Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -Sikring

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hermes-prosjektets utførelse ble sterkt preget av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mye av prosjektet skulle handle om møter og verksteder som ikke kunne lenger holdes av helsemessige grunner; arbeidet måtte raskt omstilles til aktiviteter forenlige med hjemmekontor. En viktig del av arbeidet var SINTEF og Varanger Krafts støtte av Troms og Finnmark fylkeskommune i utarbeidelse av en hydrogenstrategi, som inkluderte flere møter, verksteder og mulighetsstudier, og sterk involvering av flere næringsaktører i fylket. Varanger Kraft jobbet målrettet mot Lokalstyret i Longyearbyen og Store Norske Kullkompani, som resulterte i forpliktende samarbeidsavtaler for hydrogen og ammoniakk. SINTEF og Varanger Kraft var tilstede på et verksted i Båtsfjord med fylkeskommune, Antec og Liholmen Biogass for å studere mulighetene for oppgradering av biogass til biometan vha. hydrogen. SINTEF har fortsatt samarbeidet med HUGE-nettverket, selv om møter kunne holdes kun over videokonferanse. Det ble dessuten utvekslet erfaringer med myndighetene på Orknøyene og CEMTEC i Danmarks "H2 Valley". Varanger Kraft stiftet selskapet Green Ammonia Berlevåg sammen med Aker Clean Hydrogen, som har forpliktende samarbeid med flere selskaper i hele verdikjeden (Wärtsila, Grieg Star, Store Norske); byggestart for et anlegg 40 ganger større enn Haeolus planlegges for 2025. Dialog med Berlevåg Kommune har vært fortløpende, og i forbindelse med utvinning av sidestrømmer fra hydrogenproduksjon (oksygen og varme) er det etablert selskapet Barents Salmon for etablering av landbasert lakseoppdrett.

Hermes har vært en nyttig støtte for utvinning av resultatene fra Haeolus, selv om utviklingen har vært langt fra ideelt på grunn av pandemien i årene 2020-2021; det har vært for eksempel ikke mulig å gjennomføre fysiske møter. Likevel ble det avdekket veldig interessante muligheter for å sikre økonomisk forsvarlig drift av hydrogenproduksjon i Varanger, spesielt ved foredling av biogass til biometan i Båtsfjord og spesielt ammoniakkproduksjon i Berlevåg, som er nå blitt en viktig satsingområde for Varanger Kraft. Det foreligger nå planer for storstilt utvidelse av hydrogenfabrikken fra Haeolus' 1 tonn/dag til 40 tonn/dag.

Hermes vil utføre regelmessige verksteder i Finnmark rettet mot næringslivet og mulige sluttbrukere, gjerne i Vadsø, men andre steder i Finnmark, Troms og Svalbard kan være aktuelle. Verksteder vil også kunne organiseres for enkelte mulige sluttbrukere med spesielt stort identifisert potensiale. Et nettverk for hydrogensluttbrukere og -interessenter i Finnmark og Nord-Norge vil dannes og vedlike¬holdes. Det er mål å holde ett åpent verksted og ett kundespesifikt verksted hver 6. måned, altså 8 til sammen. Det vil opprettes kontakt med norske akademiske miljøer som er aktive på hydrogenfronten (bl.a. NTNU og Høgskulen på Vestlandet) og utdanningsinstitusjoner i Finnmark, med sikte på å utdanne studenter med hydrogenkompetanser lokalt; dette vil skje i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune. Hermes vil finansiere deltagelse for både SINTEF og Varanger Kraft i HUGE-nettverket (Hydrogen Utilisation and Green Energy), et EU-nettverksprogram fokuserer på Europas nordlige periferi og som ser i dag hovedsakelig deltagelse fra Irland, Skottland og Island. Nasjonalt vil Hermes støtte deltakelse på den årlige Hydrogenkonferansen, konferansen International Maritime Hydrogen Technology i Florø, og andre anledninger til nettverksbygging og formidling, som f.eks. medlemskap i Norsk Hydrogenforum. Internasjonalt er det relevante konferanser som Hydrogen in the Nordic Countries, World Hydrogen Technology Convention, World Hydrogen Energy Conference, som dog vil også kunne dekkes direkte av Haeolus i noen tilfeller. Det Internasjonale Energybyrået IEA har flere relevante arbeidsgrupper, spesielt Task 38 – Power-to-Hydrogen and Hydrogen-to-X, som er relevant for Varanger Kraft å følge med. Hermes vil støtte Varanger Krafts deltakelse på hydrogenfora på EU-nivå, som FCH JUs Stakeholders Forum. Varanger Kraft vil vurdere medlemskap i Hydrogen Europe Industry, klyngen som styrer FCH JU.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler