Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

Alternativ tittel: Learning Tracks School developement in municipalities with established 1: 1 coverage

Tildelt: kr 6,2 mill.

Så nær som alle landets kommuner har bestemt at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 dekning. Denne digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til undervisning og klasseledelse og representerer nye utfordringer for skoleledere og skoleeiere. Mange skoleeiere er allerede i gang med å finne løsninger på hvordan man kan møte disse utfordringene, men dette arbeidet er fortsatt svært fragmentert og lite koordinert. De pedagogiske gevinstene av en slik 1:1 satsing er usikre og ikke minst er en slik satsning svært kostnadskrevende. Mer strukturert og målrettet arbeid med innføring av teknologien er nødvendig for å sikre at ressursene brukes på måter som vil gi gevinst for skolene og elevene. Kommunene har ulike tilnærminger til sine 1:1 satsinger, både når det gjelder valg av teknologi og organiseringen av satsingene. De nye læreplanene fremmer økt bruk av teknologi i pedagogisk arbeid. Både kommuner og skoler trenger mer systematisk koordinasjon og erfaringsdeling i pedagogisk utviklingsarbeid og en bedre forståelse av hvordan denne nye teknologien endrer betingelsene for pedagogisk arbeid i de ulike skolefagene. Asker kommunes nye modell for ledelse og organisering av pedagogisk utvikling i tilknytning til 1:1 satsing i grunnopplæringen, kalt Læringsløyper svarer på disse utfordringene. Hovedmålet med prosjektet er pilotering og implementering av modellen for kompetanseutvikling, Læringsløyper i Asker. Prosjektet har tre underliggende delmål: Delmål 1: Tilpasse og implementere modellen ved ulike typer skoler. Delmål 2: Spre kunnskap om modellen til landets skoleeiere og andre aktører som arbeider med digital transformasjon av grunnopplæringen. Delmål 3: Fremskaffe ny innsikt i pedagogisk utviklingsarbeid i skoler med 1:1 satsing. Vi kan rapportere om følgende aktiviteter knyttet til delmålene: Delmål 1: Læringsløypene er i perioden gjennomført med sentral støtte og oppfølging på 20 skoler i kommunen. Det er også flere skoler og lærere som har benyttet ressursene på eget initiativ. Nettressursene til Læringsløypene er videreutviklet, og kan brukes både som felles systematisk kompetanseutvikling og for egenutvikling for lærerne. Skoleeiere regionalt og nasjonalt har vist interesse for Læringsløypene. Det er etablert et tettere samarbeid med Stavanger og Bærum kommune, og det er også dialog og erfaringsdeling med flere andre kommuner i ulike nettverk. Delmål 2: Siden oppstart har prosjektet vært formidlet på populærvitenskapelige og vitenskapelige arenaer, som NKUL, og Utdanningsdirektoratets rundebordskonferanse for forskning på digitalisering av, og i skole-Norge. I tillegg er en annen nettverksaktivitet gjennomført med forskere og praktikere som er interessert i tematikken til prosjektet. Det er formidlet som gjesteforelesninger i lærerutdanningen og ved videreutdanningstilbud for skoleledere og lærere. Prosjektet har også knyttet til seg lærerstudenter som dels har jobbet med kommunikasjon og formidling, og som forskningsassistenter, og dels har skrevet egne masteroppgaver i tilknytning til prosjektet. Delmål 3: To spørreundersøkelse til alle kommunens lærere er gjennomført og funn er formidlet fortløpende internt til kommunen og skoler. Flere runder med intervjuer med skoleeier, skoleledere, ressurslærere og lærere er gjennomført. Funn fra studien er publisert i nasjonale og internasjonale vitenskapelige journaler.

Asker kommune omfatter 40 skoler med ulike lokale kulturer, ressurser og metodikk for utvikling. Modellen Læringsløyper ble pilotert i skoler med 1:1 dekning over en periode på tre år. Modellen ble tilpasset komplekse rammer i mangfoldet av skoler, også gitt kommunesammenslåing mellom Asker, Røyken og Hurum som skjedde parallelt. Videre er den tilpasset nye læreplaner med vekt på elevaktiv og dialogbasert tilnærming, elevens digitale ferdigheter og kompetanse, samt lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Læringsløyper søker å tilpasse den enkelte skoles behov for pedagogisk bruk av digitale læringsressurser, og har en ambisjon om å tilby skreddersøm innenfor det digitale endringsarbeidet. Læringsløyper er nå organisert i en årlig Kompetanseplan for Oppvekst, der skoler melder behov for støtte og oppfølging av veiledere i Asker kommune. Begrepet ‘Læringsløyper’ har blitt et etablert begrep i askerskolen og danner en felles forståelse for en metodisk, skolebasert tilnærming til pedagogisk endringsarbeid generelt. Over en periode på tre år, har 20 skoler i Asker gjennomført én eller flere læringsløypemoduler. Erfaringsdeling mellom skoler i nettverkssamlinger har bidratt til å tilpasse modellen og utvikle ressurser underveis. Noen av de viktigste erfaringene som det var bred enighet om blant deltakende skoler, var at fokuset hos lærerne var størst på å bli trygg på selve de digitale verktøyene og å bli kjent med modellen ved første modulgjennomføring. For skolene som gjennomførte to eller flere moduler, fikk metodikken et større fokus og lærerne opplevde et større utbytte i klasserommet. I tillegg var modellen og ressursene et hyppig tema i nettverkssamlinger for skolenes IKT ressurspersoner. Skoler og ressurslærere i Asker kommune benytter seg nå jevnlig av ressursene for læringsløyper, som ligger tilgjengelig på nettsider for askerskolen. Læringsløypemodellen har videre dannet grunnlag for organisering av kompetanseutvikling av nye aktuelle temaer. Prosjektet har gjennom FoU-arbeid bidratt til ny innsikt på et felt med lite forskning på digital transformasjon, gjennom pedagogisk utviklingsarbeid for skoler med 1:1 dekning, og tilbyr perspektiver særlig knyttet til skoleeier og skoleledelsen, samt ressurslærere og lærere. Et av de viktigste funnene fra forskningen viser at systematisk arbeid fra skoleeier ut mot hver enkelt skole i kommunen bidrar til kompetanseheving hos lærerne og skoleledere. Der skoleledelsen har vært med siden starten av prosjektet, opplever læreren i større grad støtte og tilrettelegging for kompetanseheving. Dette relateres videre til deres egen kompetanse for å integrere digitale ressurser i undervisningen og større grad av en elevaktiv undervisningsstil. Prosjektet har vært aktive med erfaringsdeling utover Asker kommune. Modellen og erfaringene har vært etterspurt utover kommunen, og er delt jevnlig med samarbeidskommuner dialognettverk, ved lærerutdanninger og på nasjonale konferanser.

Innovasjonen omfatter Læringsløyper, en ny modell for styring, ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner der hver elev har egen digital enhet, såkalt 1:1 dekning. Modellen tar utgangspunkt i at grunnleggende digitale ferdigheter og digital undervisningsmetodikk allerede er etablert. Modellen er nyttig for kommuner som skal arbeide med digital transformasjon av utdanningen. Over halvparten av landets kommuner har fattet vedtak om at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing. Denne digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til undervisning og klasseledelse og representerer nye utfordringer for skoleledere og skoleeiere. Mange skoleeiere er allerede i gang med å finne løsninger på hvordan møte disse utfordringene, men dette arbeidet er fortsatt svært fragmentert og lite koordinert. De pedagogiske gevinstene av en slik 1:1 satsing er usikre og ikke minst er en slik satsning er svært kostnadskrevende. Mer strukturert og målrettet arbeid med innføring av teknologien innenfor pedagogiske rammer vil være nødvendig for å sikre at ressursene brukes på måter som vil gi gevinst for skolene og elevene. Behovet for mer koordinering og målrettet arbeid i skoler med 1:1 dekning aktualiseres også gjennom Fagfornyelsen og de nye læreplanene. Disse skal innføres i grunnopplæringen i nær fremtid og de fremmer elevaktive læringsformer der teknologien står sentralt. I denne nye konteksten der Fagfornyelsen fremmer økt bruk av teknologi i pedagogisk arbeid, og stadig flere kommuner investerer i 1:1 dekning, er det behov for mer systematisk koordinasjon og erfaringsdeling i pedagogisk utviklingsarbeid kommuner i mellom, skoler imellom og lokalt ved skolene. Asker kommunes nye modell for ledelse- og organisering av pedagogisk utvikling i tilknytning til 1:1 satsing i grunnopplæringen, kalt Læringsløyper svarer på disse utfordringene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder