Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Alternativ tittel: Blockchain-basert elektrisitetshandel for integrering mellom Nasjonale og desentraliserte lokale markeder

Tildelt: kr 3,6 mill.

Digitalisering og Blockchain-teknologier åpner nye paradigmer for å designe strømmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYOND-prosjektet forsker og implementerer lokale-til-regionale markedsdesign for å koordinere synergiene av disse nye fleksibilitetsressursene i det lokale nettet. Dette er spesielt relevant ettersom reglene og forretningsmodellene for hvordan man selger eller kjøper strøm lokalt er i sine tidlige stadier, spesielt for samspillet mellom locale og regionale markeder. BEYOND vil teste alternative regulatoriske rammeverk for å stimulere handelen for å øke samspillet mellom lokalt og regionalt nivå, samtidig som det tas hensyn til mangfoldet og egenskapene til distribuerte produsenter, de spesifikke reglene for lokale strømpriser, nettjenester, og inkludering av digitaliseringsverktøy (Blockchain) for å legge til rette for P2P-handel i integrasjonen med engrosmarkedet. BEYONDs mål er å validere og demonstrere lokale markedsdesign i fire virkelige piloter støttet av maskinvare-programvareverktøy utviklet av konsortiumpartnere. BEYOND-prosjektet har som mål å: - bevise at blockchain-baserte teknologier (eller andre) er en bra teknologi for å sette opp en handelsplattform - analysere markedsutforminger som vurderer «prosumenter» (og lokal) produksjonskapasitet i engrosmarkeder for elektrisitet (dvs. day-ahead og intradaghandel), og etablere andre nettjenester som er skreddersydd for lokale markeder, - etablere forretningsmodeller for P2P-handel og lokal-til-regional systemintegrasjon for å balansere og ta i bruk fornybar energi utover innmatingssubsidier. For å oppsummere vil et sikkert, automatisert og desentralisert lokalt marked bli implementert i tre land (Østerrike, Irland og Norge) basert på smarte kontrakter og blockchain-teknologier. Et forventet resultat av prosjektet består i å analysere effekten av disse designene, samt å utdype nye ideer og kommersialiseringsalternativer. Deretter vil prosjektet gi regulatoriske og politiske anbefalinger for implementering av lokale til regionale markeder. Konsortiet til BEYOND-prosjektet er under det felles initiativet ERA-Net Smart Energy Systems, med støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram. For mer informasjon, vennligst besøk prosjektet på: https://beyond-project.eu/ Prosjektet startet i desember 2019 og avsluttes i november 2022. Det er primært delt inn i tre faser: 1) forsknings- og utviklingsstudier sammen med forberedelse av piloter, 2) pilotdesign, utvikling og distribusjon, og 3) resultatanalyser og pilotresultater. Fra og med 2021 har BEYOND-prosjektet vellykket oppnådd følgende milepæler som en del av fase 1 og 2: - Identifisering av tekniske krav til Pilotene. - Studier og litteraturgjennomganger om de siste trendene på lokale elektrisitetsmarkeder. - Lokale markedsdesign og prismekanismer. Partnere har analysert, simulert og testet relaterte ideer om markedsdesign på sine piloter. Undersøkte også siste regelverk. - Programvare- og maskinvareløsninger implementeres i noen piloter.

The project BEYOND is based on a local energy system approach with a strong focus on the participation of all stakeholders. To this end, BEYOND will demonstrate market designs for the integration of local 'smart grids' into centralized grids (transmission system). Blockchain technologies will open new paradigms to design costumer sized business models for the integration of local energy and flexibility markets based on Peer-to-Peer (P2P) and aggregated trading. Current and future market-regulatory frameworks to incentivize the local trading will be tested. A special focus lies on: the integration of distributed generation, the rules for local electricity prices, grid services, and the inclusion of digitalization tools to facilitate local trading in the integration to wholesale markets. To reach TRL 6-7, BEYOND will validate and demonstrate local market designs in four real-life pilots in three different countries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi