Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Alternativ tittel: Fjernstyrt kontrollsenter for autonome skip

Tildelt: kr 9,1 mill.

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-området ?autonomy and remote control technology? ved å analysere historiske/sanntids skipsdata og modellere sofistikert planlegger, prediktor og kontroll, og derved etablere en fjernstyrt støtteplattform. Systemet vil bli utviklet for å kunne gi støtte til skip som er enten autonome eller fjernstyrte for forbedring av sikkerhet og pålitelighet. Den digitale agenda er en av pilarene i den europeiske strategien for vekst, som foreslår å utnytte potensialet til informasjonsteknologi (IKT) bedre for å fremme innovasjon, økonomisk vekst og fremgang. Den peker på ?Ship Intelligent? som et av hovedområdene for å oppnå vekst. I marint system og transport kan digitalisering forbedre design, drift og styring betydelig gjennom mer nøyaktig informasjon om drifts- og infrastrukturforhold og om plasseringen av kjøretøyer og/eller system for atferdsmodeller. Bedre tilgang til og deling av digitale data (trafikk, reise, kjøretøy, last osv.) for både offentlig og private interessenter i forsyningskjeden, kan fremme sømløse informasjonsstrømmer og åpne for et bredt spekter av nye forretningsmuligheter. Dette prosjektet skal utvikle en ny integrert arkitektur for planlegging og gjennomføring av sanntidsstøtte til autonome eller semi-autonome skipsoperasjoner, med tilhørende risikovurderingsverktøy, som tar menneskelige faktorer med fokus på situasjonsbevissthet, til vurdering. Dette vil tjene industrien for å forbedre driftseffektiviteten og sikkerheten gjennom bruk av simulatorer. NTNU Gunnerus-skipet vil bli brukt som forsøkslaboratorium i prosjektet. Prosjektet ligger godt an når det gjelder framdrift i henhold til framdriftsplan. Så langt har vi allerede produsert flere publikasjoner. Vi har også organisert to digitale workshops med internasjonale partnere. Den første var i november 2020, og den andre var i oktober 2021.

This project aims to establish a remote control centre for on-board support of autonomous ships, which is close relevant to the thematic area of “Ubiquitous data and services” and “Digitalisation of traditional industries” in the call for proposals. In particular, efforts will be put on the sub-area “autonomy and remote control technology” by analysing historical/real-time ship data and modelling sophisticated planner, predictor and controller, thereby establishing remote supporting platform. The system will be developed to serve for ships that are either autonomous or remote-controlled for safety and reliability enhancement. The digital agenda is one of the pillars of the European Strategy for Growth, which proposes to better exploit the potential of Information and Communication Technologies (ICTs) in order to foster innovation, economic growth and progress. It lists “Ship Intelligent” as one of the main areas through which to achieve growth. In marine system and transport, digitalisation can significantly improve design, operation and management through more accurate information on operational and infrastructure conditions and on the location of vehicles and/or system behaviour models. Better access to and sharing of digital data (traffic, travel, vehicle, cargo etc.) for both public and private stakeholders along the supply chain can foster seamless information flows, and open up a wide range of new business opportunities. This project is to develop a new integrated architecture for planning and execution of real time support to autonomous or semi-autonomous ship operations, with corresponding risk evaluation tools that take human factors, focusing on situational awareness, into the consideration. This will serve the industry for improving operational effectiveness and safety through the use of simulator facilities. The NTNU Gunnerus ship will be the test-bed for the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiBransjer og næringerIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittMaritimMaritime muligheter i havnæringeneDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Industri og tjenestenæringerAnvendt forskningGrunnforskningInternasjonaliseringBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, miljø og energiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMaritimInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKTMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetIKT forskningsområdePortefølje HavLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Muliggjørende teknologierTransport og mobilitet