Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Tildelt: kr 1,0 mill.

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til hjerte- og karsystem og luftveier. Skogbranner forårsaker intens luftforurensning i form av støvpartikler (PM2.5) og ozon (O3). Dette har negative helseeffekter i Europa, også knyttet til sykdom i hjerte- og karsystem og luftveier. Med økende global oppvarming vil perioder hvor ekstreme temperaturer og ekstreme nivåer av PM2.5 og O3 sammenfaller kunne forekomme oftere, vare lenger og bli mer intense. H2020 EXHAUSTION-prosjektet har som mål å beregne endringene i dødelighet og i antall sykdomstilfeller knyttet til hjerte- og karsystem og lunger som følge av ekstrem varme og luftforurensning (inkludert fra brann) i forskjellige europeiske områder, under forskjellige klimascenarier. Ulike tilpasningsstrategier skal analyseres, kostnadene beregnes og effektive strategier identifiseres for å minimere negative effekter av klimaendringene. Prosjektet legger vekt på kommunikasjon til generell befolkning og på kommunikasjon til sentrale beslutningstakere i Europa, spesielt i Brussel og i et utvalg av de 10 landene som er med i konsortiet. iEXHAUSTION har som mål å øke anvendelsen av forskningsresultater fra EXHAUSTION og å styrke formidlingen og kommunikasjonen av disse resultatene ved hjelp av ulike aktiviteter, blant annet: 1. Produksjon av videoen «Vi leter etter løsningene» rettet mot et bredere publikum i Norge. Videoen har også en engelskspråklig versjon rettet mot et internasjonalt publikum. Filmen er vist på flere konferanser og møter, blant annet på ECTMIH 2021 i Bergen (12th European Congress on Tropical Medicine and International Health). Den er lagt ut på EXHAUSTIONs Twitterkonto og på CICEROs Facebookside. Videoen vil bli relansert våren 2022 med oversettelse til flere språk. 2. Produksjon av videoen «A breath». Videoen er vist i forbindelse med vår ledelse av webinaret «Climate change and health: promoting wellbeing through climate action», del av på ECCA2021 (5th European Climate Change Adaptation Conference 2021) og ble valgt ut til å vises på ECCA 2021 High-level event i Brussel. Videoen er delt på CICEROs Facebook side og på EXHAUSTIONs hjemmeside. 3. Vi jobber med å etablere et kunnskaps- og kommunikasjonsnettverk for klima og hjerte- og lungehelse i Norden (NCC Nordic). Dette kobles også mot H2020 CRA prosjektet ENBEL (2020-2023) ledet av CICERO og med flere nordiske partnere. 4. Vi organiserer og deltar i nordiske arrangementer knyttet til forskning og kommunikasjon om temaet klimaendringer og helse. Eksempel: Deltakelse i Local Scientific Committee for ECTMIH2021/Co-lead of Track 1 «Migration, Climate and Health». Prosjektet har knyttet til seg PhD og Masterstudenter fra NMBU og NTNU.

-

Extreme heat and wildland fires are identified as key climate risks in Europe. The two risks are interlinked, as the risk of wildland fires increases during periods of extreme heat and decreasing precipitation. Extreme heat increases the death and disease rates for cardiopulmonary disease (CPD). Wildland fires cause intense air pollution in the form of fine particulate matter (PM2.5) and ozone (O3). These are the two major air pollutants threatening human health in Europe, and their main health effects are related to CPD. Episodes of extreme temperatures and extreme levels of PM2.5 and O3 are likely to occur simultaneously and could occur more often, last longer, and become more intense in a warming world. The H2020 EXHAUSTION project aims to quantify the changes in cardiopulmonary mortality and morbidity due to extreme heat and air pollution (including from wildfires) in different European settings under selected climate scenarios while including a diverse set of adaptation mechanisms and strategies, calculate the associated costs, and identify effective strategies for minimizing adverse impacts. The results will be disseminated to the general public and key decision- and policy-makers across Europe, providing a tool to increase European resilience towards climate change. The current project aims at enhancing the impact of the research and the dissemination, exploitation and communication (DEC) activities carried out in EXHAUSTION, by carrying out the following activities: 1. Production of a video targeting a broader audience in Norway and other Nordic countries as well as other European countries. 2. Establishing a knowledge and communication network for climate and cardiopulmonary health in the Nordic countries (NCC Nordic). 3. Organizing and participating in Nordic events related to research and communication on the topic climate/climate change and health.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler