Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERKNINGSMIDLER-COMFORT

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

309382

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette prosjektet vil øke virkningen av H2020 -prosjektet COMFORT i Norge gjennom målrettede aktiviteter. COMFORT står for ?Our common future ocean in the Earth system ? quantifying coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining and achieving safe operating spaces with respect to tipping points?. Målrettet nettverking med relevante norske interessenter innen vitenskap, samfunn, handel og industri vil gi dem merverdi når det gjelder vitenskapsbasert kunnskap om trygge marine «operating spaces» og gjennomførbare klimamindringsmål. Nettverk med andre norske forskergrupper og prosjekter som jobber med vippepunkter vil styrke dette forskningsfeltet i Norge. Deltakelse i spesifikke konferanser vil øke effekten og synligheten av norsk forskning og prioriteringer på internasjonal klimaforskning og politikk. Målrettet formidling av COMFORT resultatene overfor den interesserte offentligheten og spesielt videregående elever vil øke bevisstheten om marine vippepunkter og klimabegrensende mål. Å dele våre erfaringer med å planlegge og implementere et H2020-prosjekt i nasjonale nettverk vil oppmuntre et større antall norske aktører til å ta en sentral rolle i fremtidige EU-finansierte prosjekter. Hovedpersoner som opptrer i prosjektet vil være den vitenskapelige prosjektlederen Dr. Dagmara Rusiecka og prosjektdirektøren for H2020 -prosjektet COMFORT Prof. Christoph Heinze.

Project BOOST-COMFORT will increase the impact of the H2020 project COMFORT in Norway through targeted activities. Targeted networking with relevant Norwegian stakeholders in science, society, trade and industry will provide added value to them in terms of science-based knowledge about safe marine operation spaces and feasible mitigation targets. Networking with other Norwegian research groups and projects working on tipping points will strenghten this research field in Norway. Participating in specific conferences will increase impact and visibility of Norwegian research and priorities on international climate research and policy. Targeted outreach activities towards the interested public and especially high-school students will increase the awareness about marine tipping points and climate mitigation targets. Sharing our experiences of planning and implementing a H2020 project in national networks will encourage a greater number of Norwegian actors to take on a key role in future EU-funded projects. Main persons acting in BOOST-COMFORT will be the scientific project manager Dr. Dagmara Rusiecka and the project director of the H2020 project COMFORT Prof. Christoph Heinze. The latter became member of the Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA) in March 2019 and aims at employing communication channels of DNVA as one pathway for increasing the impact of the project in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler