Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Tildelt: kr 29 624

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen KNM Harald Hårfagre. Prosjektet innebærer felteksperimenter blant soldater de to første månedene de er inne til førstegangstjeneste. Dette er en ideell setting for å studere sosiale interaksjoner: Individer med helt ulike bakgrunner møtes for første gang, og skal jobbe og bo tett sammen over en lang periode. I tidligere arbeid har vi utviklet en metodikk for å fordele rekrutter til lag/rom ved bruk av loddtrekning (randomisering). Som følge av at vi randomiserer rekruttene til lag, vil noen tilfeldigvis bli plassert på rom/lag med kvinner mens andre tilfeldigvis vil bli plassert på rom med utelukkende menn. Noen vil tilfeldigvis bli plassert på rom med rekrutter med minoritetsbakgrunn, mens andre tilfeldigvis ikke vil bli det. Den tilfeldig rominndelingen gjør oss i stand til å isolere den kausale effekten av romfordelingen, da vi kan utelukke at effekten har oppstått som følge av seleksjon og andre underliggende faktorer. Spørsmålene vi vil besvare befinner seg i forskningsfronten i flere samfunnsvitenskapelige disipliner: Under hvilke omstendigheter påvirker kontakt med etniske minoriteter holdningene til individer fra majoritetsbefolkningen? Har tett samarbeid mellom menn og kvinner noe å si for deres valg, motivasjon, ambisjoner og adferd? Hvordan påvirker mangfold samarbeid og tillit internt i lagene? Dette er spørsmål som opptar politikere, organisasjonsliv og offentligheten, så vel som Forsvaret, men forskningen på feltet er begrenset. Finansiering vil gjøre det mulig å igangsette ved å dekke kostnadene knyttet til datainnsamling. Basert på disse erfaringene vil vi søke midler til å samle data over flere perioder.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon