Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BLUES - Floating structures for the next generation ocean industries

Alternativ tittel: BLUES - Neste generasjons flytende havkonstruksjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309281

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Formålet til SFI BLUES er å gjøre det mulig for norske havbasert industri å utvikle flytende konstruksjoner for flytende havvind, flytende solkraftverk, havbruk og kystinfrastruktur. Verden står ovenfor flere industrielle og samfunnsmessige utfordringer og havet byr på store muligheter for å bidra til løsninger. Det er et globalt behov for ren energi for å kunne møte klimautfordringene. Endringer i matvaner og befolkningsøkning skaper behov for sikre og sunne matkilder. I kystsonen er det behov for fleksibel infrastruktur for transport, så vel som byutvikling. Flytende bærekonstruksjoner har stort potensiale for å bidra til å løse disse utfordringene. Nye anvendelser medfører nye behov og krav til sikkerhet, bærekraft, kostnad, funksjon og operasjon. Dette leder frem til nye konstruksjoner hvor erfaringsunderlaget er begrenset. De nye konstruksjonene vil være ulike, men ha vesentlige felles utviklingsbehov. I SFI BLUES jobber nøkkelaktører innen forskning og industri med å løse de vitenskapelige utviklingsbehovene i fellesskap. Dette vil muliggjøre flytende konstruksjoner for fremtidens behov, som igjen vil bidra til å løse globale utfordringer. Brukerpartnerne representerer verdi- og leverandørkjeder på tvers av markedene energi, mat og infrastruktur, og SFI BLUES har derfor stort potensiale for å bidra til økt verdiskaping.

BLUES is a new Centre for Research-Based Innovation which brings together key research, industry and public partners. The aim is to address the essential needs outlined below, enabling Norwegian ocean-based industries to provide floating solutions for present and future industrial and societal challenges. The world is facing several industrial and societal challenges, and the ocean provides great opportunities which can contribute to solving several of them. Due to the ongoing transition in the world's energy mix to meet the goals stated in the Paris agreement, the need for clean energy is now global. Changes in diets and an increase in the world's population also generate a need for safe and healthy food. Further, in a changing climate, requests for increased mobility, as well as shortage on area, introduce a need for resilient infrastructure in coastal waters for transportation as well as industrial and residential developments. Floating support structures have a huge potential for contributing to solving these challenges, but new applications of imply new needs and requirements to safety, sustainability, cost, function and operation. This leads to structures where we have limited experience. These structures will be diverse, but they have essential needs in common: - To understand their requirements to function, safety, cost, operation and sustainability, in order to develop optimized solutions. - To develop numerical and experimental high-quality validated design tools. - To base the design on reliable descriptions of the marine environment. - To understand the interaction between the environment (wind, waves, current) and structures. - To develop structures with sustainable, safe and cost-efficient materials. - To develop mooring systems and anchors to keep the floating structures in position. To unlock the potential of novel floating structures, we need to understand the requirements of the applications, the associated technology gaps and knowledge needs.

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

Portefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringenePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippMarinHavbrukLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringMiljøvennlig energiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - Næringsområde