Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

Alternativ tittel: Coastal emergency preparedness

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

309305

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

I prosjektet "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), har nå det tredje og siste året, blitt gjennomført med ulike aktiviteter. Det har blitt jobbet videre med testing av sensor og system for algedeteksjon, ulike konsepter for beredskapsfartøy er designet, og det er utviklet scenarier og øvelser egnet for beredskapstrening i simulator. I tillegg har det har blitt jobbet aktivt med havbruksnæringa gjennom arbeidsmøter. Her har innovasjonene i prosjektet blitt presentert og diskutert. I dag er ansvaret for beredskapen i havbruksnæringa delt mellom private næringsaktører og offentlige myndigheter. Økt aktivitet i havbruksnæringa øker behovet for beredskapsressurser og tjenester langs kysten. Eksempler på dette er spesialdesignet beredskapsfartøy, algevarsling, simulatorbasert trening og opplæring. Dette danner grunnlaget for nye innovasjoner som bidrar til visjonen for prosjektet: Økt sikkerhet i kystnære farvann gjennom en styrket operativ beredskap. Geografisk er prosjektet forankret i Nærøysund kommune og hos lokale industriaktører. NTS ASA ved datterselskapet Frøy er prosjekteier. Videre består konsortiet av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Moen Marin, Marin Design og forskningspartner SINTEF.

Prosjektet har jobbet med å utvikle beredskapstjenester som styrker den kystnære beredskapen. Det er laget en kunnskapsoversikt for dagens kystnære beredskap som er lagt til grunn for innovasjonsarbeidet. Dette har også bidratt til kompetanseutvikling hos industripartnere. Resultatene kan bidra til å muliggjøre en reduksjon av samfunnets kostnader knyttet til skade på personer, miljø og utstyr. Det er utarbeidet et ferrybokskonsept som kan måle algekonsentrasjoner, dette er demonstrert i en pilot. Prosjektet har belyst og dokumentert behovet for koordinert beredskapsorganisering og tjenester for en styrket beredskap. Arbeidsmøter med beredskapsaktører og oppdrettere har gitt en generell kompetanseutvikling for oppdrettsnæringen. Det er utarbeidet realistiske scenarier for beredskapsøvelser og forslag til forbedret simulatorbasert opplæring. Resultatene av prosjektet bidrar til at havbruksnæringen får beredskapstjenester tilpasset risikobildet og som øker sikkerheten for både ansatte, fisk og miljø. De får også styrket overvåking av miljøet og mulighet for tidligvarsling av alger. Prosjektet vil ha virkninger på samfunnsnivå ved at samhandlingen mellom næring, kommune, fylke og beredskapsaktører styrkes. Dette vil igjen ha stor betydning for alle som ferdes i kystnære strøk, inkludert ulykkesutsatte grupper som kystfiskere, turisfiskere og fritidsbåtbrukere.

Prosjekt "Kystnær beredskap" styrker operativ beredskap i kystnære farvann ved å utvikle fire nye tjenester: 1. Nytt beredskapsfartøy, 2. Miljø- og algeovervåkning fra fartøy, 3. Operativ assistanse og 4. Simulatorbasert opplæring. Havbruksnæringen er en viktig målgruppe, med behov for beredskap knyttet til ansatte, fiskevelferd og miljø. NTS ASA er prosjekteier, og det legges stor vekt på involvering av aktører som vil bli brukere av nye tjenester, og de som allerede er en del av beredskapsapparatet. Styrket beredskap kommer samfunnet til gode gjennom økt sikkerhet for alle som har sitt virke i kystnære områder. Prosjektet gir kunnskap om risikobildet, hvilke type operasjoner et beredskapsfartøy kan bistå med, hvordan operativ assistanse kan styrkes og hvordan simulatorbasert opplæring best kan gjennomføres. En annen prosjektoppgave er å implementere sensorikk som kan detektere skadelige alger eller andre miljøutfordringer (også fra fartøy i regulær drift i havbruk). Teknologien skal også levere data til modellering og forecasting av miljøforhold. Informasjonen bringes ut i næringen gjennom et varslingsprogram. Prosjektet skal utvikle et spesialtilpasset beredskapsfartøy med kompetent personell som bistår ved ulykkeshendelser, verktøy for miljø- og algeovervåkning, samt muliggjøring av simulatorbaserte beredskapsøvelser og operativ assistanse. Viktige milepæler for FoU i prosjektet inkluderer Fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) og hendelsesscenarier, Kravspesifikasjon sensor-oppsett, forretningsmodell for salg av data/datatjenester og Scenariobasert beskrivelse av operasjonalisering av SSRs rolle og tjenester for ulike beredskapsbehov. Prosjektgruppen består av Sikkerhetssenteret i Rørvik, Marin Design, Moen Marin, Bjørøya og FoU-partner SINTEF. Andre bidragsytere er aktører som har ansvar og kunnskap om ulike deler av kystnær beredskap, som Nærøysund kommune, Fylkesberedskapssjefen i Trøndelag, Redningsselskapet og Kystverket.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2