Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioDry- Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Alternativ tittel: BioDry - Technology for effective reduction of bacterial growth and biofilm formation on equipment in the food industry.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere nye tekniske løsninger for robotisert tørking av prosessutstyr i lakse- og kjøttindustrien. Disse industriene kan ha utfordringer med dannelse av biofilm og vekst av bakterier, spesielt den patogene bakterien Listeria monocytogenes, på utstyr som er vanskelig å tørke. Trinn 1 var å etablere kravspesifikasjon til det mobile tørkesystemet ved bruk av QFD-analyse basert på erfaringer fra brukerindustrien, industripartnere og forsknings-partnerne. Gjennom elektronisk spørreundersøkelser mot brukerindustrien, er det bestemt at 3 spesifikke prosessmaskiner skal ha fokus. Tørkeriggens kravspesifikasjon ble etablert, og mobil tørkeenhet bygget. Etter testing, ble riggen ombygget og forbedret. Jobben med å analysere og bestemme viktige mekanismer for inaktivering og drap av bakterier på produksjonsutstyr er igangsatt, og fysiske parametere for pilotskala enhet bestemt. De første systemene for måling av termiske og biologiske forhold på prosessutstyr med vanskelig tilgang for vask er under bestilling, og analyser er blitt gjennomført fra Q4 2020. Det er blitt gjennomført uttesting av drap av listiera-bakterier på stål og plast oppvarmet med varmt vann. Med bakgrunn i valgt prosessutstyr vil det videre velges en eller flere delvis lukkede og åpne risikoområder i maskinene som skal varmebehandles og tørkes. Det er pr i dag blitt gjennomført tester på generelle antatt problem-områder for å vurdere riktig temperatur og luftmengder for å hindre dråpespredning. Parallelt starter utvikling av AR-teknologi (utvidet virkelighet) som skal sikre korrekt demontering av prosessutstyr for best mulig vasking og tørking. Videre i prosjektet skal optimalisering av de tørketekniske løsningene og implementering av dette på robotisert arm gjennomføres. Arbeidet med AR har fokusert på å finne passende teknologier for hardware og software. Første prototype er en app for android-telefon, utviklet med programvaren Unity. Appen er testet for å kunne visualisere 3D-modeller over videofeeden til mobiltelefonen ved hjelp av visuelle merker, og gjøre brukeren i stand til å samhandle med 3D-modellen ved å bla seg gjennom animasjoner som kan vise prosessen for demontering. Planen videre er å lage en enkel 3d-modell for en relevant maskin som gjør det mulig å teste nøyaktighet.

Industrielt produserte næringsmidler forventes å være trygge å spise. Det skal ikke oppstå matforgiftning eller sykdom hos dem som har spist maten. Konsekvensene ved at et helsefarlig produkt i stort volum kommer ut på markedet kan være svært alvorlig, først og fremst for konsumentene, men det kan også medføre negativ medieomtale, erstatnings- og straffeansvar for produksjonsbedriftens eiere, ledere og ansatte. Overordnet idé er å utvikle nye teknologier som reduserer vannmengden på prosessutstyr etter vasking for å hindre vekst av bakterier. Vi skal også å se på tørking av hele produksjons-rommet, dette gjøres ombord i slaktebåter. Slaktebåter er båter som er enkle å kontrollere samt sammenligne så lenge en har to skip av lik oppbygning. Teknologiene gir næringsmiddelprodusenter tilgang til utstyr som bidrar til å øke mattryggheten, redusere matsvinnet og produksjonskostnadene. Mindre bruk av vann, vaske- og desinfeksjonsmidler gir økt bærekraft ved at totalbelastningen på miljøet reduseres. I prosjektet BioDry skal det utvikles nye teknologier for bedre mattrygghet, tilpasset de mest risikoutsatte områdene med hensyn til bakterievekst og kontaminering fra næringsmiddelutstyr til produktene. Effekten av den nye teknologien dokumenteres i form av "proof of concept" gjennom prototyptester i industrielt relevant miljø på TRL-nivå 5-6. Innovasjonen i prosjektet er å utvikle et konsept bestående av teknologiske løsninger som sammen sikrer overflater/områder mot at bakterier kan vokse og biofilm kan dannes. Utfordringen er å utvikle teknologi som fungerer og tilfredsstiller krav til effekt, hurtighet, energibruk, HMS og lønnsomhet. Utfordringene er også knyttet til hvordan tilpasse teknologien til ulike og komplekse maskiner og å dokumentere effekten. For at ny teknologi skal kunne implementeres på en god måte er det nødvendig å ta hensyn til brukerne, renholdsrutinene og eksisterende produksjonsutstyr, og AR-teknologi (augmented reality) vil her være et nytt verktøy. Innovasjonen gir muligheten for å tilby nye løsninger for alle eksisterende og nye prosessmaskiner og -utstyr i all type næringsmiddelindustrien.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena