Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring

Alternativ tittel: Organizational Development Using Participatory Change- and Learning Tools

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309057

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Organisasjonsutvikling gjennom bruk av deltakende verktøy for endring og læring Prosjektet omhandler hvordan samarbeid mellom mennesker som jobber mot felles mål skaper et stort potensial for læring og utvikling både individuelt og organisatorisk. Dette potensialet som ligger i gruppens felles interesser kan i organisasjonssammenheng oppnås gjennom bruk av læring- og utviklingsverktøy på arbeidsplassen, deriblant serious games (læringsspill/applied games/simuleringer). Hovedmålet i prosjektet er å skape en dypere forståelse av hvordan utvikling skjer gjennom bruk av deltakende verktøy, og hvordan dette påvirker deltakerne. De menneskelige aspekter, basert på kunnskap fra psykologi og andragogikk (pedagogikk for voksne), vil være sentrale. Prosjektet gjør bruk av eget empirisk arbeid og ny innsikt i tidligere forskning fra tilgrensende fagfelt i kunnskapsutviklingen. Implikasjoner for hvordan bruke spill, simuleringer og andre utviklingsverktøy på en måte som deltakerne finner engasjerende vil være et viktig utfall av prosjektet. Næringslivets bruk av verktøy for bedriftsutvikling er ofte mangelfullt forankret i forskning. Faginnholdet kan da være godt, men det tilrettelegges i liten grad for at deltakerne faktisk lærer det de skal lære, eller opplever en permanent utvikling. Dette er et resultat ikke bare av mangler i forskningen, men også i stor grad manglende dialog. Ett mål for dette prosjektet vil derfor være å bygge bro mellom teori og praksis, ved å bidra til at begge sider forstår hverandres unike kompetanser. Dette oppnås gjennom vedvarende delt fokus på syntese av eksisterende kunnskap og empiriske tilnærminger, samt integrering av disse parallelle retningene. Forskningen i prosjektet vil bestå av både kvantitative og kvalitative studier, men med hovedvekt på sistnevnte. Dette gjøres for i høyest mulig grad å gjøre rede for erfaringene og opplevelsene en har ved deltakelse i slike verktøy. Slik kan en skape en forståelse for hva som motiverer og engasjerer, og derfor også hvilke forutsetninger som ligger til grunn i de situasjoner hvor deltakere lærer. Kvantitative data vil benyttes for å kontekstualisere dette, og for å forstå måloppnåelse i form av læringsutbytte og realisering av endringspotensiale. På grunn av den pågående pandemien har et nytt fokus i dette prosjektet blitt å utvikle digitale løsninger som fungerer både for forskningen og for lærings- og utviklingsverktøy. Sentralt i dette arbeidet er fremdeles de psykologiske prinsipper som ligger til grunn for prosjektet som helhet, og derav også strategier og tilnærminger for å opprettholde prinsipper for god læring og interaksjon i overgangen til digitale media.

Det er i dag vanlig at bedrifter bruker mye tid og penger på organisasjonsutviklingsverktøy, verktøy som ofte ikke er godt fundert i forskning. En viktig grunn er at akademia og næringslivet på feltet ikke har fått til en god dialog, selv om det ofte snakkes om de samme temaene. Effekten av verktøyene og tankesettene næringslivet bruker er gjerne anekdotisk heller enn empirisk, og måloppnåelse er varierende. I dette prosjektet ønskes det å ta tak i denne utfordringen, gjennom kartlegging av hva som fungerer godt med de eksisterende måtene å drive organisasjonsutvikling, og hva som kan overføres fra teoretisk og empirisk kunnskap. Prosjektet er tredelt: Del 1: Teoretisk arb. for å skape en mer helhetlig forståelse av krysningspunkt mellom psykologi-litteratur, pedagogikk-litteratur, og litteratur som angår de ulike verktøyene som er i bruk, samt organisasjonsutviklingsfeltet (business & management). Gjennom denne teoretiske delen vil det oppnås en økt forståelse for hva man bør fokusere på under de neste delene, i tillegg til at det utgjør et dypdykk i en unik kombinasjon av forskningsfelt. Dette arbeidet støttes opp av allerede utført forskningsarbeid internt i bedriften, både i form av masteroppgave og intern FoU-innsats. Del 2: Intervjustudie, basert på kunnskap fra den teoretiske delen. Informanter i denne studien vil bli intervjuet etter deltakelse ved relevante verktøy/ serious games. Dette vil gi videre innsikt i deltakernes opplevelser knyttet til læring og kunnskap. Intervjuspørsmål til denne delen baseres også på respondenters tilbakemeldinger i overnevnte masteroppgave. Del 3: Kombinerte metoder-studie knyttet til effektiviteten av læringen og kunnskapsformidlingen som ligger i denne typen verktøy. Her vil longitudinelle intervjuer komplimenteres av enkle kvantitative mål for å kunne måle utfall, slik som økt kunnskap. Dette prosjektet vil gi en god innsikt i utvikling - og læringsverktøy, og vil bidra til å besvare mange til nå ubesvarte spørsmål.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd