Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVal of Engineering Design models using OCX

Alternativ tittel: Godkjenning av skipsdesign basert på 3D modeler

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektnummer:

309217

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

En sømløs maritim verdikjede fremheves av Maritm21 som en av nøkkelmulighetene for akselerert innovasjon, effektivitet og konkurranseevne for den maritime næringen. Maritm21 understreker behovet for å utvikle digitale og standardiserte grensesnitt for deling av data mellom alle interessenter. Det er også nødvendig at interessenter kan komme sammen og samarbeide for å realisere en sømløs maritim verdikjede. Dette er den sentrale kjerneideen til APPROVED +-prosjektet og Open Class 3D Exchange (OCX)-standarden. APPROVED + utnytter momentet skapt av de APPROVED JIP prosjektpartnerne og bygger videre på hovedideene fra dette prosjektet. En sømløs digital utveksling mellom designeren/verftet og klassifikasjonsselskapet vil føre til redusert designtid, forbedret kvalitet og sporbarhet. Kommersiell skipsdesign og produksjon er stadig under press for å redusere tidsbruken og de totale produksjonskostnadene, samt å forbedre produktkvaliteten for mange ytelseskriterier skal oppfylles samtidig. Økt digitalisering og automatisering innen verftsindustrien har potensial til å utnytte konkurransen mellom høykost- og lavkostland. Simulering, virtuell prototyping, virtuell testing kombinert med introduksjon av avanserte produksjons- og produksjonsroboter er muliggjørende teknologier som også er viktige for skipsbyggingsindustrien. Robotisering og automatisering vil være medvirkende til å øke produksjonseffektiviteten og senke produksjonskostnadene. Fremtidige verft vil være basert på en digital tråd som griper inn i alle prosesser fra design til produksjon. I fremtiden vil en digital produktdefinisjon fra designet bli brukt i helautomatiserte produksjonsprosesser. APPROVED +-prosjektet vil utvide den etablerte OCX-standarden for å lukke de gjenværende hullene for skrogdisiplinen og utvide verdien til andre disipliner. Prosjektet startet opp med et virtuelt møte 31. august 2020 med alle partnerne som deltakere. To hovedarbeidsstrømmer er etablert 1) Lastlinjeverifisering og 2) Design verifisering vha. Element Metoden. Det andre fulle møtet (også virtuelt) mellom partnerne den 26. januar 2021 ble det demonstrert at det er mulig å representere SOLAS-krav som romlige designbegrensninger i 3D CAD-modellen. Når designer kan identifisere SOLAS kravene og representere disse på et romlig format i 3D modellen kan klasseselskapet enkelt verifisere at SOLAS-kraven er riktig forstått for det gitte designet. Dette kommer som en stor gevinst for designeren da det blir krystallklart tidlig i prosessen hvor SOLAS stiller strengere krav til utstyr montert over fribord dekk og som er utsatt for sjøbelastning. Dette vil veilede designeren gjennom hele designprosessen for å sikre et konsistent og riktig resultat. Når designet er fullført, inkludert plassering av alle åpnings- og lukkeutstyr, kan designeren dele en digital representasjon på OCX-formatet med klasseselskapet. Dette vil også muliggjøre automatisering av godkjennelsesprosessen da mange av kravene kan verifiseres med algoritmer. Dette vil være neste steg å utforske for prosjektet. Som et direkte resultat av APPROVED og APPROVED +prosjektene ble The Open Class Exchange konsortiet etablert i mai 2021 (3docx.org). Formålet med konsortiet er å øke maritim sikkerhet gjennom transparent designdokumentasjon og dokumentasjon for design, verifikasjon og inspeksjon av skip og flytende offshore enheter og støtte utviklingen av OCX-standarden og fremme bruken av den i den marine industrien. Konsortiet skal også fungere som en kilde til informasjon om utvikling og implementering av OCX-standarden i den maritime industrien. For tiden har 27 selskaper sluttet seg til konsortiet. Konsortiet er en helt frivillig sammenslutning mellom medlemmene og er ikke en egen juridisk enhet.

A seamless maritime value chain is highlighted by Maritm21 as one of the key enablers for accelerated innovation, efficiency and competitiveness for the maritime industry. Maritm21 stresses the need to develop digital and standardised interfaces for sharing of data between all stakeholders. It is also necessary that stakeholders can come together and cooperate to realise a seamless maritime value chain. This is the central core idea of the APPROVED+ project and the Open Class 3D Exchange (OCX) standard. APPROVED+ utilises the momentum created by the APPROVED project partners and build further on the main ideas from this project. A seamless digital exchange between the designer/yard and the classification society will lead to reduced time to market, improved quality and traceability. Commercial ship design and production are steadily under the pressure to reduce time to market and overall production costs as well as to improve product quality with respect to multiple performance criteria that are to be met at the same time. Increased digitalisation and automation within the shipbuilding industry has the potential to leverage the competition between high-cost and low-cost countries. Simulation, virtual prototyping, virtual testing combined with the introduction of advanced production and manufacturing robots are enabling technologies important also to the shipbuilding industry. Robotization and automation will be instrumental in increasing production efficiency and lowering production costs. Future yards will be based on a digital thread intervening all processes from design to production. In the future, a digital product definition from the design will be used in fully automated production processes. The APPROVED+ project will expand the established OCX standard to close the remaining gaps for the hull discipline and expand the value to other disciplines.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2