Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

Alternativ tittel: Innovativ Undervisning og Forskning i Grenseflaten Mellom Makroøkonomi, Klima-fysikk og Spillteori

Tildelt: kr 3,6 mill.

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidligere tverrfaglig NFR-prosjekt (# 211071). Utviklingen av dette modell-verktøyet har åpnet opp nye muligheter for grensesprengende forskning, men innenfor IMAGINE ønsker vi nå å bruke modellen også innen undervisning, og dermed bidra til bedre integrering av tverrfaglig forskning og undervisning relatert til globale klimaendringer. Undervisning på dette temaet har så langt ikke i tilstrekkelig grad fanget opp dets sterkt tverrfaglige problemstillinger, og har hatt en tendens til å ensidig belyse kun et aspekt ved globale klimaendringer om gangen. I fremtiden ser vi for oss et paradigme-skifte på dette området, og ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig undervisnings-tilnærming ved å tilby nye kurs som gir studenter innblikk i de høyst reelle avveiningene som kreves av myndigheter verden over ettersom klimaendringene og deres samfunnsmessige konsekvenser blir tydeligere. Gjennom disse kursene forventer vi å kunne produsere publiser-bare artikler i grensen mellom klima-fysikk, makroøkonomi og spillteori, med stor grad av student-involvering. IMAGINE er et strekt tverrfaglig internasjonalt samarbeids-prosjekt, med både akademiske samarbeidspartnere fra Norge (UiO og Nord Universitet) og USA (Yale University), og en partner fra norsk næringsliv (Hubro Education). Hubro vil se på mulighetene for å utvikle den ovennevnte kurset til et digitalt klima-spill for fremtidens klasserom. Gjennom disse aktivitetene vil IMAGINE bidra til INTPART programmets mål om å øke kvaliteten i undervisning og forskning og å styrke båndene mellom disse. IMAGINE vil videre styrke samarbeidet mellom norske forskningsinstitusjoner og et av verdens ledende universiteter (Yale University).

The project builds on the capabilities we now have to more dynamically predict climate change and the associated economic consequences, using the interdisciplinary modeling tool NorESM2-DIAM developed within NFR project # 281071. There is great potential to do groundbreaking research with this tool, but here we propose to also integrate this research with an innovative teaching approach, that fully embraces the interdisciplinary nature of the problem of global warming. Teaching related to this topic has so far typically been too narrow in scope, both at Norwegian Universities and beyond, with each course focusing on a single aspect of the issue. In the future, we envision a transition to a new and more holistic teaching paradigm, and would like to aid this transition by developing a course that offers a new way to teach students about the real-world trade-offs that decision-makers are faced with under global warming. Through course activities we also expect to generate novel student-involved publishable research in the interface between climate physics, economics and game theory. A complementary seminar-based course will also be developed, in which students learn how to become participants in the scientific and public discourse on the topic of climate change and the associated societal consequences. IMAGINE will be an interdisciplinary collaborative effort, including academic institutions in Norway and the US, as well as a Norwegian industry collaborator (Hubro Education). Hubro will explore the potential for developing the former course described above into an online climate simulation game for the modern classroom. Through the proposed activities, IMAGINE will contribute to INTPARTs goal of enhancing quality in research and teaching, as well as strengthen the interlinkages between the two. IMAGINE will further enhance the collaboration of Norwegian institutions with one of the highest-ranked universities worldwide (Yale University).

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research