Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Sustainable plus energy neighbourhoods in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

LiveinPlus (akronym for Sustainable Plus Energy Neighbourhoods in Norway) er et kommunikasjonsprosjekt som skal formidle Horisont 2020-prosjektet syn.ikia til et norsk publikum. Syn.ikia ledes av NTNU og involverer 13 partnere fra seks europeiske land (Norge, Nederland, Belgia, Danmark, Spania og Østerrike). Målet er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i Europa. Prosjektet skal levere en plan for hvordan man utvikler bærekraftige plussenergi-nabolag i ulike kontekster, klima og markeder i Europa. Dette vil bli gjort basert på funn fra fire reelle demonstrasjonsprosjekter i fire klimasoner i Europa. Med LiveinPlus-prosjektet ønsker vi å introdusere konseptet Sustainable Plus Energy Neighborhood (SPEN) til et norsk publikum (bygge- og energiselskaper, konsulentbyråer, kommuner, statlige organisasjoner etc.) og legge til rette for at norske aktører har tilgang til syn.ikias forskningsresultater og løsninger. De to hovedmålene for LiveinPlus er: 1. Formidle forskningsresultater fra syn.ikia-prosjektet til norske aktører, samt hvordan nye løsninger og ny teknologi kan tas i bruk i et plusshus-nabolagprosjekt. 2. Bidra til en økning i kommuners, statlige etaters, bygnings- og energiselskapers deltakelse i søknader om EU-finansierte prosjekter. Disse er delt inn i følgende delmål: 1. Gjøre syn.ikias forskningsaktiviteter og resultater tilgjengelig for norske bedrifter ved å oversette informasjon fra engelsk til norsk 2. Bistå med å produsere til pressemeldinger, populærvitenskapelige artikler og blogginnlegg for et norsk publikum basert på resultater fra syn.ikia. 3. Informere om syn.ikia og hvilke muligheter deltagelse i EU-prosjekter gir gjennom frokostmøter og presentasjoner. 4. Organisere nettverksmøter i Norge og i Brussel for å legge til rette for norsk deltagelse i EU-prosjekter som syn.ikia. Første fasen i prosjektperioden ble brukt til å lage en detaljert prosjektplan med mål, aktiviteter, målgrupper og ansvarsområder. Planen ble ferdigstilt i desember 2020 (oppdatert i august 2021). Vi har deretter jobbet med hovedaktivitetene i planen: nettsiden til syn.ikia har blitt oversatt til norsk og syn.ikias nyhetsbrev har blitt oversatt og delt i FME ZENs SoMe-kanaler. Relevante innlegg er blitt inkludert i nyhetsbrevene til FME ZEN. Vi har laget en flyer på norsk med informasjon om syn.ikia og SPEN-konseptet, og presentert syn.ikia under konferanser og arrangement. 6. oktober 2021 organiserer vi et lunsjmøte hvor vi presenterer resultater fra en syn.ikia rapport om politiske rammeverk for å utvikle SPENs. Planen fremover er å arrangere et arrangement i løpet av november 2021 og lage en kommunikasjonsplan for 2022. Her vil vi vektlegge interessentkartlegging, publisering av populærvitenskapelige tekster basert på syn.ikias resultater og kartlegging av norske konferanser hvor det er aktuelt å presentere syn.ikia.

-

The LiveinPlus project aims at developing a comprehensive communication platform to facilitate a joint research agenda in terms of sustainable plus energy neighbourhoods (syn.ikia H2020 innovation project), adapted to various relevant target audiences in Norway. The overall intention of our project is to reach out to the Norwegian actors, to facilitate access to syn.ikia's innovative solutions & results and to communicate to a wider audience in Norway (e.g. impact on everyday lives, better use of results and spill-over to policy-makers, industry and the scientific community). The syn.ikia project aims to enable an integrated design process at the neighbourhood scale with the advancement & deployment of cutting-edge technologies, affordable resources, and cost-efficient solutions. Furthermore, non-technological elements, e.g. socio-economics, financing, spatial, regulatory and legal challenges, will be addressed. The syn.ikia innovations comprise a number of strategies, processes and technologies such as urban simulation tools, flexibility characterisation of the buildings & their components, digital cloud hub, digital twin, user engagement systems, policy development tools & new business models. LiveinPlus will act as a channel tuned to syn.ikia's concept on the interplay between novel technologies at the neighbourhood scale, energy efficiency and flexibility, energy sharing among users, good architectural and spatial qualities, sustainable behaviour and citizen engagement. A key challenge will be to significantly increase the resilience of neighbourhoods in a holistic way, targeting the buildings & energy systems, as well as climate change.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler