Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BLUES - Floating structures for the next generation ocean industries

Alternativ tittel: BLUES - Neste generasjons flytende havkonstruksjoner

Tildelt: kr 96,0 mill.

Formålet til SFI BLUES er å bidra til at norsk havbasert industri er i stand til å utvikle flytende konstruksjoner for flytende havvind, flytende solkraftverk, havbruk og kystinfrastruktur. Verden står ovenfor flere industrielle og samfunnsmessige utfordringer og havet byr på store muligheter for å bidra til løsninger. Det er et globalt behov for ren energi for å kunne møte klimautfordringene. Endringer i matvaner og befolkningsøkning skaper behov for sikre og sunne matkilder. I kystsonen er det behov for fleksibel infrastruktur for transport, så vel som byutvikling. Flytende bærekonstruksjoner har stort potensiale for å bidra til å løse disse utfordringene. Nye anvendelser medfører nye behov og krav til sikkerhet, bærekraft, kostnad, funksjon og operasjon. Dette leder frem til nye konstruksjoner hvor erfaringsunderlaget er begrenset. De nye konstruksjonene vil være ulike, men ha vesentlige felles utviklingsbehov. I SFI BLUES jobber nøkkelaktører innen forskning og industri med å løse de vitenskapelige utviklingsbehovene i fellesskap. Dette vil muliggjøre flytende konstruksjoner for fremtidens behov, som igjen vil bidra til å løse globale utfordringer. Brukerpartnerne representerer verdi- og leverandørkjeder på tvers av markedene energi, mat og infrastruktur, og SFI BLUES har derfor stort potensiale for å bidra til økt verdiskaping. I 2022 har senteret hatt betydelig prosjektaktivitet innenfor alle forskningsområdene. 1 PhD-student og 1 post doc-forsker har blitt ansatt og senteret har fått 1 ny assosiert PhD-student. Totalt jobber nå 8 PhD-studenter og 4 post doc-forskere i senteret. 10 masterstudenter ble uteksaminert i 2022, og 15 nye er koblet på senteret. Flere av masterstudentene jobber tett sammen med brukerpartnerne. Fire såkalte "use case" er definert i senteret: flytende havvind, flytende sol, nye havbrukskonstruksjoner og flytende kystinfrastruktur. Disse brukes aktivt til å identifisere kunnskaps- og teknologigap som igjen brukes til å utforme forskningsaktiviteten i senteret. Noen resultater fra forskningsaktiviteten er gitt under. Den norske kysten er komplisert, og det trengs høyoppløselige bølgemodeller for å kunne etablere godt underlag for design av flytende konstruksjoner i kystsonen. DNORA er en åpen kildekode programvare som automatiserer nedskalering av bølgemodeller fra åpent hav til kystsonen. Automatiseringen ved DNORA gjør at man sparer tid og ressurser, samt sikrer god kvalitet på resultater fra kystbølgemodeller. DNORA er et verktøy som kan brukes til forskning, utdanning og i industrielle anvendelser. Uttesting av romlig store konstruksjoner som for eksempel flytende solkraftverk eller flytebroer krever god kvalitet på bølger i et stort område av et havbasseng. Det er spesielt viktig å ha god kontroll på romlig inhomogenitet i bølgefeltet. Inhomogeniteter kan være uønskede (forårsaket av bassenggeometri) eller ønskede (for å representere kystbølger). Det har blitt utviklet en lovende metode som utnytter lineær bølgeteori og kontrollsystemet til bølgemaskinen slik at man i stor grad kan håndtere begge typer inhomogenitet. Metoden vil bidra til redusert usikkerhet i modellforsøk. Et stort datasett fra modellforsøk av en flytebro har vært studert. Fire vitenskapelige artikler er under fagfellevurdering, og beskriver bølgebelastninger, bevegelser og dempingsegenskaper til pongtonger i en flytebro. Resultatene fra arbeidet kan bidra til redusert risiko og forbedret design av flytebroer. Resultatene er også overførbare til andre flytende konstruksjoner med lignende oppbygning, som for eksempel rørbro med flyteelementer i overflaten. Mekaniske sammenføyninger av aluminium og stålkomponenter brukes i mange marine konstruksjoner. En utfordring med dette er galvanisk korrosjon av aluminium og påfølgende degradering av mekaniske egenskaper. Utvikling av verktøy for å bedre predikere korrosjon i slike sammenføyninger vil kunne bidra til bedre løsninger som krever mindre vedlikehold. Et numerisk rammeverk for å koble korrosjonsmodellering med mekanisk modellering er under utvikling. I 2022 har det blitt utviklet og gjennomført eksperimenter som skal brukes til å understøtte det numeriske arbeidet. En første versjon av et numerisk verktøy for å studere samvirket mellom anker, ankerline og jord er utviklet. Verktøyet vil bidra til sikre og bedre forankringsløsninger. Verktøyet vil også bidra til utvikling av nye forankringsløsninger, for eksempel med flere forankringsliner koblet til samme anker. Slike løsninger vil kunne bidra til kostnadsreduksjon innenfor for eksempel flytende havvind.

BLUES is a new Centre for Research-Based Innovation which brings together key research, industry and public partners. The aim is to address the essential needs outlined below, enabling Norwegian ocean-based industries to provide floating solutions for present and future industrial and societal challenges. The world is facing several industrial and societal challenges, and the ocean provides great opportunities which can contribute to solving several of them. Due to the ongoing transition in the world's energy mix to meet the goals stated in the Paris agreement, the need for clean energy is now global. Changes in diets and an increase in the world's population also generate a need for safe and healthy food. Further, in a changing climate, requests for increased mobility, as well as shortage on area, introduce a need for resilient infrastructure in coastal waters for transportation as well as industrial and residential developments. Floating support structures have a huge potential for contributing to solving these challenges, but new applications of imply new needs and requirements to safety, sustainability, cost, function and operation. This leads to structures where we have limited experience. These structures will be diverse, but they have essential needs in common: - To understand their requirements to function, safety, cost, operation and sustainability, in order to develop optimized solutions. - To develop numerical and experimental high-quality validated design tools. - To base the design on reliable descriptions of the marine environment. - To understand the interaction between the environment (wind, waves, current) and structures. - To develop structures with sustainable, safe and cost-efficient materials. - To develop mooring systems and anchors to keep the floating structures in position. To unlock the potential of novel floating structures, we need to understand the requirements of the applications, the associated technology gaps and knowledge needs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

Bransjer og næringerEnergi - NæringsområdeInternasjonaliseringMiljøvennlig energiPortefølje Industri og tjenestenæringerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinMaritimMaritimMaritime muligheter i havnæringenePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP2 HavPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippDigitalisering og bruk av IKTHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterMarinHavbrukLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemer