielt i naturbeitemark og utmarksbeite, og et behov for å se klimaeffekten av beite i sammenheng med avveining mellom andre økosystemtjenester. Nyere forskning peker på at klimapolitiske tiltak som planting av skog på nye areal og anbefalt reduksjon i forbruk av rødt kjøtt, ikke er tilstrekkelig forankret i kunnskap om klimaeffekt av naturbeitemark som gjenspeiler norske forhold, og heller ikke fanger opp avveininger med andre samfunnsmål. Beite er viktig for å holde landskapet åpent, styrke albedo-effekten, og opprettholde biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. Beite kan styrke potensialet for karbonlagring i jord i naturbeitemark. Med økende klima-risiko, jfr. NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi, kan det ha stor betydning å opprettholde utmarksbeite for å styrke grunnlaget for matsikkerhet gjennom matproduksjon i Norge med norske ressurser. Fagseminaret er et samarbeid mellom forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB), NIBIO, UiB, UNI Research, NINA, NIVA, Høgskolen i Innlandet, Møreforskning, AgriAnalyse, SLU, Agricultural University Iceland, Holar University College, med flere.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima